Fostaíocht le tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas

Eolas

Má tá tú faoi mhíchumas agus más mian leat fostaíocht le pá a thógáil nó má theastaíonn cúnamh uait post a aimsiú, d'fhéadfadh sé go mbeadh cúnamh ar fáil duit ó Sheirbhís Infhostaitheachta (an tSeirbhís Fhostaíochta le Tacaíocht roimhe seo) Cuireann sé tacaíochtaí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun cabhrú leo rochtain a fháil ar fhostaíocht. Cuireann eagraíochtaí urraíochta na tacaíochtaí ar fáil ar son na Roinne Coimirce Sóisialaí – féach ‘Eagraíochtaí Urraíochta’ thíos.

Seirbhís Infhostaitheachta

Is seirbhís fhostaíochta agus earcaíochta í a thugann cúnamh do dhaoine atá faoi réimse míchumais agus laigí éagsúla a shocrú i bhfostaíocht agus le tacaíocht leanúnach a chur ar fáil dóibh. Tá go leor tacaíochtaí "sa phost" le fáil ón gclár seo, Traenálaí Poist mar shampla a chuireann cúnamh ar fáil don fhostóir agus don té atá ag lorg fostaíochta. Más mian leat leas a bhaint as an tSeirbhís Infhostaitheachta caithfidh sé i ndáiríre go bhfuil réamhthacaíocht ó Thraenálaí Poist ag teastáil uait le fostaíocht a fháil ar an margadh oscailte – féach ‘Traenálaí Poist’ thíos.

I measc an réimse tacaíochtaí a chuireann an tSeirbhís ar fáil, tá:

 • Measúnú aonair riachtanas
 • Próifíliú gairmoideachais agus pleanáil gairme
 • Plean aonair fostaíochta
 • Aimsiú poist agus meaitseáil post
 • Tacaíocht agus cóitseáil san ionad oibre
 • Comhairle agus tacaíocht d’fhostóirí
 • Tacaíocht agus meantóireacht athleantach d’fhostóirí agus d’fhostaithe araon

Cuardaitheoirí Poist

Cuireann an tSeirbhís comhairle ghairme agus tacaíocht fostaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist. Áirítear le comhairle ghairme sainaithint scileanna agus cúnaimh le cuardach do phoist. Cuirtear tacaíocht fostaíochta ar fáil nuair a bhíonn rochtain á fáil ar fholúntais agus nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh ar phoist. Áirítear leis, chomh maith, scileanna a mheaitseáil le riachtanais an fhostóra, socrúcháin taithí oibre, teacht ar fhostóirí agus cúnamh a fháil agus comhtháthú á dhéanamh agat isteach san ionad oibre. Soláthraíonn an tSeirbhís rochtain ar sheirbhísí tacaíochta nuair is gá chun fostaíocht agus comhairle a choimeád ar shochair agus ar theidlíochtaí fostaíochta.

Fostóirí

I measc thacaíochtaí na Seirbhísí Infhostaitheachta le haghaidh fostóirí, tá an méid a leanas:

 • Seirbhís saor in aisce earcaíochta agus fostaíochta
 • Bunachar sonraí de chuardaitheoirí oilte poist
 • Rochtain ar lucht saothair tiomanta áitiúil
 • Tacaíocht leanúnach ó fhoireann ghairmiúil Chóitseálaithe Poist
 • Comhairle ar dheontais agus tacaíochtaí fostaíochta – féach thíos

Deontais agus tacaíochtaí fostaíochta

Cistíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí réimse tacaíochtaí fostaíochta atá dírithe ar chabhrú le fostaithe atá faoi mhíchumas chun fostaíocht a fháil agus a choimeád. Faoin gCiste Freastail Réasúnta, tá fáil ar an Deontas um Ateangaire ag Agallamh Poist, an Deontas Léitheora Phearsanta, an Scéim Deontais um Fhostaí a Choinneáil agus an Deontas um Threalamh/Oiriúnú Láthair Oibre. I measc na dtacaíochtaí eile tá an Scéim Fóirdheontas Tuarastail agus an Scéim Tacaíochta Oiliúna um Fheasacht ar Mhíchumas.

Traenálaí Poist

Is féidir le Traenálaithe Poist cúnamh a thabhairt sa phost agus tacaíocht leanúnach a sholáthar do rannpháirtithe, roimh dóibh fostaíocht a thógáil, lena linn agus ina diaidh.

Má tá tú faoi mhíchumas, is féidir le Traenálaí Poist cúnamh a thabhairt duit:

 • Do scileanna, spéiseanna agus aidhmeanna a aimsiú. Ní mór dó/dí suí síos in éineacht leat agus dul tríd próifíl ghairmiúil de do scileanna agus spéiseanna.
 • Fostaíocht chuí a aimsiú ina mbeidh do scileanna, spéiseanna agus tallann oiriúnach don phost.
 • Na tascanna uilig a bhaineann leis an bpost a scrúdú agus na tacaíochtaí éagsúla a bheidh ag teastáil uait a phleanáil.
 • Na scileanna teicniúla agus sóisialta a theastóidh uait le dualgais an phoist a chomhlíonadh a fhorbairt.

Fostaíocht a fháil

Nuair atá cinneadh déanta agat agus ag an Traenálaí Poist cén cineál oibre a bhfuil spéis agat inti, níl le déanamh ach iarratais ar obair a dhéanamh. Is féidir iarratais a dhéanamh ar phostanna atá feiliúnach do na scileanna agus spéiseanna atá agat atá fógraithe sa ghnáth bhealach nó is féidir leis an Traenálaí Poist cúnamh a thabhairt duit postanna i do cheantar a aimsiú agus iarratais a dhéanamh orthu. In amanta, bíonn ról ag an Traenálaí Poist i dteagmháil a dhéanamh le fostóirí sa cheantar nó le fostóirí sa réimse fostaíochta a bhfuil spéis agat inti.

Cuireann Traenálaithe Poist tacaíocht leanúnach ar fáil do rannpháirtithe ar bhealaí éagsúla. Is féidir leis an Traenálaí Poist (ag brath ar riachtanais) cúnamh a thabhairt do rannpháirtithe le traenáil sa phost agus tacaíocht a sholáthar nuair a thosaíonn an post ar dtús, teagmháil a chruthú leis an bhfostaí agus leis an bhfostóir. I gcás rannpháirtithe eile is féidir leis an Traenálaí Poist tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil nuair a theastaíonn sé uathu.

Le linn socraithe cuireann an Traenálaí Poist eolas, comhairle agus tacaíocht leanúnach ar fáil do fhostóirí. Ó am go ham, bíonn an fostóir agus an fostaí ar aon intinn nach bhfuil ag éirí leis an socrú. Sa chás seo, is féidir leis an Traenálaí Poist an scéal a mheas arís maidir le tacaíochtaí agus cúnamh a d'fhéadfaí a chur ar fáil sa todhchaí.

Eagraíochtaí urraíochta

Oibríonn an tSeirbhís Infhostaitheachta trí eagraíochtaí urraíochta. Go minic, is iad eagraíochtaí áitiúla pobail agus deonacha iad seo a chuireann seirbhísí díreacha ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas. Fostaíonn an t-urraitheoir Cóitseálaithe Poist chun réimse tacaíochtaí a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais an chuardaitheora poist aonair atá faoi mhíchumas.

Rialacha

Ní mór i ndáiríre go mbeadh tú idir aois 18 agus 65 agus tacaíocht Traenálaí Poist ag teastáil uait le fostaíocht a lorg agus a fháil le páirt a ghlacadh sa tSeirbhís Infhostaitheachta agus ní mór duit a bheith réidh le post a glacadh. Déantar cur síos ar dhuine atá réidh le post a glacadh mar "dhuine a bhfuil an traenáil, oideachas, spreagadh agus cumas cuí aige/aici le dul ag obair/i mbun gairme sa mhargadh saothair oscailte".

Rataí

Níl aon táille le híoc as a bheith páirteach i Seirbhís Infhostaitheachta. Ní gá duit íoc as aon cheann de na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil duit de bharr do rannpháirtíochta sa Scéim seo. Tá na cearta fostaíochta céanna ag aon duine a fhaigheann fostaíocht tríd an scéim seo agus atá ag gach fostaí eile. Íocfaidh an fostóir tú agus tabharfaidh sé/sí téarmaí agus coinníollacha fostaíochta duit ar an mbealach céanna agus a thugtar d'fhostaithe eile iad.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit clárú le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil nó ionad Intreo agus iarratas a dhéanamh ar an tSeirbhís Infhostaitheachta agus do spéis páirt a ghlacadh sa Scéim a chur in iúl.

Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad, Ag obair faoi mhíchumas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo. Is féidir dul i dteagmháil le do Sheirbhís Infhostaitheachta áitiúil

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 2 Feabhra 2015