Cosaint leanaí i scoileanna

Cad is cosaint leanaí ann?

Tá dualgas cúraim ginearálta ar scoileanna i leith a ndaltaí.

Cabhraíonn an clár Bí Sábháilte le múinteoirí cabhrú le leanaí bunscoile a bhféinmhuinín agus scileanna riachtanacha a fhorbairt chun déileáil le bagairtí féideartha ar a sábháilteacht phearsanta laistigh agus lasmuigh den scoil.

Tá freagracht reachtúil ar scoileanna faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus caithfidh siad polasaithe agus nósanna imeachta sonracha a fhorbairt maidir le conas timpeallacht shábháilte a chruthú chun cosc a chur ar dhíobháil nó drochúsáid d'aon ghnó do leanaí a úsáideann a gcuid seirbhísí.

Is daoine sainordaithe iad múinteoirí cláraithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 freisin. Is éard is duine sainordaithe ann ná duine a mbíonn teagmháil leanúnach acu le leanaí agus le teaghlaigh agus mar gheall ar a gcáilíochtaí, tá an oiliúint agus an taithí in ann leanaí a chosaint ó dhochar.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi mhí-úsáid leanaí, conas na comharthaí a aithint agus conas mí-úsáid leanaí a thuairisciú.

Ón 1 Meán Fómhair 2023, tagann na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna (leasaithe 2023) i bhfeidhm. Ní féidir le faisnéis a thugtar do bhord scoile céannacht an linbh agus an duine a ndéantar líomhaintí ina leith a nochtadh.

Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Is éard atá i Ráiteas um Chosaint Leanaí ná ráiteas scríofa faoin tseirbhís atá á cur ar fáil agus na nósanna imeachta chun a chinntiú go bhfuil leanbh a úsáideann an tseirbhís sábháilte ó dhochar. Cuimsíonn an ráiteas measúnú riosca.

Ní mór Ráiteas um Chosaint Leanaí a bheith ag Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna.

Ní mór an Ráiteas um Chosaint Leanaí a thabhairt d’fhoireann uile na scoile. Ní mór é a chur ar taispeáint go poiblí agus a bheith ar fáil do thuismitheoirí agus caomhnóirí agus baill den phobal ar iarratas.

Dualgas fhoireann na scoile mí-úsáid leanaí a thuairisciú

Baineann na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna (leasaithe 2023) le gach ball foirne scoile. Tá bord na scoile freagrach as an Ráiteas um Chosaint Leanaí.

Má insíonn leanbh do mhúinteoir nó do bhall eile d’fhoireann na scoile go bhfuil tuismitheoir nó cúramóir nó duine ar bith eile ag déanamh díobhála dóibh, nó i mbaol díobháil a dhéanamh dóibh, ba chóir don té a fhaigheann an t-eolas éisteacht go cúramach agus go tacúil. Baineann sé seo freisin má nochtann tuismitheoir nó cúramóir nó aon duine eile go ndearna siad díobháil do leanbh nó go bhfuil siad i mbaol díobháil a dhéanamh do leanbh.

Is féidir le foireann na scoile rochtain a fháil ar thacaíocht agus ar chomhairle Theagmhálaí Ainmnithe (TA) na scoile.

Cad é an Duine Caidrimh Ainmnithe?

Is acmhainn é an Duine Caidrimh Ainmnithe d’aon bhall foirne nó oibrí deonach a bhfuil imní faoi chosaint nó leas leanaí aige nó aici. Ba chóir go mbeadh an Duine Caidrimh Ainmnithe ar an eolas go maith faoi chosaint leanaí. Cabhróidh siad le haon duine ina n-eagraíocht atá ag smaoineamh ar thuarascáil a dhéanamh do Tusla (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach) agus rachaidh siad i dteagmháil le gníomhaireachtaí seachtracha.

Cuireann Tusla Treoir maidir le hImní faoi Chosaint agus Leas Leanaí a Thuairisciú ar fáil freisin.

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe imní faoi chosaint leanaí a thuairisciú

Is daoine sainordaithe iad múinteoirí cláraithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. Is éard is duine sainordaithe ann ná duine a mbíonn teagmháil leanúnach acu le leanaí agus le teaghlaigh agus mar gheall ar a gcáilíochtaí, tá an oiliúint agus an taithí in ann leanaí a chosaint ó dhochar. Ciallaíonn sé seo nach mór dóibh imní faoi chosaint leanaí thar thairseach sainithe a thuairisciú do Tusla, i measc a bhfreagrachtaí.

Cosaint dóibh siúd a thuairiscíonn mí-úsáid leanaí

Ní ghearrfar pionós ar aon duine as mí-úsáid leanaí a thuairisciú de mheon macánta do Tusla nó do na Gardaí, faoi Alt 4 den An tAcht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998. Má gearradh pionós ort, féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoi Acht 1998.

Scoileanna cónaithe agus cosaint leanaí

Féadfaidh bainistíocht na scoile cónaithe Duine Caidrimh Ainmnithe (DCA) amháin a cheapadh don scoil agus don áis chónaithe. Mar mhalairt air sin, féadfaidh sé DCA ar leith a cheapadh do gach ceann díobh.

Sa chás go bhfuil TAanna ar leith ann, ní mór socruithe cosanta sonraí a bheith i bhfeidhm chun cumarsáid idir na TAanna a chinntiú. Má bhaineann ábhar imní leis an scoil, ba chóir é a thuairisciú do TA na scoile. Má bhaineann imní leis an tsaoráid chónaithe, ba chóir é a thuairisciú do TA na saoráide cónaithe.

Ba cheart go mbeadh bealach inrochtana ag daltaí cónaithe agus tuismitheoirí chun imní a chur in iúl faoi chosaint agus faoi chumhdach leanaí.

Ní mór d’fhoireann agus do bhainistíocht na scoileanna cónaithe:

Ról bhainistíocht na scoile i gcaomhnú leanaí

Ba cheart do bhainisteoirí scoile i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Clár éifeachtach um chosaint leanaí a chur i bhfeidhm
 • Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an chláir
 • Bainistigh aon riosca a aithnítear do leanbh a úsáideann an tseirbhís
 • Nósanna imeachta tuairiscithe comhaontaithe a chur i bhfeidhm
 • Cláir chuí forbartha agus oiliúna foirne a phleanáil agus a chur i bhfeidhm

Ról an Bhoird Bainistíochta i gcaomhnú leanaí

Ní mór don Bhord Bainistíochta na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • A chinntiú, chomh fada agus is indéanta, go bhfuil leanaí sábháilte ó dhochar agus iad ag úsáid seirbhísí na scoile (agus iad ag freastal ar an scoil nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile)
 • Measúnú a dhéanamh ar aon fhéidearthacht díobhála do leanaí agus iad ag freastal ar an scoil nó fad a bhíonn siad ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile (tugtar measúnú riosca air seo).
 • A chinntiú go gceaptar Teagmhálaí Ainmnithe
 • Ráiteas scríofa um Chosaint Leanaí a ullmhú agus a thaispeáint mar a éilíonn an tAcht
 • Duine cuí a cheapadh mar an chéad phointe teagmhála do Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile
 • Cóip dá Ráiteas um Chosaint Leanaí a sholáthar do bhaill phearsanra na scoile agus, ar iarratas, do thuismitheoirí, don phobal agus do Tusla.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise agus foirmeacha a fháil ar nósanna imeachta um chosaint leanaí i scoileanna.

Comhairle a fháil ar chosaint leanaí

Oibríonn Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC) an tSeirbhís Childline ar seirbhís éisteachta teileafóin do leanaí í. Cuirtear Childline ar fáil saor in aisce 24 uair an chloig in aghaidh an lae, ó cheann ceann na bliana.

Saorghlao Childline: 1800 666 666

Saorthéacs Childline: Téacsáil an focal "Talk" go 50101

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar Shuíomh gréasáin Tusla faoi chosaint agus leas leanaí agus faoi imní a thuairisciú.

Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Brunel Tógála
Heuston Ráithe Theas
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil: (01) 771 8500
Láithreán Gréasáin: https://www.tusla.ie/
R-phost: info@tusla.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 7 Meán Fómhair 2023