Cánacha Caipitiúla tar éis scartha/colscartha

Eolas

Nuair a chinneann céilí nó páirtnéirí sibhialta scaradh agus nuair is dócha go mbeidh an scaradh buan, féadfaidh sé difear a dhéanamh don bhealach a ngearrtar cáin orthu.

Mínímid anseo na himpleachtaí a bhaineann le lánúineacha pósta nó páirtnéirí sibhialta a scaradh. Chun faisnéis a fháil faoi lánúineacha comhchónaithe atá ag scaradh, léigh faoi Cánachas ar lánúineacha comhchónaithe.

Cáin Gnóthachan Caipitiúil

Is éard is Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) ann ná cáin a ghearrtar ar an ngnóthachan caipitiúil (brabús) a dhéantar ar dhiúscairt aon sócmhainne. Meastar gur ioncam incháinithe é an difríocht idir an praghas a d'íoc tú ar an tsócmhainn agus an praghas a dhíol tú air.

Ní hionann sócmhainn a dhiúscairt agus sócmhainn a dhíol ar airgead amháin. Áirítear leis é a bhronnadh, é a mhalartú nó cúiteamh nó árachas a fháil dó. Íocann an duine a dhéanann an diúscairt an cháin.

Tá aistrithe sócmhainní idir céilí nó páirtnéirí sibhialta díolmhaithe ó CGC. Tá aistrithe sócmhainní idir céilí nó páirtnéirí sibhialta atá scartha díolmhaithe ó CGC freisin má dhéantar an t-aistriú faoi chomhaontú idirscartha nó faoi ordú cúirte.

Tá aistrithe sócmhainní idir céilí nó páirtnéirí sibhialta tar éis ordú cúirte i leith foraithne colscartha nó foraithne scaoilte díolmhaithe ó CGC freisin. Níl aistrithe tar éis foraithne a dheonú díolmhaithe mura n-ordaíonn an chúirt iad.

Ba chóir do lánúineacha atá ag scaradh sainchomhairle chánach a lorg sula ndéanann siad socruithe a bhfuil impleachtaí cánach gnóthachan caipitiúil acu.

Cáin Fáltas Caipitiúil

Is éard is Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) ann ná cáin ar bhronntanais agus oidhreachtaí. Íocann an duine a fhaigheann an bronntanas nó an oidhreacht an cháin. Íoctar an cháin ar luach margaidh oscailte na sócmhainne atá á fáil.

Tá aistrithe sócmhainní idir céilí nó páirtnéirí sibhialta, cibé acu trí bhronntanas nó oidhreacht, díolmhaithe ó CFC. Ní dhéanann idirscaradh difear don díolúine seo ach déanann colscaradh nó scaoileadh.

Ní bhaineann CFC le haistriú maoine, arna ordú ag cúirt, idir scartha nó comhpháirtithe pósta colscartha.

Ba chóir do lánúineacha atá ag scaradh sainchomhairle chánach a lorg sula ndéanann siad socruithe a bhfuil impleachtaí acu don Cháin Fáltas Caipitiúil.

Dleacht Stampála

Is éard is dleacht stampa ann ná cáin is minice a bhaineann le haistriú maoine, cibé acu trí bhronntanas nó trí dhíol.

Tá aistrithe maoine idir céilí nó páirtnéirí sibhialta díolmhaithe ó dhleacht stampa.

Má tá céilí nó páirtnéirí sibhialta idirscartha nó colscartha, tá aistrithe maoine a ordaíonn cúirt díolmhaithe ó dhleacht stampa.

Léigh tuilleadh eolais faoi dhleacht stampa anseo.

Tuilleadh eolais

Féadtar tuilleadh a léamh faoi chánacha caipitil tar éis idirscaradh, colscaradh agus neamhniú sibhialta ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Na Coimisinéirí Ioncaim

Caisleán Bhaile Átha Cliath
Bhaile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.revenue.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 24 Bealtaine 2021