Tacaíochtaí gnó a ghnóthú agus costais mhaireachtála COVID-19

Réamhrá

D’fhéadfadh úinéirí gnó leas a bhaint as roinnt tacaíochtaí le linn COVID-19.

Tugtar achoimre ar an leathanach seo ar na scéimeanna tacaíochta airgeadais, ar tharscaoileadh rátaí agus ar na bearta cánach atá i bhfeidhm chun tacú le gnólachtaí agus iad ag leanúint orthu ag téarnamh ó COVID-19 agus ag déileáil leis na costais mhaireachtála atá ag ardú.

Is féidir leat freisin comhairle a fháil ó do chuntasóir nó úsáid a bhaint as an tacaíocht chomhairleach ó d’Oifig Fiontair Áitiúil (LEO).

Is féidir leat faisnéis cothrom le dáta a fháil ar thacaíochtaí agus treoir do ghnólachtaí agus d’fhostóirí ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Iasachtaí, deontais agus dearbháin

Iasachtaí Sreabhadh Airgid do Ghnólachtaí Beaga

Tá Iasachtaí Sreabhadh Airgid do Ghnólachtaí Beaga ó €2,000 go €25,000 ar fáil trí Microfinance Ireland (MFI). Is iondúil gur 3 bliana iad na téarmaí iasachta agus tá lascaine 1% ar an Ráta APR má dhéanann tú iarratas trí d'Oifig Fiontair Áitiúil. Nuair a fhaightear na doiciméid go léir beidh cinneadh creidmheasa agat laistigh de 10 lá oibre.

Tá an iasacht oscailte do thrádálaithe aonair, do chomhpháirtíochtaí agus do chuideachtaí teoranta a bhfuil níos lú ná 10 bhfostaí lánaimseartha acu agus láimhdeachas bliantúil de suas le €2 mhilliún. Is féidir leat iarratas a dhéanamh trí Láithreán Gréasáin an MFI nó trí d’Oifig Fiontair Áitiúil.

Scéim Dearbháin Trádála Ar Líne

Scéim Dearbháin Trádála Ar Líne ar fiú suas le €2,500 ar fáil é chun cabhrú le gnólachtaí beaga agus le micrifhiontair dul ar líne. Tá an dara dearbhán suas le €2,500 ar fáil freisin. Déan teagmháil le d’Oifig Fiontair Áitiúil le haghaidh tuilleadh eolais agus sonraí iarratais.

Tarscaoileadh rátaí agus bearta cánach

Tá roinnt beart ar fáil chun cabhrú le gnólachtaí a gcostais oibriúcháin a laghdú.

Buiséad 2024

Fógraíodh in Buiséad 2024 go gcuirfear deontas aonuaire don Scéim um Chostas Gnó (ICOB) i bhfeidhm in 2024 chun cabhrú le costais ghnó. Cuirfear sonraí na scéime i gcrích lena cur i bhfeidhm in 2024.

Scéim Shealadach Tacaíochta Fuinnimh Gnó (TBESS)

Tacaíonn an TBESS le gnólachtaí le harduithe ar a gcostais leictreachais nó gáis.

Tá an scéim oscailte má tá tú cáin-chomhlíontach, má tá tú i mbun trádála Cás I nó gairm Chás II, agus má tá méadú 30% nó níos mó tagtha ar do mheánphraghas aonaid leictreachais nó gáis.

Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh ar 50% de na harduithe ar do bhillí fuinnimh, faoi réir caidhp mhíosúil. Féadfaidh tú faisnéis a fháil ar conas clárú agus éileamh a dhéanamh ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi thacaíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh eile do ghnólachtaí.

Scéim Ghéarchéime Fiontraíochta an Úcráin

Cuidíonn Scéim Ghéarchéime Fiontraíochta na hÚcráine le gnólachtaí inmharthana ach leochaileacha de gach méid sna hearnálacha déantúsaíochta agus seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta.

Tá dhá shruth maoinithe faoin Scéim. Is féidir leat iarratas a dhéanamh faoi:

  • Sruth 1 le haghaidh deontais suas le €500,00 chun cabhrú má tá deacrachtaí trádála agat de bharr fadhbanna leachtachta mar thoradh ar an gcogadh san Úcráin
  • Sruth 2 le haghaidh tacaíocht státchabhrach de 30% de tháillí fuinnimh in 2022 más cuideachta dian ar fhuinneamh thú a bhfuil arduithe móra ar chostais fuinnimh á déanamh agat

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil agus iarratas a dhéanamh ar an scéim trí Fhiontraíocht Éireann.

Laghdú ar an ráta caighdeánach CBL

Fanfaidh an ráta CBL don earnáil fáilteachais agus turasóireachta ag an ráta laghdaithe 9% go dtí an 31 Lúnasa 2023.

‘Ollstóráil’ dliteanais chánach

Tá fiacha a stórálfar faoi réir ús 0% don tréimhse stórais. Cuireadh síneadh breise leis an scéim trádstórála fiachais cánach do roinnt gnólachtaí go dtí an 1 Bealtaine 2024.

Ní raibh aon ús iníoctha suas go dtí 30 Aibreán 2023 agus tá feidhm ag ráta úis laghdaithe 3% sa bhliain ón 1 Bealtaine 2023. Tá go dtí an 1 Bealtaine 2024 ag gnólachtaí chun socrú a dhéanamh chun na fiacha a ghlanadh.

Faigh tuilleadh eolais ar an Scéim Stórála Fiachais i Leabhrán Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim (pdf).

Táillí ceadúnais le haghaidh troscáin sráide a tharscaoileadh

Don chuid eile de 2023, ní bheidh ar úinéirí bialainne agus caiféanna táillí ceadúnais troscán sráide a íoc le haghaidh táblaí agus cathaoireacha a úsáidtear le haghaidh bia lasmuigh.

Tuilleadh faisnéise

Is féidir leat faisnéis cothrom le dáta a fháil ar thacaíochtaí agus treoir COVID-19 do ghnólachtaí agus d’fhostóirí ar gov.ie.

Ionad Faisnéise Fiontair ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, ina bhfuil faisnéis faoi na tacaíochtaí Rialtais atá ar fáil do ghnólachtaí. Glaoigh ar (01) 631 2002, Luan go hAoine ó 9am go 5pm nó seol ríomhphost chuig: infobusinesssupport@enterprise.gov.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Deireadh Fómhair 2023