Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha

Cad is Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla ann?

Más náisiúnach thú ó thír nach bhfuil sa Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (an AE, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin), an RA nó an Eilvéis, teastóidh cead uait chun oibriú in Éirinn. Tá ort cur isteach ar chead fostaíochta i bhformhór na gcásanna, mar gheall air seo.

Tá Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla d’oibrithe oilte atá cáilithe i ngairmeacha ina bhfuil easnamh scileanna in Éirinn. Tá Liosta Gairmeacha Beatha Scileanna Criticiúla ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (an RFTF).

Déanann tú iarratas air sula dtagann tú go hÉirinn i bhformhór na gcásanna. B’fhéidir go mbeidh ort cur isteach go fóill ar víosa freisin chun teacht go hÉirinn.

A luaithe a tháinig tú go hÉirinn, tá ort clárú agus Cead Cónaithe Éireannach a fháil.

Tá saghsanna cead fostaíochta eile ann a d’eisigh an RFTF.

Cé atá in cháilithe Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla a fháil?

Is féidir leatsa (nó an fostóir) iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Scileanna Criticiúla má chuirtear post ar tairiscint duit:

•A bhfuil tuarastal bliantúil ar a laghad €32,000 sa bhliain aige i ngairm bheatha atá ar an Liosta Gairmeacha Beatha Scileanna Criticiúla

•A bhfuil tuarastal bliantúil ar a laghad €64,000 sa bhliain aige i ngairm bheatha nach bhfuil ar an liosta gairmeacha beatha neamh-incháilithe

Ní féidir leat cead a fháil chun oibriú do chuideachta nuair is náisiúnaigh neamh-LEE breis agus 50% de na fostaithe. Is féidir an riachtanas seo a tharscaoileadh i gcás cuideachtaí nuathionscanta a dtacaíonn Fiontraíocht Éireann nó Údarás Forbartha Tionscail na hÉireann leo.

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar an gcead sula dtagann tú go hÉirinn. Má chónaíonn tú in Éirinn cheana féin agus má tá Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ) bailí agat le cead stampa 1, 1A, 2, 2A nó 3, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcead má shásaíonn tú na critéir maidir leis an gCead.

Cáilíochtaí

Ní mór go bhfuil na cáilíochtaí, scileanna agus taithí agat a theastaíonn don phost.

I gcás poist incháilithe sa réimse tuarastail €32,000 nó níos mó, caithfidh céim nó cáilíocht níos airde a bheith bainte amach agat.

I gcás poist incháilithe a bhfuil tuarastal bliantúil €64,000 nó níos mó acu, caithfidh céim nó taithí chomhionann a bheith agat.

I gcás altraí agus cnáimhseach, caithfidh tú cáilíocht a bheith agat a aithníonn Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann chun clárú chun oibriú in Éirinn.

Tairiscint poist

Caithfidh tú tairiscint poist a fháil ó chuideachta nó fostóir atá cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim, a thrádálann in Éirinn agus atá cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Caithfidh tú bheith fostaithe agus íoctha go díreach ag d’fhostóir in Éirinn. Ní ghlactar le tairiscintí poist ó ghníomhaireachtaí earcaíochta agus idirghabhálaithe eile inghlactha don chead seo.

Caithfidh an tairiscint poist a bheith ar feadh 2 bhliain nó níos mó.

Tástáil riachtanas an mhargaidh saothair

Ní theastaíonn tástáil riachtanas an mhargaidh shaothair le haghaidh Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla. Ciallaíonn seo nach gá don fhostóir an post a fhógairt leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, Seirbhís Fostaíochta Eorpach (EURES) nó i nuachtáin.

Teacht go hÉirinn chun freastal ar agallamh poist

Má thugtar cuireadh duit teacht go hÉirinn chun freastal ar agallamh poist ar Liosta na nGairmeacha Scileanna Criticiúla, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Údarú d’Agallamh Poist Ardoilte. Ceadaíonn seo duit fanacht in Éirinn ar feadh fad uasta 90 lá.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leatsa nó an fostóir iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Scileanna Criticiúla leis an Rannóg Ceadanna Fostaíochta den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Déanann tú iarratas ar líne leis an gcáipéisíocht riachtanach, trí úsáid a bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta ar Líne (CCFAL). Is féidir leat úsáid a bhaint as an seicliosta Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla chun cabhrú leat iarratas a dhéanamh.

Caithfidh tú nó d’fhostóir táille €1,000 a íoc. Má dhiúltaítear d’iarratas, gheobhaidh tú 90% de do tháille iarratais ar ais.

I ndiaidh duit iarratas a dhéanamh

Tá na hamanna próiseála iarratais ar láithreán gréasáin na Roinne. Má dhiúltaítear d’iarratas, caithfear na cúiseanna ar leith a diúltaíodh é a thabhairt duit. Is féidir leat an cinneadh seo a achomharc laistigh de 28 lá, trí úsáid a bhaint as an bhfoirm chun cinneadh a sheoladh d’athbhreithniú.

Inimirce agus clárúchán

Má éiríonn le d’iarratas agus má chónaíonn tú lasmuigh d’Éirinn, tá ort iarratas a dhéanamh ar víosa go fóill chun Éire a iontráil más ó thír thú a dteastaíonn víosa ó shaoránaigh na tíre sin chun Éire a iontráil. Caithfidh tú do chead fostaíochta a sholáthar don oifigeach inimirce san aerfort nó sa chalafort iontrála go hÉirinn.

Caithfidh tú clárú le d’oifig clárúcháin áitiúil sa cheantar ina mbeartaíonn tú cónaí nuair a thagann tú go hÉirinn. A luaithe a bhíonn tú cláraithe, gheobhaidh tú Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ).

Má chónaíonn tú in Éirinn cheana féin agus cead inimirce eile agat, caithfidh tú freastal ar d’oifig clárúcháin áitiúil chun do chead cláraithe a athrú.

Do theaghlach

Is féidir le daoine a bhfuil Cead Fostaíochta Scileanna acu a dteaghlach a thabhairt leo chun cónaí leo in Éirinn.

Ó thír atá do theaghlach óna dteastaíonn víosa óna saoránaigh chun Éire a iontráil: caithfidh gach duine acu iarratas a dhéanamh ar víosaí ar leith.

Ó thír atá do theaghlach nach dteastaíonn víosa óna saoránaigh chun Éire a iontráil: caithfidh siad cruthúnas a thaispeáint gur daoine muinteartha le sealbhóir Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla iad d’oifigeach inimirce san aerfort nó sa chalafort ina n-iontrálann siad Éire.

Réamh-imréiteach do chomhpháirtithe de-facto

Duine é páirtí de-facto a bhfuil caidreamh agat leo, atá cosúil le pósadh, ach níl sibh pósta lena chéile. Má bheidh do pháirtí de-facto ag bogadh go hÉirinn chun cónaí in Éirinn, caithfidh siad iarratas a dhéanamh ar:

•Víosa, más ó thír atá siad a dteastaíonn víosa chun Éire a iontráil uathu

•Réamh-imréiteach, más ó thír atá siad nach dteastaíonn víosa uathu chun Éire a iontráil

Caithfidh do leanaí iarratas a dhéanamh ar an mbealach céanna freisin is gá le do pháirtí de-facto.

Clárúchán agus obair

Caithfidh do chéile nó páirtí de-facto agus aon leanbh atá 16 bliana d’aois agus níos sine clárú agus CCÉ a fháil.

Is féidir le do chéile nó páirtnéir CCÉ Stampa 1G IRP a fháil a bhronnann an ceart orthu chun oibriú gan cead oibre.

Ag cur isteach ar Stampa 4 tar éis 21 mí

Eisítear Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla ar feadh 2 bhliain.

21 mí tar éis duit tosú ag obair in Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chead Stampa 4 a fháil chun cónaí agus oibriú gan cead fostaíochta in Éirinn.

Má dheonaítear cead Stampa 4, eiseo far é ar feadh 2 bhliain agus is féidir é a athnuachan a fhad agus a leanann tú leis na critéir a shásamh. Nuair a bhí cónaí ort go dleathach ar feadh 5 bliana, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar shaoránacht trí eadóirseacht.

Mura bhfuil tú incháilithe do Stampa 4, leanfaidh cead fostaíochta a bheith ag teastáil uait chun oibriú in Éirinn.

Do phost a athrú nó achailleadh

Do phost a athrú

Más é seo do chéad chead fostaíochta in Éirinn, caithfidh tú fanacht le d’fhostóir ar feadh 12 mhí (seachas faoi chúinsí eisceachtúla). Ina dhiaidh sin, féadfaidh tú aistriú chuig fostóir nua, a fhad agus go ndéanann tú iarratas ar Chead Fostaíochta Scileanna Criticiúla.

Má cháilíonn tú do Stampa 4 i ndiaidh 21 mí, is féidir leat poist a athrú gan bheith ort iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta

Do phost a chailleadh

Má dhéantar iomarcach thú, ba cheart duit fógra a thabhairt don Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta trí úsáid a bhaint as an bhfoirm fógra iomarcaíochta laistigh de 28 lá i ndiaidh gur dífhostaíodh thú. Tabharfaidh an Roinn 6 mhí duit chun post eile a aimsiú. Nuair a fhaigheann tú post eile, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Scileanna Criticiúla nua.

Má dhéantar iomarcach tú i dteideal poist nach bhfuil incháilithe a thuilleadh do Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha, déanfar d’iarratas a mheas go fóill má fhaigheann tú tairiscint poist 2 bhliain leis an teideal poist céanna.

Caithfidh tú teagmháil a dhéanamh le d’oifig clárúcháin inimirce áitiúil le do stádas inimirce a dheimhniú. Má éagfaidh do chead inimirce faoi cheann 6 mhí, ar a laghad, is féidir leat cónaí in Éirinn ar feadh 6 mhí. Má tá cead inimirce níos lú ná 6 mhí agat, is féidir síneadh 6 mhí a chur le do chead inimirce, a chiallaíonn go mbeidh ort íoc as CCÉ nua. Murar aimsigh tú post nua i ndiaidh 6 mhí, b’fhéidir go mbeidh ort Éire a fhágáil.

Táille

Caithfidh an t-iarratasóir an táille a íoc as Cead Fostaíochta Scileanna Criticiúla. Is féidir leis an bhfostóir, an fostaí, duine bainteach nó conraitheoir, nó gníomhaire údaraithe a bheith i gceist leis an iarratasóir. Déantar íocaíochtaí ó ghnólachtaí trí ríomhaistriú leictreonach (EFT).

CeadTáilleFad

Nua€1,000A fhaide le 2 bhliain

Má dhiúltaítear nó má aistarraingítear iarratas, aisíocfar 90% den táille leis an iarratasóir.

Is í an táille chun clárú le hinimirce agus CCÉ a fháil €300.

Is féidir leat eolas breise a léamh faoi tháillí ar cheadanna fostaíochta ar dbei.gov.ie.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

An Rannóg Ceadanna Fostaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

Éire

Uaireanta Oscailte: An Líne Chabhrach amháin: Ó Luan go hAoine idir 9:30am agus 5pm

Guthán: +353 1 417 5333

Glao Áitiúil: 1890 201 616

Facs:+353 1 631 3268

Leathanach Baile: https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Workplace-and-Skills/Employment-Permits/

Ríomhphost: employmentpermits@dbei.gov.ie

Page edited: 8 April 2020

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 Aibreán 2024