Cead chun fanacht in Éirinn

Réamhrá

Nuair a dhéanann tú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta, caithfidh an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta (an OCI) cinneadh a dhéanamh faoi cibé acu an gcáilítear thú nó nach gcáilítear thú do stádas dídeanaí nó stádas cosanta coimhdí. Déanann an OCI moladh agus cuireann siad an tAire Dlí agus Cirt ar an eolas air seo.

Má mholann an OCI nár cheart stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí a cheadú duit, caithfidh an tAire cinneadh a dhéanamh ansin cibé acu ar cheart nó nár cheart cead chun fanacht a thabhairt duit. Is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh mholadh an OCI.

Ní dhéanann tú iarratas ar leith faoi chead chun fanacht. Caithfidh tú eolas a sholáthar faoi do chás pearsanta nuair a dhéanann tú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta. Déanann an tAire cinneadh bunaithe ar an eolas seo. Is féidir leat an t-eolas breise seo a sheoladh ar aghaidh má thagann athrú ar do chás.

Leagtar amach cumhacht an Aire cead a thabhairt chun fanacht mar chuid den phróiseas cosanta idirnáisiúnta in Alt 49 den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015.

Conas iarratas a dhéanamh ar cheadchun fanacht

Baineann an t-eolas seo le cead chun fanacht d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta. Is féidir leat léamh faoi cheadanna cónaithe do shaoránaigh neamh-LEE.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar chosaint idirnáisiúnta, caithfidh tú ceistneoir a líonadh agus freastal ar agallaimh ina dtugann tú eolas faoi do stair agus do chás. Baineann formhór an eolais a thugann tú le d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta.

Is tábhachtaí a bhíonn roinnt den eolas a thugann tú má dhiúltaítear do d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta. Mar shampla, breithníonn an tAire eolas a thugann tú faoi do theaghlach in Éirinn nó aon riochtaí sláinte atá ort nuair a dhéantar cinneadh faoi cibé acu ar cheart nó ná cheart duit cead chun fanacht a fháil.

Tar éis go ndearna an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta (an OCI) scrúdú ar do chás, déanann siad moladh don Aire Dlí agus Cirt. Molann an Oifig ceann amháin de na rudaí seo a leanas:

  • Dearbhaítear gur dídeanaí thú
  • Tugtar stádas cosanta coimhdí duit
  • Ní thugtar cosaint idirnáisiúnta duit

Má mholann an OCI nár cheart stádas cosanta coimhdí a thabhairt duit (stádas dídeanaí nó stádas cosanta coimhdí), is féidir leat an cinneadh seo a achomharc leis an mBinse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta.

Déanfaidh an tAire Dlí agus Cirt cinneadh ansin cibé acu ar cheart nó nár cheart cead chun fanacht a thabhairt duit. Déanfaidh an tAire cinneadh faoi cibé acu ar cheart nó nár cheart cead chun fanacht a thabhairt duit, beag beann ar cibé acu a ndearna nó nach ndearna tú achomharc in aghaidh an chinnidh faoi Chosaint Idirnáisiúnta.

Is féidir leis an Aire cead chun fanacht a thabhairt duit sular cuireadh d’achomharc um chosaint idirnáisiúnta i gcrích.

Conas a dhéanann an tAire cinneadhfaoi d’iarratas

Leagtar amach san Acht um Chosaint Idirnáisiúnta na rudaí ba cheart don Aire a bhreithniú nuair a dhéantar cinneadh faoi chead chun fanacht a dheonú nó a dhiúltú.

  • Cineál do cheangail le hÉirinn
  • Breithnithe daonnúla
  • Do charachtar agus d’iompar in Éirinn agus thar lear, ciontuithe coiriúla san áireamh
  • Slándáil agus ord poiblí náisiúnta
  • Aon bhreithnithe eile ar leas coiteann

Caithfidh an tAire breithniú a dhéanamh freisin ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil baol ann go bhféadfá bheith thíos le díobháil dá dtabharfaí ar ais go tír eile thú. Déanfaidh an tAire breithniú, ach go háirithe, ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil baol romhat go ndéanfar thú a chéasadh nó go gcaithfear leat go táireach nó go ngearrfar pionós an bháis ort.

Úsáideann an tAire an t-eolas a thug tú i rith d’iarratais ar chosaint idirnáisiúnta le cinneadh a dhéanamh. Is féidir leat eolas breise a sheoladh, más mian leat.

Má dhéanann an tAire an cinneadh cead a thabhairt duit chun fanacht, gheobhaidh tú litir ina ndeirtear gur tugadh cead duit chun fanacht sa Stát faoi Alt 49 den Acht um Chosaint Idirnáisiúnta. Caithfidh tú clárú le d’oifig clárúcháin inimirce áitiúil. Gheobhaidh tú cead Stampa 4, a cheadaíonn duit oibriú gan cead fostaíochta.

Cinntí agus achomhairc

Má rinne tú achomharc ar mholadh an OCI nár cheart stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí a cheadú duit, is féidir cinneadh a dhéanamh duit ar d’iarratas ar chead chun fanacht sula n-éistfear le d’éileamh.

Má fhaigheann tú cead chun fanacht, féadfaidh tú a roghnú d’achomharc a aistarraingt. Níl ort d’achomharc a aistarraingt. Is féidir leat clárú agus Cead Cónaithe Éireannach Stampa 4 a fhail agus fanacht le toradh d’achomhairc ar chosaint idirnáisiúnta. Leanfar lena mheas gurb iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta thú, agus ní féidir leat oibriú ach má dhéanann tú iarratas ar Chead Rochtana ar an Margadh Saothair.

Ní féidir leat diúltú d’iarratais ar chead chun fanacht a achomharc. Ach má dhiúltaítear do d’achomharc um chosaint idirnáisiúnta, gheobhaidh tú Foirm Athbhreithnithe chun Fanacht lena líonadh. Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid leis an Aire a chur ar an eolas ar aon athruithe a tháinig ar do chúinsí ó dhiúltaigh an tAire cead duit chun fanacht.

Ba cheart duit dul i gcomhairle le d’aturnae faoin méid atá le déanamh má dhiúltaítear do chead chun fanacht. B’fhéidir go molfaidh d’aturnae duit iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach ar an gcinneadh. Is éard a bhaineann leis seo ná dul chun na cúirte lena argóint go raibh locht ar an bpróiseas déanta cinnidh.

Is féidir leat filleadh go saorálach ar do thír féin freisin.

Má diúltaíodh cead duit chun fanacht agus má dhéanann tú cinneadh gan filleadh go saorálach ar do thír féin, is féidir leis an Aire ordú díbeartha a eisiúint.

Teagmhálaithe

Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann

78-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath
D02 ND99
Éire

Uaireanta Oscailte: Lu-hAo 9.30rn-1in, 2-4.30in
Teil: +353 1 602 8000
Facs: +353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.ipo.gov.ie/

An Rannóg um Chearta Chonradh AE

An Roinn Dlí agus Cirt

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
Éire

Rannóg Cónaithe Aonad 4

An Roinn Dlí agus Cirt

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
Bosca BP 10003
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
ÉIRE

Láithreán Gréasáin: https://www.irishimmigration.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 Márta 2022