Scéim Íocaíochta Drugaí

Réamhrá

Faoin Scéim Íocaíochta Drugaí, bíonn ort féin agus do theaghlach €80, ar a mhéid, a íoc gach mí ar dhrugaí agus cógais ordaithe agus ar fhearais áirithe.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí ar líne.

Cé ar féidir leo iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí?

Caithfidh tú bheith i do chónaí in Éirinn agus caithfidh go mbeartaíonn tú cónaí anseo ar feadh bliain amháin, ar a laghad (tá gnáthchónaí ort anseo).

Má tá cárta leighis agat, ba cheart go ngearrfaí táillí oidis laghdaithe ort agus níl tú incháilithe dá bharr don Scéim Íocaíochta Drugaí.

Tá an scéim bunaithe ar chostas míosúil drugaí oidis, cógas agus fearas áirithe duit féin agus:

  • Do chéile nó páirtnéir
  • Do leanaí, má tá siad faoi 18 mbliana d’aois (nó 23 bliain d’aois má tá siad in oideachas lánaimseartha)
  • Duine muinteartha atá faoi mhíchumas fisiciúil nó intleachta nó breoiteacht mheabhrach nach féidir leo iad féin a chothabháil go hiomlán. Tá ort tuairisc liachta a chur san áireamh do na daoine muinteartha nach féidir leo iad féin a chothabháil.

Conas a oibrítear an Scéim Íocaíochta Drugaí

Tar éis duit clárú don scéim, gheobhaidh tú svaidhpchárta plaisteach do gach duine atá ainmnithe ar an bhfoirm chlárúcháin. Ba cheart duit an cárta seo a thaispeáint pé uair a bhailíonn tú do chógas nó d’fhearais ón gcógaslann.

Cuireann Seirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil FSS liosta cógas nó áiseanna ar fáil a sholáthraítear faoin Scéim Íocaíochta Drugaí. I measc na bhfearas a chumhdaítear, tá meaisín brú dearfach conaire (CPAP) agus costais chíosa ar ocsaigin.

Má socraíodh praghas tagartha do na drugaí a ordaítear duit, úsáideann FSS an praghas seo le do chostais mhíosúla drugaí a ríomh.

An cárta a úsáid

Ba cheart duit an chógaslann chéanna a úsáid i mí lena sheachaint breis agus an táille uasta €80 a íoc. Ní gá duit clárú le cógaslann don scéim.

Aisíocaíocht a éileamh ar shuimeanna os cionn na tairsí

Má úsáideann tú dhá chógaslann nó níos mó i mí amháin, is féidir leat breis agus an tairseach uasta €80 a chaitheamh. Má tharlaíonn seo, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht don mhéid os cionn na tairsí €80 a chaith tú.

Chun iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht, cuir an fhoirm éilimh ar aisíocaíocht i gcló, nó is féidir leat ceann a fháil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil, nó is féidir glaoch ar 0818 22 44 78 le foirm a fháil Seol an fhoirm líonta éilimh chuig an seoladh a luaitear ar an bhfoirm. Is féidir leat súil a chaitheamh ar stádas d’iarratais ar aisíocaíocht ag drugspayment.ie.

Cártaí Éagtha na Scéime Íocaíochta Drugaí

Ní mhaireann do Chárta Scéim Íocaíochta Drugaí ach ar feadh tréimhse theoranta agus beidh an dáta éagtha clóite ar do chárta. Is féidir leat súil a chaitheamh chomh maith ar láithreán gréasáin FSS má tá do chárta bailí go fóill.

Nuair a éagann do chárta, beidh ort iarratas a dhéanamh arís (féach thíos).

Cártaí na Scéime Íocaíochta Drugaí a goideadh nó a cailleadh

Má chailltear, má ghoidtear nó má dhéantar díobháil do do Chárta Scéim Íocaíochta Drugaí, ba cheart duit é a thabhairt le fios trí na sonraí teagmhála thíos a úsáid.

Conas iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí

Iarratas a dhéanamh ar líne

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí ar líne ag mydps.ie.

Iarratas a dhéanamh sa phost

Le hiarratas a dhéanamh sa phost, is féidir leat foirm a fháil ar cheann de na bealaí seo a leanas:

  • Cóip den Fhoirm Iarratais ar an Scéim Íocaíochta Drugaí (pdf) a íoslódáil agus a chur i gcló.
  • Foirm iarratais pháipéir a sheoladh chugat trí ghlaoch ar 0818 22 44 78 (Glaoch Áitiúil)
  • Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil

Ar deireadh, seol d’fhoirm líonta chuig an seoladh a chuirtear ar fáil thíos.

Eolas agus cruthúnas a theastaíonn uait sula ndéanann tú iarratas

Teastóidh an méid seo a leanas uait le d’Fhoirm Iarratais ar an Scéim Íocaíochta Drugaí a líonadh:

  • Uimhreacha PSP duit féin agus do chéile nó do pháirtnéir agus leanaí incháilithe
  • Ainm iomlán, seoladh, inscne, dáta breithe agus sonraí teagmhála duit féin agus do dhaoine muinteartha ábhartha
  • Cruthúnas go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn, cosúil le bille leictreachais reatha
  • Cruthúnas go bhfuil do leanbh in oideachas lánaimseartha má tá siad idir 18 agus 23 bliain d’aois. Caithfidh scoil nó ollscoil do linbh an mhír seo a líonadh agus stampa a sholáthar.

Eolas breise

Iarthairseacha na Scéime Íocaíochta Drugaí

Dátaí nuair a bhí an iarthairseach i gceist Teorainn na tairsí
Roimh an 1 Eanáir 2018 €144
Ón 1 Ean 2018 go dtí an 1 Aibreán 2019 €134
Ón 1 Aibreán 2019 go dtí an 1 Samhain 2020 €124
Ón 1 Samhain 2020 go dtí an 1 Eanáir 2022 €114
Ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 1 Márta 2022 €100

Tá tairseach €80 i gceist leis an Scéim Íocaíochta Drugaí ón 1 Márta 2022.

Aonad Clárúcháin Cliant na Scéime Íocaíochta Drugaí

Bosca Oifig Phoist 12966

Baile Átha Cliath 11

Glaoch Áitiúil: 0818 224 478

Leathanach Baile: https://www.mydps.ie/

Leathanach Baile: http://www.drugspayment.ie

Ríomhphost

: clientregistration@hse.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 Márta 2023