Iompar scoile do ghasúir le riachtanais speisialta

Réamhrá

Cuireann an Roinn Oideachais seirbhísí iompair scoile ar fáil do ghasúir le riachtanais speisialta. Sé Bus Éireann (atá i mbun iompair phoiblí an Stáit) a ritheann an tseirbhís iompair scoile don Roinn. B’fhéidir nach bhfuil an tseirbhís iompair scoile ar fáil i ngach ceantar. Sa chás nach féidir an t-iompar a sholáthar, b’fhéidir go bhfuil tú incháilithe do Dheontas Speisialta Iompair chun cabhrú leis an gcostas a bhíonn ar shocruithe iompair phríobháidigh.

Mura bhfuil do sheirbhís iompair scoile tosaithe

Má tá ticéad iompair scoile agat agus mura bhfuil do sheirbhís tosaithe, is féidir go bhfaighidh tú Deontas Eatramhach Gan Seirbhís Eisceachtúil. Tá an deontas chun cabhrú leis an gcostas iompair chun na scoile agus tú ag fanacht le d’iompar scoile a thosú.

Tá an deontas bunaithe ar líon na laethanta a fhreastalaíonn do leanbh ar scoil ón dáta a raibh an tseirbhís le tosú go dtí an dáta a thosaíonn an tseirbhís. Íocfar é tar éis do sheirbhís iompair scoile tosú agus ag an ráta céanna leis an Deontas Iompair Speisialta – féach ‘Rátaí’ thíos.

Rachaidh an Roinn i dteagmháil leat go díreach faoin deontas.

Cé atá in ann iompar scoile riachtanas speisialta a úsáid?

Baineann an Scéim Iompair Scoile le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a aithníonn an Roinn Oideachais . Ní mór go bhfuil an leanbh ag freastal ar an scoil phríomhshrutha is gaire a aithnítear nó ar rang speisialta/scoil speisialta nó ar aonad a bhfuil na hacmhainní aige chun freastal ar a riachtanais speisialta oideachais.

Má diúltaíodh d’iarratas, tá tú i dteideal an cinneadh a achomharc.Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an mBord Achomhairc um Iompar Scoile ar líne ar shuíomh gréasáin Achomhairc Iompair Scoile. Is féidir achomhairc a dhéanamh sna cásanna seo leanas:

  • Mara bhfuil an Roinn i ndán seirbhís iompair a chur ar fáil mar gheall ar chostas ró-ard
  • Más lú an t-uasdheontas a tháirgtear ná costas measta an turais atá i gceist.

Tionlacain

Is féidir leis an Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSO) iarratais a dhéanamh leis an Roinn chun coimhdire a fhostú chun leanbh a thionlacan, má theastaíonn an tacaíocht sin ó riachtanais chúraim agus sábháilteachta an linbh.

Socruithe do ranganna speisialta

Ní chuirtear seirbhísí iompair ar fáil do ghasúir le riachtanais speisialta ach le linn dóibh bheith ar an rolla i rang speisialta. Má chuirtear an gasúr ar ais i ngnáthrang, ní chuirfear iompar speisialta ar fáil a thuilleadh.

Coimeádfaidh leanaí cáilithe atá rollaithe i rang/aonad uathachais atá ag gabháil le scoil phríomhshrutha a n-intofacht chun iompair i gcaitheamh a gcuid bunoideachais sa scoil sin fiú má théann siad isteach i rang príomhshrutha sa scoil sin ina dhiaidh sin. Má aistríonn na leanaí seo chuig scoil eile beidh iarratas nua ar iompar ag teastáil.

An ngearrtar táille ar iompar scoile do riachtanais speisialta?

Tá leanaí incháilithe díolmhaithe ó mhuirir iompair scoile.

D’fhéadfadh go mbeidh Deontas Iompair Speisialta (DIS) le cuidiú le costais iompair príobháideach soláthartha faoi rogha na Roinne i gcúinsí áirithe.

Seo iad rátaí an Deontas Iompair Speisialta:

 
Ciliméadair (km) Ráta sa km
Suas le 6437 39.12 cent
Os cionn 6437 21.22 cent

Conas iarratas a dhéanamh

Déan iarratas le príomhoide scoile. Déanfaidh an príomhoide teagmháil le Eagarthóir Riachtanais Speisialta Oideachais (ERSO) na scoile le hiarratas a dhéanamh ar iompar speisialta. Má bhíonn an ERSO sásta go bhfuil do ghasúr ar an rolla sa scoil oiriúnach is gaire, agus go dteastaíonn iompar scoile sa gcás, seolfar moladh chuig an Rannóg Iompair Scoile sa Roinn Oideachais Scileanna.

Is féidir iarratas ar dheontas chúnamh iompair a sheoladh chuig an Rannóg Iompair Scoile tríd an ERSO sula gcuirtear an gasúr ar rolla scoile. Má cheadaítear deontas, ba cheart go n-áireofaí leis na hiarratais ar íocaíocht an deontais foirm um Ráiteas Freastail. Féadtar iarratais a dhéanamh ag deireadh na scoilbhliana ag tuismitheoir nó caomhnóir an linbh leis an Rannóg Iompair Scoile.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratais

An Roinn Oideachais

An Rannóg Iompair Scoile
Bóthar Phort Laoise
Tulach Mór
Uíbh Fháilí
Éire

Teil: (057) 932 5466/7

An Bord Achomharc um Iompar Scoile

f/ch An Roinn Oideachais
Bóthar Phort Laoise
Tulach Mhór
Co. Uíbh Fhailí
R35 Y2N5

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 4 Deireadh Fómhair 2023