Athaontú daoine le stádas dídeanaí nó cosaint choimhdí

Réamhrá

Má tá cosaint idirnáisiúnta agat (stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach) in Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh don Aire Dlí, agus Cirt agus Comhionannais chun cead a fháil ball dá dteaghlach teacht agus cónaí in Éirinn. Leagann an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 amach do chearta chun athaontú teaghlaigh.

Má tá stádas cónaithe eile agat, (mar shampla, cead fanachta) níl ceart agat chun teaghlaigh a athaontú. Is féidir le do theaghlach iarratas a dhéanamh chun dul isteach in Éirinn ach ní mór dóibh na critéir le haghaidh víosa chun teaghlaigh a athaontú a shásamh, lena n-áirítear rialacha maidir leis an méid ioncaim a chaithfidh tú a bheith agat chun tacú leo.

Is féidr cur isteach ar chead do bhall/bhaill teaghlaigh:

  • Chun teacht isteach agus cónaí sa Stát má tá siad ina gcónaí taobh amuigh den Stát
  • Chun cónaí sa Stát má tá siad sa Stát cheana ar dháta d'iarratais

Baill teaghlaigh

Níl athaontú teaghlaigh ar fáil ach do bhaill áirithe den teaghlach. Is tusa “urraitheoir” an iarratais:

  • Céile nó páirtnéir sibhialta – caithfidh go raibh tú pósta nó sa pháirtnéireacht shibhialta nuair a rinne tú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta
  • Tuismitheoir(í) – ní bhaineann sé seo ach amháin má tá an t-urraitheoir faoi 18 agus nach bhfuil sé/sí pósta ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh
  • Deartháireacha agus deirfiúracha – ní bhaineann sé seo ach amháin má tá an t-urraitheoir faoi 18 mbliana d'aois agus nach bhfuil sé/sí pósta ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh. Áirítear aon pháiste de do thuismitheoirí (mar shampla, do leathdheartháir).
  • Leanbh/leanaí – caithfidh siad a bheith faoi 18 agus gan a bheith pósta ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh

Teorainn ama le haghaidh iarratais

Ní mór duit iarratas a dhéanamh laistigh de 12 mhí ó dháta do dhearbhú mar dhídeanaí nó mar dhuine le cosaint choimhdeach, nó ón dáta ar tháinig tú go hÉirinn mar dhídeanaí cláir.

Conas iarratas a dhéanamh ar athaontú teaghlaigh

Ní mór duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an Rannóg Athaontaithe Teaghlaigh de Sheachadadh Seirbhísí Inimirce - féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos. Scríobh litir a deir go bhfuil tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar athaontú teaghlaigh agus cuir san áireamh:

  • D'ainm, d'uimhir Aitheantais Duine (ó do Chead Cónaithe Éireann IRP nó litreacha ó ISD roimhe seo) agus do sheoladh.
  • Ainm iomlán, dáta breithe, náisiúntacht agus seoladh gach ball den teaghlach ar mian leat iarratas a dhéanamh air. Ní mór duit a rá freisin cén caidreamh atá acu leat.

Seolfaidh an ISD ceistneoir chugat ansin le comhlánú. Ní mór duit é seo a chomhlánú laistigh de 28 lá agus é a sheoladh ar ais leis na doiciméid atá liostaithe ar an gceistneoir.

Cinntí agus na chéad chéimeanna eile

Nuair a phróiseáiltear d’iarratas, seolfaidh ISD cinneadh chugat. Má cheadaítear d’iarratas is féidir le do theaghlach socruithe a dhéanamh chun dul isteach in Éirinn leat, nó (má tá siad in Éirinn cheana féin) is féidir leo a gcead a chlárú agus Ceadúnas Cónaithe Éireannach a fháil.

Beidh faisnéis sa litir a thugann cead duit faoi cad atá le déanamh ina dhiaidh sin. Mura bhfuil pas ag do bhall teaghlaigh agus mura bhfuil sé/sí in ann ceann a fháil, b’fhéidir go mbeidh ort iarratas a dhéanamh ar dhoiciméad taistil ar a shon. Beidh víosa ag teastáil uathu freisin chun teacht isteach go hÉirinn más as tír a dteastaíonn víosa uathu.

Ní mór do do theaghlach teacht in éineacht leat roimh an dáta atá luaite ar an litir cinneadh. Mura bhfuil siad leat faoin dáta sin, d’fhéadfaí d’iarratas a tharraingt siar agus bheadh ort iarratas a dhéanamh arís

Tá áit chónaithe do theaghlaigh in Éirinn bunaithe ar do stádas cosanta idirnáisiúnta. Má tharraingítear siar do stádas cosanta idirnáisiúnta nó mura bhfuil cead agat cónaí in Éirinn a thuilleadh, féadfar cead do theaghlaigh a tharraingt siar freisin.

Má dhiúltaítear d’iarratas

Is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh diúltú d’iarratas trí iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach. Ba cheart duit comhairle dlí a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg Athaontaithe Teaglaigh

An Roinn Dlí agus Cirt

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
Éire

Teil: 018799695
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 22 Iúil 2022