Cosc ar chaitheamh tobac sa láthair oibre

Réamhrá

Tá cosc ar chaitheamh tobac in áiteanna oibre faoi na hAchtanna um Shláinte Phoiblí (Tobac) 2002-2015. Is é cuspóir an choisc ná le fostaithe agus an pobal a chosaint ó nochtadh d'éifeachtaí dochracha agus tocsaineacha deataigh tobac san ionad oibre.

Rialacha maidir le caitheamh tobac san ionadoibre

Níl cead agat toitín a chaitheamh in áit oibre atá dúnta isteach. Lena n-áirítear (ach nach bhfuil teoranta do) ceapa oifige, aerárthach, traenacha, feithiclí cuideachta, áitribh sláinte, scoileanna, coláistí, pictiúrlanna, amharclanna, áitribh agus clubanna ceadúnaithe, chomh fada is gur áit oibre é gach ceann de na háiteanna seo.

Cé go gciallaíonn an cosc go bhfuil cosc ar chaitheamh tobac i go leor áiteanna, tá roinnt eisceachtaí ann:

 • Príosúin
 • Láthair braite stáisiún na bPóilíní
 • Tithe altranais
 • Ospíse
 • Tithe oird reiligiúnach
 • An Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar
 • Ospidéil Síciatracha
 • Seomraí leapa in óstáin, tithe lóistín agus cóiríocht leaba agus bricfeasta
 • Áiseanna cónaithe oideachais tríú leibhéal

Caithfidh gach fostóir sláinte na foirne, na gcustaiméirí, na gcónaitheoirí agus na gcuairteoirí a chosaint ina n-áitribh. I gcás na bhfoirgneamh díolmhaithe atá liostaithe thuas, ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh fostóirí, más mian leo, réimsí áirithe dá n-áitreabh a ainmniú mar áiteanna le tobac a chaitheamh nó gan tobac a chaitheamh leis an riosca a ísliú. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go bhfuil teach altranais díolmhaithe ón chosc tobac a chaitheamh, d'fhéadfadh úinéirí an tí altranais a shonrú nach féidir le cónaitheoirí ach tobac a chaitheamh taobh amuigh nó i seomra tobac ainmnithe.

Mar gheall ar nádúr ar leith na bpríosúin agus áiteanna coinneála, ní bhaineann na hAchtanna um Shláinte Phoiblí (Tobac) leis na hinstitiúidí seo. Arís, áfach, níl aon rud ann chun stop a chur le húdaráis phríosúin ó na hinstitiúidí seo iad a ainmniú mar áit neamh-chaitheamh tobac nó seomraí caitheamh tobac sonraithe a ainmniú más mian leo.

Áiteanna caitheamh tobac taobh amuigh

Ní gá do fhostóirí áit chaitheamh tobac a sholáthar don fhoireann nó do chustaiméirí ar a n-áitribh.

Má chuireann fostóir áit caitheamh tobac ar fáil, ní mór don chuid ábhartha den áit nó den áitreabh a bheith taobh amuigh. Sainmhíníonn an dlí áit taobh amuigh mar:

 • Áit nó áitribh (nó cuid d’áit nó áitribh) nach bhfuil clúdaithe ag aon díon atá seasta nó soghluaiste.
 • Áit nó áitreabh taobh amuigh atá clúdaithe ag díon, chomh fada agus nach bhfuil níos mó ná 50% den imlíneach (taobh amuigh) clúdaithe ag balla, fuinneoga, geata nó den chineál céanna.

Comhcheantair foirgnimh

Baineann an cosc ar tobac freisin le comhcheantair taobh istigh d'fhoirgnimh. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go gclúdaítear na pasáistí, na háiteanna stocaireachta agus na háiteanna fáiltithe fhoirgnimh mar shampla bloic árasáin agus óstáin freisin.

Sosanna caitheamh tobac

Mar fhostaí, níl tú, de réir an dlí, i dteideal sosanna caitheamh tobac. Níl tú ach i dteideal am saor ón obair le haghaidh sosanna mar atá leagtha síos in Alt 12 den Acht um Eagrú Ama Oibre 1997.

Oibleagáidí anfhostóirí

Táthar ag súil go ndéanfaidh fostóirí agus bainisteoirí gach iarracht réasúnach le cinntiú go mbíonn a fhoireann, custaiméirí agus cuairteoirí ar an eolas faoin cosc ar chaitheamh tobac san ionad oibre agus nach gcaitear tobac ann. Caithfidh fostóirí agus bainisteoirí:

 • Polasaí saor ó chaitheamh tobac a bheith ann agus é a chur in iúl go soiléir
 • Comhartha "Cosc ar Chaitheamh Tobac" a thaispeáint lena chur in iúl don fhoireann, do chustaiméirí agus do chuairteoirí faoin cosc ar chaitheamh tobac san ionad oibre
 • Boscaí bruscair seachtracha le toitín a chur amach a sholáthar ag bealaí isteach nuair is cuí.

Ba cheart d'fhostóirí a chinntiú freisin go ndéileáiltear le sáraithe ó fhostaithe nó ó chustaiméirí faoi nósanna imeachta araíonachta áitiúla.

Déanann Oifigigh Sláinte Comhshaoil atá fostaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) imscrúdaithe in ionaid oibre éagsúla le cinntiú go gcuirtear an cosc i bhfeidhm. Go háirithe, déanann Oifigigh ón FSS maoirseacht ag cinntiú go bhfuil bearta soar ó chaitheamh tobac á gcur i bhfeidhm in ionaid oibre a bhaineann leis an earnáil bia, fáilteachais agus fóillíochta mar chuid dá gcomhlíonadh ginearálta le riachtanais sláinte agus sábháilteachta.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi rialú tobac ar shuíomh gréasáin FSS.

Fíneálachale tobac a chaitheamh in áit oibre

Má fhaightear ciontach tú i leith an cosc ar chaitheamh tobac a shárú san ionad oibre d’fhéadfaí fíneáil Aicme B a bheith gearrtha ort. Tá an t-úinéir, an bainisteoir nó an duine atá i gceannas ar an ionad oibre freagrach go dlíthiúil as a chinntiú go gcomhlíontar an cosc ar chaitheamh tobac san ionad oibre.

Cén áit le gearán adhéanamh

Má tá gearán agat faoi dhaoine a chaitheann tobac san ionad oibre, ar an gcéad dul síos, cur an duine atá i gceannas ar an eolas, mar shampla úinéir nó bainisteoir an ghnó.

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le caitheamh tobac i gcomhcheantar nó áit a bhfuil cosc ar chaitheamh tobac i mbloc árasáin, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh ar dtús leis an gcuideachta bhainistíochta nó le cumann cónaitheoirí an bhloc árasáin agus iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach inmholta.

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le caitheamh tobac i gcomhcheantar nó áit a bhfuil cosc ar chaitheamh tobac in óstán, ba chóir duit do ghearán a dhéanamh le bainistíocht an óstáin ar dtús.

Más rud é nach ndéileáiltear le do ghearán go sásúil, déan teagmháil leis an tSeirbhís Sláinte Comhshaoil áitiúil taobh istigh den FSS nó glaoigh ar líne géilliúlachta an Oifig Náisiúnta um Rialú Tobac: 1890 333100

E-toitíní (nóvápáil) ag an obair

Ní chlúdaítear e-toitíní faoin cosc ar chaitheamh tobac. D'fhéadfadh go mbeadh polasaí ag d'fhostóir maidir le húsáid e-toitíní san ionad oibre. Má tá amhras ort maidir leis na rialacha atá agat san ionad oibre, ba cheart duit seiceáil le d'fhostóir.

Cén áit a ndéanfariarratas

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 19 Feabhra 2020