Féinmharú

An tréimhse díreach ina dhiaidh

Má tá tú thíos le méala de bharr féinmharú, b’fhéidir go dtiocfaidh réimse mothúchán ort, suaitheadh, díchreideamh, ciontacht, agus fearg ina measc. Mar gheall gur féidir le féinmharú tarlú gan choinne nó gur féidir leis tarlú go han-tobann, bíonn sé trámach dóibh siúd a fhágtar ar lár dá bharr.

B’fhéidir go dtiocfaidh smaointe féinmharaithe ar roinnt daoine iad féin a bhíonn thíos le méala de bharr féinmharú. Má bhí tú féin nó duine éigin a bhfuil aithne agat orthu thíos le méala de bharr féinmharú, déan iarracht, le do thoil, cabhair a fháil ó dhuine muinteartha nó ó chara, nó ó cheann de na heagraíochtaí a liostaítear thíos.

Ceisteanna praiticiúla

Cé gur tráth fíordheacair é seo, b’fhéidir go bhfuil buarthaí ort faoi cheisteanna praiticiúla a thagann aníos tar éis go bhfaigheann duine atá mór leat bás.

Treoir atá in Eolas do Dhaoine ar Fuair Duine Muinteartha leo Bás (pdf) maidir le roinnt de na buarthaí praiticiúla seo agus leagtar amach ann eolas, cosúil leis an méid seo a leanas:

  • An méid atá le déanamh díreach tar éis go bhfaigheann duine bás
  • Teidlíochtaí leasa shóisialaigh féideartha
  • Saincheisteanna cánach, airgeadais agus dlí is féidir teacht aníos
  • An áit a bhfuil eolas agus tacaíocht bhreise ar fáil

Tacú le duine atá thíos le méala de bharr féinmharú

Má tá tú ag tacú le duine atá thíos le méala de bharr féinmharú, is tábhachtach a bheith an-tuisceanach faoi riachtanais an té atá faoi bhrón. Bíonn gach cás ina mbíonn féinmharú i gceist éagsúil agus freagraíonn daoine dó ar bhealaí éagsúla.

Is tábhachtach, chomh maith, a bheith airdeallach ar d’fholláine mheabhrach féin nuair a bhíonn tacaíocht á soláthar don té atá thíos le méala. Is féidir leis na heagraíochtaí a liostaítear thíos cabhrú, go háirithe má thagann tráth aníos nach féidir leat an leibhéal tacaíochta a thairiscint a thuilleadh a theastaíonn.

Is féidir leis na heagraíochtaí seo comhairle, eolas agus tacaíocht a thairiscint duit i rith na tréimhse an-suaite seo. Cuireann roinnt eagraíochtaí grúpaí tacaíochta ar siúl ar féidir leo thú a chur i dteagmháil le daoine eile a thug aghaidh air seo cheana féin.

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc (an NOSP) laistigh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) in 2005 chun maoirseacht a dhéanamh ar an gcéad Straitéis Náisiúnta um Ghníomhú i leith Féinmharú a Chosc (pdf) a chur i bhfeidhm.

Tacaíonn an NOSP le cur i bhfeidhm na straitéise náisiúnta atá ann faoi láthair, Connecting for Life, agus comhordaíonn sé iarrachtaí um chosc ar fhéinmharú timpeall na tíre.

Sonraí teagmhála do sheirbhísí tacaíochta

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc

Oibríonn an NOSP go dlúth le hOifigigh Acmhainní um Fhéinmharú a Chosc a ceapadh in FSS ar fud na hÉireann a sholáthraíonn eolas ar sheirbhísí tacaíochta áitiúla dóibh siúd atá thíos le méala ag féinmharú.

Cistíonn an NOSP an tSeirbhís Idirchaidrimh Méala don Fhéinmharúa chuireann tacaíocht saor in aisce rúnda ar fáil a sholáthraíonn gníomhaireachtaí éagsúla ar fud na hÉireann.

Guthán: 01 7785112 (le haghaidh fiosrúchán don oifig amháin)

Leathanach Baile: http://www.hse.ie/eng/services/list/4/Mental_Health_Services/NOSP/

Ríomhphost: info@nosp.ie

Tusla - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Cuireann Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, cistiú ar fáil d’eagraíochtaí deonacha a chuireann seirbhísí tacaíochta, comhairleoireacht mhéala san áireamh, ar fáil.

Guthán: (01) 771 8500

Leathanach Baile: https://www.tusla.ie/

Ríomhphost: info@tusla.ie

Friends of Suicide Loss (FOSL)

Cuireann Friends of Suicide Loss (FOSL) seirbhísí tacaíochta ar fáil dóibh siúd atá thíos le méala ag féinmharú. Cuireann siad grúpaí tacaíochta, cláir oideachais agus ceardlanna ar siúl ina ndírítear go mór ar sheirbhísí iar-idirghabhála agus ar fheasacht. Idirghabháil í iar-idirghabháil faoina dtugtar leis an té atá thíos le méala tar éis gur tharla féinmharú.

Guthán: (01) 492 7576

Leathanach Baile: https://friendsofsuicideloss.ie/

Ríomhphost: info@fosl.ie

Pieta

Cuireann Pieta comhairleoireacht, teiripe agus tacaíocht ar fáil do dhaoine a bhí thíos le méala ag féinmharú agus do dhaoine atá ag smaoineamh faoi fhéinmharú. Tá láithreacha acu ar fud na hÉireann agus cuireann siad seirbhísí ar fáil ar an nguthán agus trí theachtaireacht téacs.

  • Líne chabhrach géarchéime saorghlao 24 uair: 1800 247 247
  • Seol CABHAIR/HELP i dteachtaireacht téacs chuig 51444
  • Seirbhísí teiripe: 0818 111 126 (ní theastaíonn aon atreorú)

Guthán: (01) 4585490 (ceannoifig)

Leathanach Baile: https://www.pieta.ie/

Ríomhphost: info@pieta.ie

HUGG

Cuireann HUGG tacaíocht agus eolas ar fáil dóibh siúd atá thíos le méala ag féinmharú. Cuireann siad grúpaí tacaíochta ar líne agus i láithreacha éagsúla ar fud na hÉireann ar fáil.

Guthán: 01 513 4048

Leathanach Baile: https://www.hugg.ie/

Ríomhphost:

support@hugg.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Nollaig 2023