Eagraíochtaí agus acmhainní le haghaidh iarbhunscoileanna

Eolas

Cuireadh na láithreáin ghréasáin agus liosta eagraíochtaí seo a leanas i dtoll a chéile le cabhrú le tuismitheoirí agus le múinteoirí. B’fhéidir go gcabhródh siad go mór leat má tá do leanbh ag tosú ar iar-bhunoideachas a fháil in Éirinn don chéad uair. D’fheadfadh na hacmhainní seo a bheith úsáideadh má tá tú le bogadh go hÉirinnag filleadh ar Éireann go luath agus má tá eolas faoin gcóras iarbhunoideachais nó oideachais dara leibhéil in Éirinn uait.

Tuismitheoirí agus daltaí

Scoilnet

Is í Scoilnet an tairseach oifigiúil oideachais agus is í an Roinn Oideachais a chuireann ar fáil í. Tá sé d’aidhm aici tacaíocht a thabhairt do phobal oideachais na hÉireann trí fhaisnéis agus chomhairle a chur ar fáil do dhaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí. Cuireann Scoilnet acmhainní ar fáil faoi réimse leathan ábhar a ndearna saineolaithe na n-ábhar éagsúla measúnú orthu le deimhin a dhéanamh go bhfuil siad ábhartha leis na curaclaim a chuirtear ar fáil in Éirinn. Tá acmhainní ann mar pleananna ceachtanna, bileoga oibre idirghníomhacha inphriontáilte, nótaí agus ábhar ilmheán. Is féidir le tuismitheoirí agus le múinteoirí eolas a fháil faoi chúrsaí reatha agus faoi imeachtaí a bhaineann le cúrsaí oideachais agus tuismitheoireachta. Tá cuntais faoi mhúinteoirí agus faoi scoileanna le fáil sa chuid sin de Scoilnet, ‘Scoileanna ar Líne’ (Schools Online). Tá eolas ann freisin faoi láithreáin ghréasáin a cheapadh le haghaidh scoileanna. Tugann Scoilnet bunachar sonraí inchuardaithe de bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna agus tá go leor de na scoileanna seo tar éis a leathanaigh ghréasáin féin a cheapadh ar an láithreán seo.

Curaclam ar líne

Soláthraíonn Suíomh Gréasáin an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta faisnéis faoin gcuraclam agus faoi na hábhair suas go dtí an tSraith Shinsearach. Is féidir leat acmhainní úsáideacha agus an nuacht is déanaí a fháil faoina bhfuil ag tarlú san oideachas, lena n-áirítear ábhair nua, ábhair atá faoi athbhreithniú agus athruithe faoin timthriall Sóisearach agus Sinsearach.

Educate Together

Léiríonn Educate Together na scoileanna agus na cumainn bunscoile agus dara leibhéal il-sainchreidmheacha Educate Together ar fud na hÉireann. Aithníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna na scoileanna a oibríonn na cumainn ball de Educate Together go hiomlán. Cé go n-oibríonn siad faoi na rialacháin agus na struchtúir mhaoinithe chéanna le scoileanna náisiúnta eile, tá éiteas ar leith acu. Ráthaíonn scoileanna Oideachas le Chéile comhionannas rochtana ar leanaí beag beann ar a gcúlra sóisialta, cultúrtha nó reiligiúnach. Tá leibhéal ard rannpháirtíochta tuismitheoirí acu freisin in oibriú na scoile.

Tá liosta iomlán de scoileanna Educate Together in Éirinn ar shuíomh Gréasáin Educate Together. Tá faisnéis ann freisin ar conas is féidir leat grúpa nua-thionscanta a eagrú agus páirt a ghlacadh i mbunú scoile nua.

Gaeloideachas

Is é Gaeloideachas an príomhchomhlacht comhordaithe d’oideachas trí Ghaeilge don réamhscoil, don bhunscoil agus don iarbhun leibhéal. Is í an aidhm atá aige ná an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga teagaisc ar fud na tíre. Tacaíonn siad le tuismitheoirí ar mhian leo go dtabharfaí oideachas trí mheán na Gaeilge dá leanaí agus le coistí áitiúla ar mhian leo scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú ina gceantair féin.

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Oideachas Iar-Bhunscoile

Is eagraíocht náisiúnta í Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Oideachas Iar-Bhunscoile (CNTob) a dhéanann ionadaíocht ar leasanna tuismitheoirí a bhfuil a gcuid leanaí ag fáil oideachais dara leibhéil.

Tá sé mar aidhm ag an CNTob:

•Go bhfuil baint ag tuismitheoirí le gach gné d’oideachas a leanaí

•Go dtugtar deis labhartha do na tuismitheoirí nuair atá grúpaí tuismitheoirí á bhforbairt

•Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí agus ar dheiseanna oideachais.

Oibríonn an CNTob freisin mar scáth-eagraíocht do chumainn tuismitheoirí i scoileanna dara leibhéal. Tá sé mar aidhm aige cumann éifeachtach tuismitheoirí a bheith i bhfeidhm i ngach scoil.

Córas don Phróiseas Pátrúnachta Ar Líne

Ligeann an Córas don Phróiseas Pátrúnachta Ar Líne (CPPAL) nua do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí a rogha maidir leis an tsamhail phátrúnachta do scoileanna nua ina gceantar féin a chur in iúl.

Liostaíonn an suíomh Gréasáin na scoileanna go léir atá ag dul tríd an bpróiseas pátrúnachta faoi láthair, agus soláthraíonn sé faisnéis oibiachtúil do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí chun cabhrú leo rogha eolasach a dhéanamh faoin tsamhail is fearr leo de phátrúnacht scoile.

Webwise

Soláthraíonn Webwise.ie comhairle agus acmhainní do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí maidir le sábháilteacht idirlín. Is féidir le tuismitheoirí teacht ar shainchomhairle, faisnéis faoi na feidhmchláir agus na líonraí sóisialta is déanaí, agus treoir maidir le conas rialuithe tuismitheoirí a bhunú - ar mhol a dtuismitheoirí. Cruthaíodh raon acmhainní teagaisc dara leibhéal chun dul i ngleic le saincheisteanna lena n-áirítear cibearbhulaíocht, comhroinnt íomhá neamh-chomhthoiliúil, na meáin shóisialta agus scileanna saoránachta digití a fhorbairt ar a mol múinteoirí.

Spunout.ie

Is é Spunout.ie suíomh Gréasáin faisnéise óige na hÉireann. Soláthraíonn sé faisnéis agus tacaíocht do dhaoine óga ar raon ábhar a chuimsíonn imeachtaí oideachais, fostaíochta, sláinte agus saoil. I measc na n-alt a bhaineann le hoideachas tá comhairle maidir le haistriú ó scoil go coláiste, gach rud a theastaíonn uait a fháil faoi thairiscintí CAO agus conas imní agus strus ar thorthaí scrúduithe a láimhseáil, i measc go leor eile.

Aontas na Mac Léinn Dara-Leibhéil

Is é Aontas na Mac Léinn Dara-Leibhéil (ISSU) an bhrateagraíocht do chomhairlí mac léinn i scoileanna dara-leibhéil.

Tá sé mar aidhm:

•Ionadaíocht a dhéanamh ar son mic léinn dara-leibhéil agus iad a nascadh le chéile;

•Cumhacht a thabhairt do mhic léinn trí oiliúint, treoir agus comhairle a chur ar fáil do dhaltaí le cur ar a gcumas páirt a ghlacadh sna próisis chinnteoireachta ina gcuid scoileanna féin.

•obair i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí eile chun dearcadh na mac léinn dara-leibhéil faoi cheisteanna oideachais a chur in iúl do lucht ceaptha beartas agus do na meáin chumarsáide.

•Iarracht a dhéanamh nuálaíocht agus daonlathas laistigh den chóras oideachais.

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais)

Eagraíocht í An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Iarbhunoideachais (NPCpp) atá bunaithe ar fud na tíre agus a dhéanann ionadaíocht ar thuismitheoirí a bhfuil a leanaí ag fáil oideachais dara leibhéil. Déanann sí iarracht a chinntiú go bhfuil baint ag tuismitheoirí le gach gné d’oideachas a leanaí agus go dtugtar deis labhartha do na tuismitheoirí nuair atá grúpaí tuismitheoirí á bhforbairt, agus déanann siad monatóireacht ar fhorbairtí agus ar dheiseanna oideachais.

Aontas na Mac Léinn Dara-Leibhéil

Is é Aontas na Mac Léinn Dara-Leibhéil (ISSU) an bhrateagraíocht do chomhairlí mac léinn i scoileanna dara-leibhéil. Tá siad mar aidhmeanna aige ionadaíocht a dhéanamh ar son mic léinn dara-leibhéil agus iad a nascadh le chéile; cinntiú go gcloisfear guth na mac léinn dara-leibhéil; agus dréim le nuálaíocht agus daonlathas sa chóras oideachais. Oibríonn ISSU chun oiliúint, treoir agus comhairle a chur ar fáil do dhaltaí le cur ar a gcumas páirt a ghlacadh sna próisis chinnteoireachta ina gcuid scoileanna féin. Tá sí d’aidhm aige freisin obair i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí eile chun dearcadh na mac léinn dara-leibhéil faoi cheisteanna oideachais a chur in iúl do lucht ceaptha beartas agus do na meáin chumarsáide.

An Líonra um Oideachas sa Bhaile

Má roghnaíonn tú oideachas a chur ar do leanbh sa bhaile, d’fhéadfá mórchuid eolais a fháil ó An Líonra um Oideachas sa Bhaile. Grúpa tacaíochta agus stocaireachta lucht oideachais sa bhaile in Éirinn is ea é. Cuireann siad rompu cabhrú le tuismitheoirí na hacmhainní atá ar fáil a úsáid agus modhanna oideachais a fhorbairt a fheilfidh do riachtanais gach linbh. Cabhraíonn sé le lucht oideachais sa bhaile a gcuid tuairimí agus an taithí atá acu a mhalartú lena chéile trí chruinnithe rialta a bheith acu agus trí nuachtlitreacha. Tá naisc le taighde agus le faisnéis ar líne faoi oideachas sa bhaile le fáil ar a láithreán gréasáin agus is féidir leis na baill leabhair faoin ábhar seo a fháil ó sheirbhís leabharlainne an ghrúpa.

Múinteoirí

Aontas Múinteoirí Éireann

Déanann Aontas Múinteoirí Éireann (TUI) ionadaíocht thar cheann múinteoirí agus léachtóirí i scoileanna gairmoideachais, i gcoláistí pobail, i bpobalscoileanna agus i scoileanna cuimsitheacha, in institiúidí teicneolaíochta, i gcoláistí breisoideachais agus i réimsí speisialtóireachta eile. Tá roinnt cáipéisí beartais curtha ar fáil ag an TUI faoi cheisteanna mar bhulaíocht agus ciapadh gnéasach i scoileanna. Cuireann siad sonraí faoi choinníollacha seirbhíse agus conarthaí ar fáil dá mbaill, lena n-áirítear téacs iomlán na scéime eadrána agus idir-réitigh le haghaidh múinteoirí.

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire

Is é Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire (ASTI) príomh-cheardchumann múinteoirí dara leibhéil na hÉireann. Tá baill an chumainn ag múineadh i meánscoileanna deonacha agus i scoileanna agus i gcoláistí cuimsitheacha agus pobail. Cuireann an ASTI eolas ar fáil faoi phá agus faoi choinníollacha oibre do mhúinteoirí agus cuireann sé seirbhís ghairmiúil thacaíochta ar fáil dá bhaill. Lena chois sin cuireann sé seirbhís fhorbartha ghairme ar fáil le haghaidh múinteoirí. Tá roinnt bileoga faisnéise curtha ar fáil ag an ASTI do mhúinteoirí faoi cheisteanna mar smacht sna scoileanna, bulaíocht agus treoirlínte maidir le hiompar gairmiúil.

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann

Déanann Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOE) (tugadh an Cumann Gairmoideachais in Éirinn air roimhe sin) ionadaíocht ar mhaithe le leas 16 Bord Oideachais agus Oiliúna (tugadh Coistí Gairmoideachais orthu roimhe). Tá sé d'aidhm aige gairmoideachas agus gairmoiliúint a chur chun cinn agus a fheabhsú. Cuireann BOOE oiliúint agus forbairt leanúnach gairme ar fáil dá bhaill, cuireann siad le díospóireacht faoi bheartais náisiúnta agus chuir siad roinnt leabhrán ar fáil faoi cheisteanna mar déileáil le líomhaintí faoi mhí-úsáid ghnéasach páistí agus faoi oideachas a chur ar fáil le haghaidh dídeanaithe agus lucht iarrtha tearmainn.

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Leas-phríomhoidí

Déanann an An Náisiúnta Príomhoidí agus Leas-phríomhoidí ionadaíocht thar cheann príomhoidí agus leas-phríomhoidí in iar-bhunscoileanna. Tá líonra de naoi mbrainse réigiúnacha san eagraíocht agus tá réimse fochoistí acu ag obair ar réimsí oideachais faoi leith. Déanann siad deimhin de go mbíonn ionadaíocht ag a mbaill ar gach eagraíocht ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus go dtéitear i gcomhairle le príomhoidí agus le leas-phríomhoidí faoi thionscnaimh oideachais a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar na róil atá acu. Lena chois sin tá rúnaíocht ag an gcumann a chuireann comhairle ar fáil do phríomhoidí agus do leas-phríomhoidí.

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta an mhúinteoireacht chun cinn agus forbraíonn í mar ghairm ar leibhéil bhunoideachais agus iar-bhunoideachais. Cuireann sí fóram ar fáil chun dearcadh lucht na gairme a chur ar fáil faoi gach gné de shaol múinteoirí ón gcéad lá a earcaítear iad go forbairt gairme le linn gníomhréime. Tá clár ag an gComhairle de na múinteoirí go léir a mhúineann i scoileanna aitheanta in Éirinn. Is comhlacht rialála í an Chomhairle Teagaisc le haghaidh múinteoirí in Éirinn agus cuireann sí cód iompair ghairmiúil ar fáil do mhúinteoirí. Baineann sé seo le caighdeáin múinteoireachta, eolas, scileanna agus inniúlacht.

Teangacha

Foras na Gaeilge

Is é Foras na Gaeilge an eagraíocht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá roinnt ábhar ar a láithreán gréasáin a bhaineann le rudaí mar fréamhacha na Gaeilge agus roinnt eolais cúlra faoi ceantair Ghaeltachta. Tá liosta cuimsitheach ar an láithreán gréasáin de na cúrsaí Gaeilge atá ar fáil le haghaidh leanaí agus daoine fásta mar aon le cuntas ar an gcaoi a mhúintear Gaeilge sna scoileanna. Cuireann Foras na Gaeilge acmhainní múinteoireachta ar fáil le haghaidh múinteoirí Gaeilge ar mhian leo a scileanna a fheabhsú agus tugann comhairle do thuismitheoirí ar mhian leo feabhas a chur ar Ghaeilge a leanaí. Tá sonraí ar an láithreán gréasáin faoi na hionaid shóisialta ina labhraítear Gaeilge mar aon le liosta de na heagraíochtaí agus de na grúpaí Gaeilge.

Languages connect

Is acmhainn é LanguagesConnect.ie do scoileanna agus do mhic léinn a chuidíonn le feasacht a scaipeadh ar na buntáistí pearsanta, sóisialta, gairmiúla agus eacnamaíocha a bhaineann le foghlaim teanga. Is cuid de Straitéis na hÉireann um Theangacha Eachtracha san Oideachas 2017-2026 é. Tá rannáin ar leithligh ar an suíomh Gréasáin do mhic léinn, do thuismitheoirí, d’oideoirí agus do ghnólachtaí.

An Béarla mar dara teanga

Tá go leor scoileanna ar fud na hÉireann le haghaidh daoine a mbíonn suim acu Béarla a fhoghlaim mar dara teanga.

Láithreán gréasáin sa RA

BBC Learning

Tá faisnéis ar an láithreán gréasáin BBC Learning le haghaidh mic léinn atá ar scoil, i gcoláistí nó ag glacadh páirte i gcúrsaí oideachais do dhaoine fásta. Reáchtálann sé roinnt cúrsaí ar líne i réimsí mar eolaíocht, teangacha agus teicneolaíocht faisnéise agus molann láithreáin sheachtracha chun staidéar a dhéanamh ar réimsí áirithe iontu.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 21 Bealtaine 2021