Scéim iompair do scoileanna dara-leibhéil

Réamhra

Cuireann an Roinn Oideachais iompar fóirdheontais scoile ar fáil do dhaltaí meánscoile a chónaíonn breis agus 4.8 ciliméadar ón scoil chuí.

Reáchtálann Bus Éireann an tseirbhís bhus scoile agus déanann an Roinn Oideachais an cinneadh faoi na táillí bliantúla. Deimhníonn an Roinn agus Bus Éireann céard í an scoil chuí, agus aird ar éiteas, ar theanga agus ar an mbealach is giorra is féidir a thaisteal ó bhaile an linbh.

Ní chuirtear an tseirbhís ar fáil ach amháin nuair a bhíonn ar a laghad deichniúr daltaí i gceantar ar leith ar féidir le bealach bus freastal tíosach a dhéanamh air. Fiú nuair a bhaineann dalta na critéir aoise agus faid amach d’iompar scoile, níl aon teidlíocht dhlíthiúil ann d’iompar.

Is ann do roinnt socruithe speisialta iompair do dhaltaí faoi mhíchumas.

Scéim Iompar Scoile 2023-2024

Dúnadh iarratais ar an Scéim Iompar Scoile 2023-2024 ar 28 Aibreán 2023. Ní mór sonraí íocaíochta nó cárta leighis a chur isteach idir 4 Aibreán 2023 agus 9 Meitheamh 2023.

Don scoilbhliain nua ag tosú i Meán Fómhair 2023, is é €50 táille na Scéime Iompar Scoile do leanbh bunscoile agus €75 do leanbh iar-bhunscoile. Is é an táille uasta do theaghlach ná €125.

Mura bhfuil do sheirbhís iompair scoile tosaithe

Má tá ticéad iompair scoile agat agus mura bhfuil do sheirbhís tosaithe, is féidir go bhfaighidh tú Deontas Eatramhach Gan Seirbhís Eisceachtúil. Tá an deontas chun cabhrú leis an gcostas iompair chun na scoile agus tú ag fanacht le d’iompar scoile a thosú.

Íocfar an deontas ag €5 in aghaidh an lae, in aghaidh an teaghlaigh. Tá sé bunaithe ar líon na laethanta a fhreastalaíonn do leanbh ar scoil ón dáta a raibh an tseirbhís le tosú go dtí an dáta a thosaíonn an tseirbhís. Íocfar é mar íocaíocht aonuaire tar éis do sheirbhís iompair scoile tosú.

Rachaidh an Roinn i dteagmháil leat go díreach faoin deontas.

Daltaí ón Úcráin

Ba chóir do dhaltaí ón Úcráin cuairt a thabhairt ar gov.ie/ukraine chun sonraí a fháil faoi conas iarratas a dhéanamh ar iompar scoile. Níor cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin Bhus Éireann.

Cé atá in ann úsáid a bhaint as anScéim Iompar Scoile?

Le bheith i dteideal iompair scoile a fháil, ní mór do dhalta:

  • Bheith rollaithe i meánscoil aitheanta
  • Bheith ina c(h)ónaí níos mó ná 4.8 ciliméadar ón scoil is gaire.

Soláthraíonn an Roinn Oideachais liosta ceisteanna coitianta maidir leis an Scéim Iompar Scoile.

Athruithe i 2012

Bainfear leas as ‘Limistéar Teorainn Scoilcheantair’ go dtí 2012-2013 d’fhonn incháilitheacht daltaí meánscoile a dheimhniú d’iompar scoile. Faoin gcóras seo, tá daltaí a chónaíonn breis agus 4.8 ciliméadar ón meánscoil a dhéanann freastal ar an scoilcheantar ina gcónaíonn siad go hiomlán incháilithe d’iompar scoile chuig a scoil. Leanfaidh daltaí a bhí incháilithe d’iompar faoin gcóras seo bheith incháilithe i mbliain scoile 2012-2013.

Ní dhéanfar daltaí a thosaíonn meánscoil den chéad uair i Meán Fómhair 2012 a mheasúnú faoin gcóras scoilcheantair. Ní mór dóibh bheith ina gcónaí breis agus 4.8km ón ionad oideachas meánscoile is gaire, agus aird ar éiteas agus ar theanga, d’fhonn cáiliú d’iompar.

Socruithe iompair

Ní mór do thuismitheoirí a shocrú a leanbh a thabhairt a fhad leis an bpointe bailithe is gaire ar bhealach an bhus. Go ginearálta, eagraíodh bealaí bus ionas nach mbíonn breis agus 3.2 ciliméadar le taisteal ag dalta sula mbaineann siad an pointe bailithe amach.

Is féidir an tseirbhís bus a shíneadh chuig pointe níos gaire, má íocann tuismitheoirí, sa chás gurb infhéideartha é seo a dhéanamh i dtaobh cúrsaí ama de agus sa chás nach n-eascródh mór-chur isteach as do dhaltaí eile a úsáideann an tseirbhís.

Is féidir le daltaí a fhreastalaíonn ar mheánscoil aitheanta nach í an mheánscoil shannta dá limistéar an tseirbhís a úsáid más ann do dhóthain spáis ar an mbus, a fhad agus a chónaíonn siad ar a laghad 4.8 ciliméadar ón scoil atá i gceist.

Is féidir iompar a thabhairt do dhaltaí d'fhonn cabhrú leo freastal ar an meánscoil Ghaeilge nó ar an meánscoil is gaire dóibh ar mhaithe lena n-éiteas ar leith má tá siad ina gcónaí ar a laghad 4.8 ciliméadar ón scoil sin.

Iompar lamháltais

D’fhéadfadh cead bheith ag leanaí nach bhfuil incháilithe d'iompar scoile é a úsáid ar bhonn lamháltais agus an táille iomlán a íoc – ní ann d’aon tarscaoileadh do dhaltaí ag a bhfuil cártaí leighis.

Foilsítear coinníollacha sonracha sa Scéim Iompar Meánscoile (pdf).

Deontais d’áiteanna iargúlta

Íocann an Roinn deontais d’áiteanna iargúlta mar ranníocaíocht i dtreo socruithe iompair do dhaltaí incháilithe nach bhfuil seirbhís iompair ar fáil dóibh. Is féidir na deontais seo a íoc, freisin, do dhaltaí incháilithe a chónaíonn 3.2 ciliméadar nó níos mó ón bpointe bailithe is gaire d’iompar scoile.

Caighdeáin

Bíonn coinne leis go n-iompraíonn leanaí a úsáideann iompar scoile iad féin go freagrach agus go mbíonn aird acu ar a sábháilteahct féin agus ar shábháilteacht daoine eile. Is ann do threoirlínte (pdf) ina gcuimsítear na caighdeáin lena bhfuil coinne agus conas a dheileálfar le haon mhí-iompraíocht.

Táillí laghdaithe ar iompar poiblí

Cuireann Bus Átha Cliath, an LUAS agus an DART táillí lamháltais le linn téarmaí scoile.

Táille a íoc

Is é táille na Scéime Iompar Scoile 2023-2024 do leanbh bunscoile ná €50 agus €75 do leanbh iar-bhunscoile. Is é an táille uasta do theaghlach ná €125.

Ní mór duit íoc as ticéid nó sonraí cárta leighis a chur isteach ar shuíomh Gréasáin Bhus Éireann idir 4 Aibreán agus 9 Meitheamh 2023.

Déanfar íocaíochtaí a dhéantar nó sonraí cárta leighis a chuirtear isteach tar éis an spriocdháta a mheas a bheith déanach agus ní ráthófar suíochán do theaghlaigh ag an gcéim sin.

Daltaí le cárta leighis

Tá daltaí atá incháilithe d’iompar scoile (féach thuas) agus ag a bhfuil cárta leighis i dteideal iompar scoile saor in aisce a fhail chuig an scoil is gaire.

Mura bhfreastalaíonn dalta ag a bhfuil cárta leighis ar an scoil is gaire:

  • Sna blianta roimhe seo, d’fhéadfaí an muirear a tharscaoileadh do dhaltaí incháilithe a bhain leas as iompar scoile chuig scoil lasmuigh dá scoilcheantar dá mbeadh cárta bailí leighis acu. Leanfaidh an socrú seo do dhaltaí ag a bhfuil an tarscaoileadh á fháil cheana féin.
  • Ó 2012-2013 ar aghaidh, ní bheidh sealbhóir cárta leighis atá ag tosú ag freastal ar mheánscoil atá níos faide i gcéin ná an t-ionad oideachais is gaire i dteideal iompar saor in aisce a fháil chuig an scoil sin.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá do leanbh ag clárú san iar-bhunscoil den chéad uair, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar iompar scoile ar líne ar shuíomh Gréasáin Bhus Éireann.

Iarratais ar an deontas d'áiteanna iargúlta

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn go díreach leis an Rannóg Iompair den Roinn Oideachais ag an seoladh thíos.

Achomhairc

Más mian leat cinneadh a achomharc ar d’iarratas ar iompar scoile, ba cheart duit an fhoirm achomhairc a íoslódáil agus an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh chuig an mBord Achomhairc Iompair f/c an Roinn Oideachais ag an seoaldh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

An Roinn Oideachais

An Rannóg Iompair Scoile
Bóthar Phort Laoise
Tulach Mór
Uíbh Fháilí
Éire

Teil: (057) 932 5466/7
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Deireadh Fómhair 2023