Tacaíochtaí airgeadais do mhic léinn

Réamhrá

Is é an Scéim Deontais do Mhic Léinn an phríomhscéim tacaíochta airgeadais do mhic léinn

Déileálann an doiciméad seo leis na tacaíochtaí airgeadais eile do mhic léinn in ardoideachas agus in ardoideachas. I measc na dtacaíochtaí eile atá ar fáil tá:

 • Ciste Cúnaimh na Mac Léinn
 • Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas
 • Sparánacht do Dhaoine Óga a bhfuil Taithí Cúraim acu
 • Ciste Sparánachta 1916
 • Sparánachtaí agus scoláireachtaí eile

Tá eolas níos mionsonraithe ar na tacaíochtaí seo go léir studentfinance.ie.

Ciste Cúnamh na Mac Léinn

Soláthraíonn an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn (SAF) tacaíocht airgeadais do mhic léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha san ardoideachas a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu.

Tá an SAF ar fáil chun cabhrú le daltaí leis na costais seo a leanas:

 • Leabhair agus ábhair ranga
 • Billí cíosa, teasa agus soilsithe
 • Bia
 • Taisteal riachtanach
 • Costais chúraim leanaí do thuismitheoirí atá ina dtuismitheoirí
 • Costais leighis
 • Deacrachtaí teaghlaigh, mar shampla bás

Tá an SAF deartha chun tacaíocht airgeadais a sholáthar sa bhreis ar an deontas mac léinn. Níl táillí teagaisc, táillí clárúcháin, aisíocaíochtaí iasachtaí mac léinn nó aon chostais a íocann do choláiste clúdaithe ag an SSA.

Coláistí rannpháirteacha

Glacann ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus coláistí ceadaithe eile páirt i scéim SAF. Féach an <liosta iomlán de na coláistí rannpháirteacha>.

Níl an SAF ar fáil do mhic léinn i gcoláistí breisoideachais nó iar-ardteistiméireachta.

Conas a bheith cáilithe don Chiste Cúnaimh do Mhic Léinn

Chun cáiliú don SAF, ní mór duit a bheith i do mhac léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha in ollscoil, institiúid teicneolaíochta nó coláiste ceadaithe eile. Ní mór duit a bheith ar chúrsa as a leanann dámhachtain ardoideachais (Creatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí> leibhéal 6-10).

Rátaí

Athraíonn na méideanna maoinithe agus socróidh do choláiste tú tar éis próiseas measúnaithe

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór do dhaltaí iarratas a dhéanamh ar an SAF go díreach chuig na coláistí aonair. Má tá deacracht airgeadais agat ba chóir duit dul i dteagmháil leis an rannóg rochtana nó seirbhísí mac léinn i do choláiste chun tuilleadh eolais a fháil ar conas iarratas a dhéanamh ar an SAF.

Tá sé tábhachtach iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chomh luath agus is féidir leat. Tá spriocdháta d'iarratais ag roinnt coláistí. Ba chóir duit seiceáil le seirbhís rochtana nó rannóg seirbhísí mac léinn do choláiste chun a fháil amach cén uair a bhfuil sé seo.

Tabharfaidh do choláiste comhairle duit maidir leis na doiciméid a theastaíonn chun tacú le d'iarratas ar an SAF. D'fhéadfadh sé seo cruthúnas ar d'ioncam féin nó ioncam do thuismitheoirí agus admhálacha do chostais ar nós cíosa, billí nó cúram leanaí a áireamh.

Déanann coláistí aonair measúnú ar iarratais agus déanann coiste beag na cinntí deiridh maidir le dámhachtainí, lena n-áirítear an t-oifigeach rochtana agus oifigeach leasa na mac léinn.

Is féidir leat tuilleadh eolais a léamh ar an SAF ar studentfinance.ie.

Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas

Is é an Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas (FSD) ceann de na príomhfhoinsí maoinithe do mhic léinn faoi mhíchumas. Cinntíonn an ciste go bhfuil an cúnamh agus an trealamh riachtanach ag mic léinn incháilithe ionas gur féidir leo páirt a ghlacadh ar bhonn cothrom le mic léinn eile.

D'fhéadfá a bheith i dteideal tacaíocht a fháil faoin FSD fiú mura bhfuair tú an coláiste tríd an Bealach Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas (scéim DARE).

Clúdaíonn an FSD na tacaíochtaí seo a leanas:

 • Trealamh agus bogearraí teicneolaíochta cúnta
 • Cúntóirí neamh-leighis (mar shampla, cúntóirí pearsanta nó déantóirí nótaí)
 • Tacaíocht acadúil nó tacaíochta foghlama
 • Tacaíonn le daoine bodhar lena n-áirítear ateangairí teanga chomharthaíochta agus speedtext
 • Tacaíocht iompair

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi na tacaíochtaí nach bhfuil clúdaithe faoin FSD.

Coláistí rannpháirteacha

Tá an FSD ar fáil do mhic léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha in ollscoileanna, in institiúidí teicneolaíochta agus i gcoláistí eile, lena n-áirítear coláistí sa Ríocht Aontaithe agus san AE. Tá an FSD ar fáil freisin do mhic léinn i gcoláistí breisoideachais nó iar-ardteistiméireachta.

Féach liosta iomlán na gcoláistí rannpháirteacha.

Leithdháiltear maoiniú ar an gcoláiste chun tacú le riachtanais mac léinn mar a shocraítear le measúnú riachtanas. Tá an coláiste freagrach as an maoiniú a bhainistiú agus tá lánrogha aige maidir le conas a leithdháiltear an FSD.

Conas a bheith cáilithe don Chiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas

Chun cáiliú don FSD, ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh

 • Bíodh míchumas ort i gceann amháin nó níos mó de na catagóirí atá leagtha amach thíos
 • Freastal ar na critéir náisiúntachta agus chónaitheachta atá leagtha amach thíos
 • A bheith i do mhac léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha
 • Bíodh gá fíoraithe agat le tacaíochtaí sonracha chun freastal ar do chúrsa roghnaithe

Michumais cháilitheacha

Is iad na míchumais a cháilíonn faoin FSD ná:

 • Neamhord de chuid speictream an uathachais
 • Neamhord Easnaimh Airde
 • Neamhord Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde
 • Dall nó lagú radhairc
 • Bodhar nó a bhfuil allaíre orthu
 • Neamhord comhordaithe forbartha (diospraicse / diosfaige)
 • Coinníoll meabhairshláinte (mar shampla neamhord dépholach, scitsifréine, dúlagar cliniciúil, imní throm, fóibí dian, OCD, neamhoird itheacháin dian agus síocóis)
 • Coinníoll néareolaíoch
 • Tinneas leanúnach suntasach
 • Fisiciúil nó soghluaisteacht
 • Deacrachtaí foghlama sonracha (disléicse nó dioscalcúile)

Cónaí

Ní mór go raibh tú i do chónaí sa Stát ar feadh 3 de na 5 bliana roimhe seo sula dtosaíonn do chúrsa ceadaithe chun cáiliú le haghaidh tacaíochta faoin FSD. Mura gcáilíonn tú ag tús do chúrsa, is féidir an riachtanas seo a chomhlíonadh le linn do chuid staidéir. Ba chóir é seo a athbhreithniú ag tús na bliana acadúla.

Stádas náisiúntachta agus inimirce

D'fhonn an FSD a fháil ní mór duit a bheith ina náisiúnach de bhallstát den LEE nó den Eilvéis, nó stádas inimirce nó cead fanachta a bheith agat. Is féidir leat níos mó sonraí a léamh ar na critéir náisiúntachta agus chónaitheachta.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh go díreach leis an FSD, ba cheart do choláiste iarratais a dhéanamh thar do cheann.

Ní mór duit clárú leis na seirbhísí tacaíochta míchumais i do choláiste. Beidh ort fíorú leighis ar do mhíchumas a thaispeáint (mar shampla, tuarascáil comhairleora). Déanfaidh an coláiste measúnú riachtanas ansin chun na tacaíochtaí cuí atá ag teastáil a aithint.

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hoifig na mac léinn nó le hoifig mhíchumais i do choláiste chun tuilleadh eolais a fháil.

Is féidir leat tuilleadh eolais a léamh ar an FSD ar studentfinance.ie.

Sparánacht do Dhaoine Óga a bhfuil Taithí Cúraim acu

Tá an Sparánacht do Dhaoine Óga a bhfuil Taithí Cúraim acu ar fáil, má bhí taithí cúraim 6 mhí ar a laghad agat roimh do 18ú breithlá.

Caithfidh tú a bheith os cionn 18 mbliana d’aois agus gan tacaíocht airgeadais a fháil le haghaidh do tháillí oideachais nó oiliúna ó SUSI, Tusla nó aon fhoinse eile. Is féidir leat cáiliú fós, áfach, má tá tú ag fáil an liúntais iarchúraim ó Tusla.

Tacaíonn an Sparánacht le rochtain ar oideachas agus ar fhorbairt gairme mar chúrsa nua nó leanúint ar chúrsa atá ann cheana féin. Is féidir leis an Sparánacht cabhrú le táillí an chúrsa agus aon rud a theastaíonn uait chun páirt a ghlacadh ar an gcúrsa mar uirlisí chun printíseacht a dhéanamh, ríomhaire glúine agus printéir

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin Sparánacht do Dhaoine Óga a bhfuil Taithí Cúraim acu agus foirm iarratais don Sparánacht do Dhaoine Óga a bhfuil Taithí Cúraim acu ar shuíomh Gréasáin TUSLA.

Sparánachtaí agus scoláireachtaí eile

Cuireann Ciste Sparánachta 1916 maoiniú ar fáil chun rannpháirtíocht agus rath mac léinn ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste atá tearc-ionadaithe san ardoideachas a spreagadh. Ciallaíonn sé seo de ghnáth go gcónaíonn tú i gceantar atá faoi mhíbhuntáiste uirbeach nó tuaithe nuair nach dtéann a lán daoine ón gceantar sin ar aghaidh chuig oideachas tríú leibhéal, b'fhéidir gur fhreastail tú ar scoil DEIS nó go gciallódh ioncam do theaghlaigh go mb'fhéidir nach mbeifeá in ann dul go dtí gan cúnamh airgeadais.

Reáchtálann an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (DFHERIS) roinnt scéimeanna scoláireachta lena n-áirítear an Scéim Sparánachta Tríú Leibhéal (pdf), sparánacht Ernest Walton STEM (pdf), Scéim Sparánachta an Ollaimh William C Campbell (pdf), Scéim Scoláireachtaí Uile-Éireann agus Scéim na nInstitiúidí Ollscoile Eorpacha.

Is féidir leat eolas mionsonraithe a fháil ar an raon scéimeanna sparánachta agus scoláireachta ar studentfinance.ie.

Tuilleadh eolais

Déanann an tÚdarás um Ard-Oideachas an Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas, an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn agus Ciste Sparánachta 1916 a bhainistiú thar ceann na DFHERIS.

Maoinítear Ciste Sparánachta 1916 faoi Shraith a Dó den Chlár um Rochtain ar Ardoideachas (PATH).

Tá eolas níos mionsonraithe ar réimse na ndeontas agus na gcistí do mhic léinn sa bhreisoideachas agus san ardoideachas ar studentfinance.ie.

An tÚdarás um Ard-Oideachas

Teach Phlásóg an tSrutháin
Ascaill Crampton
Bóthar Shíol Bhroin
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil: (01) 231 7100
Lóghlao: 1890 200 637
Facs: (01) 231 7172
Láithreán Gréasáin: http://www.hea.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 7 Iúil 2022