Conas d'ainm a athrú

Réamhrá

Níl foirmiúlacht ar bith leagtha amach sa dlí in Éirinn chun ainm duine a athrú nó chun ainm eile a ghlacadh. Is féidir leat an t-ainm a bhíonn in úsáid agat go coitianta a athrú ach ainm nua a ghlacadh. Is dócha, áfach, go mbeidh deacracht áirithe agat an t-athrú a léiriú do chomhlachtaí poiblí agus príobháideacha mura bhfuil doiciméad ann ina ndéantar tagairt don athrú.

Is dearbhú sínithe é gníomhas aonpháirtí a cheanglaíonn tú chuig cúrsa gníomhaíochta ar leith ón dáta sínithe. Is minic a bhaintear úsáid as chun rún duine a (h)ainm a athrú a dhearbhú. Tá dearbhuithe (i bhfocail eile, ‘ráiteas faoi mhionn’ nó mionnscríbhinn) i ngníomhas aonpháirtí chun ainm a athrú:

 • Go bhfuil tú ag tréigean úsáid do sheanainm
 • Go n-úsáidfidh tú d’ainm nua i gcónaí, agus
 • Go bhfuil tú ag iarraidh ar gach duine d'ainm nua a úsáid

D'ainm a athrú tar éis pósadh

Níl aon dualgas dlíthiúil ar aon duine in Éirinn a n-ainm a athrú nuair a phósann siad. Féadfaidh tú d’ainm a athrú tar éis pósadh ar chúiseanna traidisiúin nó cultúir. B'fhéidir gur mhaith leat, mar shampla, a thaispeáint go bhfuil tú tar éis dul isteach i dteaghlach nua agus mar sin an t-ainm nua a ghlacadh - ach níl anseo ach rogha sóisialta nó cultúrtha gan aon bhunús dlí.

Is trí ‘úsáid agus cáil’ a thuilleann tú d’ainm. I bhformhór cásanna, más mian le duine go n-aithneofaí a n-ainm pósta (nó aon ainm eile), ansin ní úsáideann siad ach an t-ainm seo agus iarrann siad ar dhaoine an t-ainm sin a thabhairt orthu.

D’ainm a athrú tar éis idirscartha nó colscartha

B'fhéidir gur mhaith leat dul ar ais go dtí d'ainm réamhphósta tar éis idirscartha nó colscartha. Is dócha go mbeidh roinnt eagraíochtaí ann a gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh leo chun do shonraí pearsanta a nuashonrú, mar shampla, do bhanc, d’fhostóir, an Oifig Mótarchánach, do sholáthraí cúram sláinte. Beidh riachtanais éagsúla ag gach eagraíocht mar sin seiceáil a bhfuil ag teastáil chun an próiseas a chur i gcrích. De ghnáth beidh ort foirm bhailí aitheantais agus fianaise dheimhnithe de d’ainm roimhe seo a sholáthar. Seans go mbeidh ort cóip dheimhnithe de do chomhaontú idirscartha nó d’fhoraithne colscartha a sholáthar.

Cárta Seirbhísí Poiblí (PSC)

Chun d’ainm ar do Chárta Seirbhísí Poiblí a athrú ar ais go dtí d’ainm roimh phósadh nó roimh pháirtnéireacht shibhialta, ní mór duit:

 • Doiciméid maidir le comhaontú colscartha, díscaoilte nó idirscartha dhlíthiúil, nó
 • Comhfhreagras ó aturnae a thaispeánann go bhfuil idirscaradh, colscaradh nó díscaoileadh tionscanta

Pas

Chun d’ainm ar do phas a athrú ar ais go dtí do réamhphósadh nó do réamh-pháirtnéireacht shibhialta, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar phas nua. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne.

Beidh ort:

 • Do phas roimhe seo
 • Do theastas breithe
 • Ordú cúirte idirscartha bhreithiúnaigh, comhaontú idirscartha, nó foraithne colscartha. Ní mór é seo a bheith deimhnithe ag aturnae nó ag an gcúirt.
 • Do theastas bunaidh pósta nó páirtnéireachta sibhialta

Seachas sin, beidh ort cruthúnas úsáide a sholáthar. Chun seo a dhéanamh, beidh ort dhá dhoiciméad oifigiúil a chur isteach a thaispeánann go bhfuil tú ag úsáid d’ainm roimh phósadh le dhá bhliain anuas.

Sloinne linbh a athrú

Is féidir sloinne linbh a athrú i gClár na mBreitheanna, ach i gcásanna áirithe amháin.

Is féidir sloinne linbh a athrú trí ghníomhas aonpháirtí nó trí úsáid choiteann áfach. Is féidir le leanaí idir 14 agus 17 mbliana d’aois an gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú (a dhéanamh) iad féin ach teastaíonn toiliú a dtuismitheoirí uathu. I gcás go bhfuil leanbh faoi bhun 14 bliana d’aois, ní mór do dhuine de thuismitheoirí an linbh an gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú le toiliú an tuismitheora eile. (Féach ‘Conas d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí’ thíos.)

An próiseas chun d’ainm a athrútrí ghníomhas aonpháirtí

Is é an buntáiste a bhaineann le d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí ná go bhfuil fianaise dhoiciméadach agat ansin gur athraigh tú d’ainm. Tá sé seo, mar aon le do theastas breithe, inghlactha don chuid is mó de nósanna imeachta riaracháin agus soláthraíonn sé réiteach éasca agus saor ar an gcuid is mó de na deacrachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn nuair a athraíonn tú d’ainm.

Má d’athraigh tú d’ainm nuair a phós tú, ní gá duit gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú mar go bhfuil do theastas pósta agat mar fhianaise ar athrú d’ainm.

Gníomhas aonpháirtí a chur i ngníomh

Is próiseas sách simplí é gníomhas aonpháirtí a chur i ngníomh (nó a ‘fhorghníomhú’). Is féidir leat aturnae a fháil chun é a dhéanamh nó is féidir leat é a dhéanamh tú féin.

Ar dtús, dearbhaíonn tú go bhfuil iar-ainm tugtha suas agat agus gur ghlac tú le hainm nua chun gach críche. Síníonn tú an gníomhas aonpháirtí ansin i láthair finné. Caithfidh an finné freisin mionnscríbhinn a mhionnú (ar a dtugtar an mionnscríbhinn finné fianaithe) i láthair aturnae nó coimisinéara faoi mhionn.

Féach ‘Conas d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí’ thíos.

Ceadúnas um athrú ainm do náisiúnaigh neamh-LEE

Más náisiúnach neamh-LEE tú atá 18 mbliana d’aois nó níos sine, agus más mian leat d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí, ní mór duit ‘ceadúnas um athrú ainm' ó Sholáthar Seirbhíse Inimirce (ISD), ar a dtugtaí Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) roimhe seo. Tá an riail seo leagtha amach faoi Alt 9 d'Acht na nEachtrannach 1935.

Is féidir leat foirm iarratais ar cheadúnas um athrú ainm a fháil trí scríobh chuig an Rannóg um Athrú Ainm in ISD.

Ní gá do shaoránaigh na Breataine ceadúnas um athrú ainm a fháil chun d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí. D’fhéadfadh go n-iarrfaí ort, áfach, litir a sholáthar ón Roinn Dlí agus Cirt ag rá nach bhfuil ceadúnas um athrú ainm ag teastáil uait.

Aitheantas do d’ainm nua

Ní gá go mbeadh aon fhianaise dhoiciméadach mar thaca le d’athrú ainm cé go mbíonn gá le fianaise den sórt sin go minic le haghaidh raon leathan de chúrsaí riaracháin agus dlí.

D’fhéadfadh go mbeadh cruthúnas ar d’ainm nua ag teastáil ó chomhlachtaí agus seirbhísí rialtais (mar shampla, na Coimisinéirí Ioncaim nó Seirbhís na bPasanna). Féadfaidh a riachtanais féin a bheith ag gach comhlacht chun an t-athrú a fhíorú. Iarrann roinnt comhlachtaí cóip den ghníomhas aonpháirtí, iarrann comhlachtaí eile cóip chláraithe, agus d'fhéadfadh go mbeadh 'cruthúnas úsáide' de d'ainm nua ag teastáil ó chuid eile le doiciméid a théann siar 2 bhliain ar a laghad. Ba cheart duit dul i dteagmháil le haon eagraíochtaí nó comhlachtaí ábhartha chun a gcuid sainriachtanais a sheiceáil.

An costas a bhaineann le d’ainm aathrú trí ghníomhas aonpháirtí

Tá táille bheag le mionnscríbhinn finné fianaithe a mhionnú os comhair coimisinéara mionnaí nó aturnae cleachtach.

Níl aon ráta seasta táillí le haghaidh táillí dlí, mar sin ba chóir duit faisnéis a iarraidh roimh ré ar tháillí dá leithéid.

Má chláraíonn tú an gníomhas aonpháirtí i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte, beidh ort dleacht stampála €60 a íoc.

Conas d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí

Chun an gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú (a dhéanamh), féadfaidh tú aturnae a fháil chun é a dhéanamh nó is féidir leat é a dhéanamh tú féin.

Céim 1

Is féidir leat teimpléad de ghníomhas vótaíochta do dhaoine fásta a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Ba chóir an gníomhas aonpháirtí a phriontáil ar pháipéar gníomhais (ar fáil ó stáiseanóireachta dlí), nó ar aon pháipéar ardchaighdeáin.

Céim 2

Síníonn tú an gníomhas aonpháirtí i do sheanainm agus i d’ainm nua. Ní mór duit é a shíniú i láthair finné.

Céim 3

Caithfidh an finné a bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad. Ní mór dóibh an gníomhas aonpháirtí a shíniú mar d’fhinné.

Caithfidh siad freisin mionnscríbhinn a mhionnú i láthair aturnae nó coimisinéara mionn, á rá go bhfaca siad síniú an ghníomhais aonpháirtí. Is féidir leat teimpléad de mhionnscríbhinn finné fianaithe a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Tá táille bheag i gceist chun an mhionnscríbhinn a mhionnú os comhair aturnae nó coimisinéara mionn.

Ainm linbh a athrú trí ghníomhasaonpháirtí

Más mian leat ainm linbh a athrú trí ghníomhas aonpháirtí ba chóir duit dul i dteagmháil le Príomh-Oifig na hArd-Chúirte agus na doiciméid riachtanacha a iarraidh.

An gníomhas a chlárú

Níl aon cheanglas an gníomhas aonpháirtí a chlárú i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte. Ní ghlacfaidh eagraíochtaí áirithe, áfach, ach le gníomhas aonpháirtí a 'cláraíodh' i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte.

Chun an gníomhas a chlárú i bPríomh-Oifig na hArd-Chúirte, beidh ort:

 • An gníomhas aonpháirtí a fhorghníomhú (a chur i gcrích) i gceart
 • Mionnscríbhinn Finné Fianaithe
 • Cóip dheimhnithe de do theastas breithe
 • Fianaise ar d’ainm roimhe seo (mar shampla, teastas breithe, teastas pósta, athrú ainm roimhe seo trí ghníomhas aonpháirtí, deimhniú eadóirseachta)
 • ‘Ceadúnas um athrú ainm’ más náisiúnach neamh-LEE thú (ní gá do shaoránaigh na Breataine ceadúnas um athrú ainm a fháil.)
 • Cruthúnas aitheantais grianghrafadóireachta (cosúil le pas nó ceadúnas tiomána)

Beidh ort freisin foirm iarratais a chomhlánú, lena n-áirítear admháil go mbeidh clárú an ghníomhais ar fáil don phobal lena iniúchadh agus foilseofar í ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Is féidir leat foirm iarratais chun gníomhas aonpháirtí a chlárú chun ainm a athrú a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Ní mór duit dleacht stampála €60 a íoc ar an ngníomhas aonpháirtí freisin.

Faigh tuilleadh eolais faoi d’ainm a athrú trí ghníomhas aonpháirtí ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Ba cheart duit d’iarratas comhlánaithe mar aon leis na doiciméid tacaíochta go léir a chur sa phost chuig: Rannóg na nGníomhas Aonpháirtí, Príomh-Oifig na hArd-Chúirte, Na Ceithre Cúirteanna, Cé na nÓstaí, Baile Átha Cliath 7.

An Rannóg Gníomhas Aonpháirtí

Príomh-Oifig na hArd-Chúirte
Na Ceithre Chúirteanna
Cé na nÓstaí
Inns Quay
Baile Átha Cliath 7
Éire

Uaireanta Oscailte: Dé Máirt agus Déardaoin 10:00-12:30
Teil: (01) 888 6000
Facs: (01) 888 6125
Láithreán Gréasáin: https://www.courts.ie/appointments
Láithreán Gréasáin: https://www.courts.ie/deed-poll

Rannán um Athrú Ainm

An Roinn Dlí agus Cirt

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
Urlár 3
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: https://www.irishimmigration.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20 Deireadh Fómhair 2022