Ceadanna fostaíochta agus daoine muinteartha

Réamhrá

Má bhog tú go hÉirinn chun oibriú le cead fostaíochta, is féidir le do theaghlach iarratas a dhéanamh chun teacht go hÉirinn le cónaí ann leat.

Do shealbhóirí Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla agus do dhochtúirí a bhfuil Stampa 1H acu, is féidir le baill teaghlaigh teacht leat in Éirinn láithreach.Le haghaidh Cheadanna Fostaíochta Ginearálta agus ceadanna fostaíochta eile, is féidir le do theaghlach iarratas a dhéanamh dul isteach leat tar éis bliana.

Ciallaíonn duine muinteartha céile nó páirtnéir de facto, agus leanaí cleithiúnacha. Duine é páirtí de-facto a bhfuil caidreamh tiomanta agat leo, atá cosúil le pósadh, ach níl sibh pósta lena chéile.

B’fhéidir go dtabharfar cead do dhaoine muinteartha eile teacht go hÉirinn le cónaí ann leat.

I bhformhór na gcásanna, caithfidh tú a bheith in ann a thaispeáint gur féidir leat tacú le do theaghlach.

Má cheadaítear víosa a thabhairt do do theaghlach (má theastaíonn ceann uathu) chun Éire a iontráil, b’fhéidir go mbeidh a gcead fostaíochta féin uathu chun oibriú.

An féidir le mo theaghlach teacht gohÉirinn le cónaí ann liom?

Ní bhronntar ceart uathoibríoch ar do theaghlach teacht go hÉirinn le cónaí le sealbhóir cead fostaíochta, murach gur saoránaigh an LEE (an AE, agus an Íoslainn, an Iorua agus Lichtinstéin), an Eilvéis agus an RA iad.

Tá beartas athaontaithe teaghlaigh ag an Rannán Seirbhísí Inimirce (an RSI, údarás inimirce na hÉireann), ina leagtar amach rialacha maidir le conas is féidir le teaghlaigh ó áiteanna lasmuigh den LEE, an RA agus an Eilvéis daoine a chónaíonn in Éirinn a thionlacan. Áirítear leis an mbeartas daoine a chónaíonn in Éirinn mar shealbhóirí cead fostaíochta. Is féidir leat iarratais a urrú go dtiocfaidh do theaghlach go hÉirinn le cónaí ann leat má tá cead fostaíochta agat agus má shásaíonn tú coinníollacha a leagtar amach thíos.

Ní gá go raibh tú pósta ar feadh tréimhse ar leith ama. I gcás comhpháirtíochtaí de facto, caithfidh gur féidir leat a thaispeáint go raibh tú sa chaidreamh ar feadh ar a laghad 2 bhliain.

Ceadanna Fostaíochta Scileanna Criticiúla (CSEP) agus taighdeoirí ar Chomhaontú Óstála agus dochtúirí le Stampa 1H

Is féidir le do chéile nó do pháirtnéir de facto agus leanaí cleithiúnacha iarratas a dhéanamh teacht go hÉirinn gan aon tréimhse feithimh a bheith i gceist.

Gach cead fostaíochta eile

Is féidir le do chéile nó do pháirtnéir de facto agus leanaí cleithiúnacha iarratas a dhéanamh teacht go hÉirinn ag deireadh tréimhse feithimh 12 mhí. Caithfidh go bhfuil dóthain airgid á thuilleamh agat chun tacú le do theaghlach. Má tá leanaí agat, úsáidtear na leibhéil ioncaim a úsáidtear chun cáiliú do Íocaíocht Teaghlaigh Oibrelena dheimhniú go bhfuil nó nach bhfuil an tuarastal riachtanach agat.

Mura bhfuil aon leanaí agat, caithfidh tú ar a laghad €30,000 a thuilleamh sa bhliain chun gur féidir le do chéile nó páirtnéir teacht go hÉirinn le cónaí ann leat.

Rialacha inimirce

Más ó thír do theaghlach óna dteastaíonn víosa chun taisteal go hÉirinn, caithfidh gach duine muinteartha iarratas a dhéanamh ar a víosa féin. Is féidir leat treoir a léamh ar na cáipéisí is gá duit a sholáthar leis an iarratas.

Más ó thír do theaghlach nach dteastaíonn víosa, is féidir leo taisteal go hÉirinn agus cáipéisíocht a sholáthard’Oifigeach Inimirce ag an aerfort nó an calafort.

Caithfidh páirtnéirí de-facto (agus a leanaí cleithiúnacha, más ábhartha) le sealbhóirí Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla nó Comhaontaithe Óstála arb as tír iad nach dteastaíonn víosa, iarratas a dhéanamh ar réamh-imréiteach sula dtaistealóidh siad go hÉirinn. Duine é páirtí de-facto a bhfuil caidreamh tiomanta agat leo, atá cosúil le pósadh, ach níl sibh pósta lena chéile, mar dhea.

I ndiaidh duit teacht go hÉirinn: Caithfidh do chéile nó páirtí de-facto agus aon leanbh atá 16 bliana d’aois agus níos sine clárú agus Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ) a fháil.

An féidir le mo theaghlachoibriú?

Braitheann an ceart atá ag do theaghlach oibriú ar shaghas an cheada fostaíochta atá agat.

Ceadanna Fostaíochta Scileanna Criticiúla (CSEP), taighdeoirí ar Chomhaontú Óstála agus dochtúirí le Stampa 1H

Is féidir le do chéile nó páirtnéir CCÉ Stampa 1G IRP a fháil nuair a chláraíonn siad. Bronnann seo an ceart orthu oibriú gan cead fostaíochta.

Is féidir le cleithiúnaithe eile iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Cleithiúnaí/Céile/Páirtnéara. Is fusa ar chleithiúnaithe teacht ar fhostaíocht a bhuíochas leis an gcead fostaíochta seo mar gheall ar an méid seo a leanas:

  • Níl ar fhostóirí tástáil riachtanas an mhargaidh shaothair a shásamh
  • Is féidir leis an gcleithiúnach iarratas a dhéanamh ar aon fholúntas poist, seachas oibrí intíre
  • Tá iarratais agus athnuachaintí saor in aisce
  • Caithfidh go bhfuil an pá os cionn an Phá Íosta Náisiúnta

Gach cead fostaíochta eile

Tá ar do dhuine muinteartha cur isteach ar chead fostaíochta chun oibriú. Ní féidir leo iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Cleithiúnaí/Céile/Páirtnéara. Ina ionad sin, caithfidh siad cur isteach ar chatagóir cead fostaíochta eile. Ciallaíonn seo go gcaithfidh an post na critéir a shásamh don chead.

Daoine muinteartha eile

Go ginearálta, ní féidir ach le céilí nó páirtnéirí, agus leanaí cleithiúnacha (faoi 18 mbliana d’aois) teacht go hÉirinn le cónaí ann leat. Is féidir le leanaí le do chéile nó páirtnéir (nach do leanaí féin iad) iarratas a dhéanamh má tá siad mar chuid d’aonad do theaghlaigh.

Leanaí níos sine

B’fhéidir go mbeidh leanaí níos sine (níos sine ná 18 mbliana d’aois) ábalta teacht go hÉirinn le cónaí ann leat más féidir leat a thaispeáint go bhfuil siad ag brath go hiomlán ort. Mura féidir leo oibriú mar gheall ar ghalar nó míchumas, ba cheart dóibh sonraí a chur san áireamh ina n-iarratas ar víosa. Ní dóchúil céanna go gceadófar leanaí níos sine atá in ann oibriú agus tacú leo féin sa tír ina gcónaíonn siad, nó a bhfuil daoine muinteartha acu ar féidir leo tacú leo. Bunaítear an cinneadh ar chúinsí aonair an iarratasóra.

Tuismitheoirí cleithiúnacha

Ní féidir le do thuismitheoirí, nó tuismitheoirí do chéile nó do pháirtnéara, teacht go hÉirinn le cónaí ann leat ach más féidir leat tacú leo ó thaobh cúrsaí airgeadais de. Caithfidh gur thuill tú breis agus €60,000 (nó €75,000 i gcás 2 thuismitheoir) i ndiaidh cánach agus asbhaintí i ngach ceann de na 3 bliana sula ndearna siad a n-iarratas.

Caithfidh go bhfuil árachas sláinte acu, agus caithfidh tú gealltanas dlíthiúil a shíniú lena dheimhniú go dtacóidh tú leo ó thaobh cúrsaí airgeadais de.

Más féidir le do thuismitheoir tacú leo féin ó thaobh cúrsaí airgeadais de, is féidir leo iarratas a dhéanamh teacht go hÉirinn gan urraitheoir.

Daoine muinteartha eile

Is féidir cead a thabhairt do dhaoine muinteartha eile, faoi chúinsí eisceachtúla nó atruacha, teacht go hÉirinn le cónaí leat nuair a bhraitheann siad ort.

Tá breis faisnéise ar fáil sa Cháipéis maidir leis an mBeartas Athaontaithe Teaghlaigh

Eolas breise

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Rannóg na gCeadanna Fostaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

Éire

Uaireanta Oscailte: Líne chabhrach amháin: Luan go hAoine 9:30am - 5pm

Teil: +353 1 417 5333

Glaoch áitiúil: 1890 201 616

Facs: +353 1 631 3268

Leathanach Baile: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htm

Ríomhphost: employmentpermits@dbei.gov.ie


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 28 Samhain 2023