An Tionól Bunreachtúil

Cad a bhí sa Choinbhinsiún ar an mBunreacht?

Cuireadh an Coinbhinsiún ar an mBunreacht, a dtugtar an Tionól Bunreachtúil go minic air, ar bun le rún dhá Thí an Oireachtais (pdf) in 2012 le breithniú a dhéanamh ar roinnt athruithe féideartha ar an mBunreacht agus moltaí a dhéanamh. Leag an rún dualgas ar an Rialtas freagairt a sholáthar do gach moladh.

Chas an Coinbhinsiún ar a chéile i rith tréimhse 18 mbliana idir 2012 agus 2014. Phléigh sé 10 saincheist, ar an iomlán. Rinneadh leasuithe ar an mBunreacht mar thoradh ar roinnt dá mholtaí.

Ábhair, moltaí agus torthaí

Leagtar amach sa tábla seo a leanas na hábhair a phléigh an Coinbhinsiún ar an mBunreacht, a mholtaí agus na torthaí go dtí seo. D’fhoilsigh an Coinbhinsiún a thuarascáil deiridh (pdf) in 2014.

Ábhair, moltaí agus torthaí an Choinbhinsiúin ar an mBunreacht

Ábhair Moltaí Torthaí
Téarma an uachtaráin

Téarma oifige an Uachtaráin a laghdú anuas go dtí cúig bliana agus é a ailíniú leis na toghcháin áitiúla agus Eorpacha

Níor tháinig aon athrú ar théarma oifige an Uachtaráin.

Aois íosta iarrthóirí uachtaráin a laghdú.

Deis a thabhairt do shaoránaigh a dtuairim a nochtadh maidir leis an bpróiseas ainmniúcháin d’iarrthóirí uachtaráin.

Athrú ar bith.

Dhiúltaigh reifreann an 22 Bealtaine 2015 an moladh leis an aois cháilitheachta go dtoghfar duine mar Uachtarán a laghdú.

Tá an cheist le hatreorú go dtí coiste an Oireachtas.

Aois vótála

An aois a laghdú ag ar féidir le daoine vóta a chaitheamh i dtoghcháin

Aois na vótála a laghdú anuas go dtí 16 bliana Tá machnamh á dhéanamh ag an Rialtas ar aois na vótála a laghdú do thoghcháin áitiúla agus Eorpacha sula dtitfidh toghcháin 2024 amach.
Athbhreithniú a dhéanamh ar chóras toghcháin na Dála

Ceart vóta a chaitheamh Tá ceart vótála i dtoghcháin uachtaránachta ag saoránaigh Éireannacha a chónaíonn thar lear.

Coimisiún Toghcháin a bhunú.

Áiríodh leis na moltaí freisin clár na dtoghthóirí a athchóiriú, 5 shuíochán, ar a laghad, in aghaidh an toghcheantair, ord neamhaibítreach ar pháipéir bhallóide, uaireanta vótála a shíneadh agus vótáil agus bearta poist le feabhas a chur ar theacht i láthair ag toghcháin.

Airí neamhpharlaiminteacha sa rialtas.

Tá ar TDanna suíocháin na Dála a thabhairt suas nuair a cheaptar le hoifig aire iad.

Tionscnaimh do shaoránaigh le tabhairt isteach, reifrinn a ghairm san áireamh.

Ba cheart go mbeadh ceart vótála ag saoránaigh a chónaíonn lasmuigh den Stát i dtoghcháin uachtaránachta.

D’fhoilsigh an Rialtas Scéim Ghinearálta an Bhille um Athchóiriú Toghchán, lena n-áirítear Coimisiún Toghcháin a bhunú.

Cheadaigh an Rialtas sraith tograí beartais atá dírithe ar an bpróiseas clárúcháin toghthóirí a nuachóiriú.

Níor ghlac an Rialtas leis an togra nach bhféadfadh níos lú ná 5 shuíochán a bheith i dtoghcheantar.

Nuair a dhéantar an Coimisiún Toghcháin a bhunú, bíonn súil leis go ndéantar cuid dá obair de na moltaí eile.

Gheall an Rialtas do reifreann a chur ar siúl maidir leis an tsaincheist seo.

Soláthar a dhéanamh do phósadh comhghnéis An Bunreacht a leasú le pósadh comhghnéis a cheadú. Ritheadh reifreann maidir leis an moladh seo an 22 Bealtaine 2015 agus rinneadh an tAcht um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015 isteach sa dlí an 29 Bealtaine 2015.
Ról ban

Airteagal 41.2 ar ról ban sa bhaile agus rannpháirtíocht níos mó ban sa saol poiblí a spreagadh.

Ról ban

Airteagal 41.2 (ar ról ban) a dhéanamh neodrach ó thaobh inscne de, cúramóirí eile san áireamh ‘sa bhaile’ agus ‘lasmuigh den bhaile’.

Ba cheart don Stát ‘leibhéal réasúnta tacaíochta’ a sholáthar do chúramóirí.

Thug Coiste an Oireachtais um Dhlí agus Cirt agus Comhionannas faoi ghrinnscrúdú réamhreachtach (pdf) ar an tsaincheist seo.

Mhol Tionól na Saoránach go ndéantar an téacs neodrach ó thaobh inscne de.

D’fhoilsigh an Rialtas an Straitéis Cúramóirí Náisiúnta.

Rannpháirtíocht ban sa pholaitíocht a mhéadú. An Bunreacht a leasú le foráil shainráite a chur san áireamh maidir comhionannas inscne.

Níos mó gníomhaíochta ag an rialtas le rannpháirtíocht níos mó sa pholaitíocht a mhéadú.

An Bunreacht a leasú le friotal ‘atá ionchuimsitheach ó thaobh inscne de’ a chur san áireamh.

Áiríodh leis moltaí Thionól na Saoránach ar Chomhionannas Inscne:
 • Saoire mháithreachais a thabhairt isteach do gach ionadaí tofa
 • Cuótaí inscne a shíneadh le hiarrthóirí páirtí i dtoghcháin áitiúla, an tSeanaid agus Eorpacha
 • Cistiú a chur ar fáil do chomhlachtaí poiblí a bhraitheann ar chothromaíocht inscne 40% faoin mbliain 2025

Cion diamhasla a bhaint ón mBunreacht. Cion diamhasla a bhaint ón mBunreacht agus cion gríosaithe agus fuatha reiligiúnaigh a chur ina ionad. Ritheadh reifreann maidir leis an moladh seo an 26 Deireadh Fómhair 2018 agus leasaíodh an Bunreacht.
Athchóiriú na Dála Áirítear le moltaí barr feabhais a chur ar oifig an Chinn Chomhairle agus vótáil rúnda don ról seo; meantóireacht a dhéanamh ar Choistí na Dála sa Bhunreacht; a athrú conas a oibrítear coistí, Coiste Athchóirithe na Dála san áireamh; níos mó vótaí saor in aisce maidir le gnó na Dála agus coistí. Toghadh an Ceann Comhairle trí bhallóid rúnda den chéad uair i Márta 2016.

Chuir an Fochoiste ar Athleasú na Dála a thuarascáil deiridh (pdf) an 24 Bealtaine 2016 agus tá obair ar bun ar a mholtaí.

Bunaíodh Coiste ar Bhuan-Orduithe agus Athchóiriú na Dála an 5 Márta 2020.

Cearta geilleagracha, sóisialta agus cultúrtha Cosaint bhreisithe bhunreachtúil a sholáthar do chearta geilleagracha, sóisialta agus cultúrtha.

Táthar le tagairt a dhéanamh do chearta sonracha breise sa Bhunreacht (cearta tithíochta agus cúraim sláinte bhunúsaigh, teanga agus cultúrtha agus cearta daoine faoi mhíchumas)

Rinneadh díospóireacht ar Bhille Comhaltaí Príobháideacha ar an tsaincheist seo san Oireachtas ach níor leanadh ar aghaidh leis.

Rinneadh díospóireacht arís an 27 Eanáir 2021 ar an mBille.

Conas a oibríodh an Coinbhinsiún ar an mBunreacht?

D’úsáid an Coinbhinsiún ar an mBunreacht samhail an daonlathais bhreithniúcháin (pdf), ina nglacann saoránaigh páirt go díreach i gcinnteoireacht. Baineann an méid seo a leanas le daonlathas breithniúcháin:

 • Gnáthshaoránaigh a roghnú go fánach, a gcuirtear eolas oibiachtúil ar fáil dóibh
 • Cuir i láthair shaineolach do rannpháirtithe ar féidir leo éisteacht leo agus ceisteanna a chur
 • Plé i ngrúpa beag a éascú faoi shaincheisteanna beartais
 • Chuir moltaí leis an bpróiseas polaitiúil

Threoraigh cúig phríomhphrionsabal obair an Choinbhinsiúin:

 • Oscailteacht
 • Cothroime
 • Comhionannas gutha
 • Éifeachtúlacht
 • Comhghleacaíocht

Struchtúir agus nósanna imeachta

Bhí 100 rannpháirtí (pdf) sa Choinbhinsiún. Cheap an Rialtas cathaoirleach. Roghnaíodh seasca a sé saoránach go fánach (pdf), leis an ionadaíocht is mó agus is féidir a dhéanamh do shochaí na hÉireann i dtaobh inscne, aoise, aicme shóisialta agus láthair thíreolaíoch. Bhí ar na daoine roghnaíodh le bheith ar Chlár na dToghthóirí agus bhí orthu a bheith i dteideal vóta a chaitheamh i reifreann.

Baill den Dáil agus den Seanad agus ionadaí de gach páirtí polaitíochta i dTionól Thuaisceart Éireann a bhí sna 33 rannpháirtí eile ar main leo go ndéanfar ionadaíocht dóibh.

Thacaigh sainghrúpa comhairleach acadóirí, eolaithe polaitiúla agus dlíodóirí bunreachtúla le hobair an Choinbhinsiúin a sheol cuir i láthair ar aghaidh ar réimse ábhar. Rinne réimse fairsing comhlachtaí poiblí agus grúpaí spéise aighneachtaí leis an gCoinbhinsiún freisin.

Eolas breise

Mhol an Coinbhinsiún ina thuarascáil deiridh (pdf) go gcruthófaí a shamhail de choinbhinsiún in 2014 chun dul i ngleic le saincheisteanna breise. Bunaíodh Tionól na Saoránach in 2016 chun breithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna beartais breise agus beartais a raibh ar shochaí na hÉireann déileáil leo. Cleachtadh eile a bhí ann seo maidir le daonlathas breithniúcháin.

Is féidir leat teacht ar eolas ar an gCoinbhinsiún agus ar a obair agus a mholtaí ag constitutionalconvention.ie. Is féidir leat féachaint ar fhíseáin chartlannaithe chruinnithe an Choinbhinsiúin anseo.

Is féidir leat ár gcáipéis faoi Thionól na Saoránach a léamh freisin, a eisíodh tar eis an Tionóil Bhunreachtúil.

Tuilleadh eolais

Tá faisnéis ar an Tionól agus ar a chuid oibre ar fáil ag constitutionalconvention.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 Eanáir 2022