Rochtain ar leanaí tar éis cliseadh ar chaidreamh

Réamhrá

Is próiseas deacair agus trámach é cliseadh ar chaidreamh. Bíonn go leor saincheisteanna le réiteach, mar shampla tacaíocht airgeadais, áras an teaghlaigh, caomhnóireacht, agus rochtain agus coimeád leanaí.

 • Is ionann rochtain agus ceart dlíthiúil linbh agus duine fásta teagmháil a dhéanamh lena chéile nuair nach bhfuil siad ina gcónaí le chéile a thuilleadh.
 • Is é atá i gcoimeád ná cúram laethúil agus saol baile linbh chleithiúnaigh faoi bhun 18 mbliana d’aois.
 • Is é atá i gcaomhnóireacht ná freagracht dhlíthiúil an duine cinntí a dhéanamh agus dualgais a chomhlíonadh maidir le tógáil linbh.

Socruithe rochtana do leanaí tar éis cliseadh caidrimh

Sa chás go n-aontaíonn tú féin agus d' iar-pháirtí, is féidir socruithe rochtana roinnte a chur i bhfeidhm do do leanbh. Féadfaidh tú teacht ar chomhaontú faoi shocruithe rochtana le chéile, nó le cabhair ó idirghabhálaí nó aturnae. D’fhéadfadh go n-áireofaí i do chomhaontú comhar maidir le socruithe praiticiúla ó lá go lá agus socruithe speisialta amhail:

 • Bualadh leis an leanbh go pearsanta ar laethanta agus amanna comhaontaithe
 • Bualadh leis an leanbh go pearsanta le haghaidh imeacht sóisialta nó ócáid ​​speisialta, cosúil le breithlá
 • Cumarsáid ar an nguthán nó ar mhodhanna leictreonacha eile
 • Fanann an leanbh thar oíche ó am go chéile, gach dara deireadh seachtaine nó le linn laethanta saoire scoile
 • Ag dul ar saoire leis an leanbh

Ról na gcúirteanna

Nuair a scarann tuismitheoirí linbh agus nach féidir leo aontú ar chearta rochtana, déanfaidh na cúirteanna cinneadh. Is é leas an linbh an fachtóir is tábhachtaí.

Go ginearálta, measann na cúirteanna go bhfuil sé an-tábhachtach do leas linbh caidreamh a bheith aige lena bheirt tuismitheoirí, agus bíonn drogall orthu cearta rochtana a dhiúltú do thuismitheoir nádúrtha linbh.

Nuair is feiliúnach aois agus leibhéal tuisceana an linbh, is féidir tuairim an linbh a chur san áireamh mar chuid d’aon chinneadh cúirte.

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh chuig na cúirteanna ar rochtain?

 • Tuismitheoir an linbh
 • Gaolta áirithe an linbh ar nós deartháireacha, deirfiúracha, aintíní, uncailí, agus seantuismitheoirí
 • Caomhnóir an linbh
 • Aon duine fásta eile a bhfuil an leanbh ina chónaí leis, nó a raibh cónaí air nó uirthi leis roimhe seo

Féadfaidh athair iarratas a dhéanamh ar rochtain cibé acu is caomhnóir é nó nach ea. Is féidir leis é seo a dhéanamh fiú mura bhfuil a ainm ar theastas breithe an linbh, agus fiú nuair a diúltaíodh dá iarratas ar chomhchaomhnóireacht.

Má tá iarratas á dhéanamh ar chaomhnóireacht agus rochtain araon, ní mór iarratais ar leithligh a dhéanamh, ach éistfidh an chúirt an dá iarratas ag an am céanna.

Tá uirlis ‘Seiceálaí Cáilitheachta’ ag an tSeirbhís Chúirteanna ar féidir leat a úsáid chun féachaint an bhfuil tú incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar rochtain.

Conas iarratas a dhéanamh ar rochtain

Déantar formhór na n-iarratas ar chaomhnóireacht, coimeád agus rochtain sa Chúirt Dúiche. I gcásanna áirithe, a bhaineann le cásanna níos casta, is féidir iarratas a dhéanamh sa Chúirt Chuarda nó san Ard-Chúirt. Tá a rialacha féin ag gach cúirt maidir le conas iarratas a dhéanamh ar ordú cúirte.

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar rochtain, is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig oifig na Cúirte Dúiche sa limistéir ina bhfuil tú nó an freagróir ag obair nó ina gcónaí ann.

Míníonn an tSeirbhís Chúirteanna na céimeanna a bhaineann le hiarratas a dhéanamh chuig oifig Chúirte Dúiche:

 1. Smaoinigh ar idirghabháil agus comhairle dlí
 2. Déan cinneadh cén áit a ndéanfaidh tú d'iarratas
 3. Íoslódáil agus comhlánaigh an páipéarachas. Mura féidir leat foirm a íoslódáil, féadfaidh tú í a iarraidh ó d’oifig Chúirte áitiúil.
 4. Déan na doiciméid a sheirbheáil agus cuir cruthúnas ar sheirbheáil ar fáil. Ní mór duit cóip den iarratas a sheoladh chuig gach páirtí.
 5. Doiciméid a thaisceadh in oifig na cúirte
 6. Freastal ar éisteacht chúirte

Má tá ceachtar agaibh i do chónaí nó ag obair i mBaile Átha Cliath, d’fhéadfadh gur Oifig Dlí Teaghlaigh na Cúirte Dúiche i mBaile Átha Cliath, ar a dtugtar Teach an Charnáin, a bheidh i d’oifig áitiúil. Tá an próiseas iarratais do dhaoine atá ag déanamh iarratais i dTeach an Charnáin difriúil leis an bpróiseas don chuid eile den tír.

Ag ullmhú don chúirt

Féadfaidh tú faisnéis a fháil a chabhróidh leat ullmhú le freastal ar chúirt dlí teaghlaigh. Éistear cásanna dlí teaghlaigh i gcúirt iata. Ciallaíonn sé seo go n-éistear iad go príobháideach chun príobháideacht an teaghlaigh a chosaint. Ní chiallaíonn sé go ndéantar iad a scannánú ná a fhístaifead.

D'fhéadfadh sé a bheith cabhrach freisin fios a bheith agat:

Tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh mura bhfuil tú sásta le cinneadh an bhreithimh. Más mian leat achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh, ní mór duit do dhoiciméid achomhairc a chomhdú laistigh de na hamlínte ábhartha do gach cúirt. Mar shampla, más mian leat achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh nó ordú na Cúirte Dúiche, ní mór duit do dhoiciméid achomhairc a chomhdú laistigh de 14 lá ó éisteacht na cúirte.

Ordú forfheidhmithe

Féadfaidh an chúirt ordú forghníomhaithe a fhorchur má diúltaíodh go míréasúnta duit an rochtain a bhronn an chúirt ort. D’fhéadfadh go gcuimseodh sé seo:

 • go dtabharfaí am cúiteach nó breise leis an leanbh duit
 • go n-aisíocfaí do chostais leat mar thoradh ar an rochtain a dhiúltú
 • go mbeidh ar dhuine amháin nó ar an mbeirt agaibh freastal ar chláir tuismitheooreachta, ar chomhairleoireacht teaghlaigh nó go dtabharfaí faisnéis díobh maidir le hidirghabháil

Comhairle dlí agus ionadaíocht

Tá sé inmholta i gcónaí comhairle dlí agus ionadaíocht a fháil, ach tá tú i dteideal ionadaíocht a dhéanamh duit féin. Tá eolaire de chomhlachtaí aturnaetha ag an nDlí-Chumann ar féidir leat aturnae a chuardach i do limistéir.

Le fiosrú an bhfuil tú incháilithe do chúnamh dlíthiúil, déan teagmháil leis an ionad dlí is gaire duit. Go ginearálta ní bhíonn cúnamh dlíthiúil saor in aisce agus caithfidh formhór na bhfaighteoirí ranníocaíocht a íoc i dtreo costas. Is féidir leat foirm iarratais le haghaidh Seirbhísí Dlí (pdf) a íoslódáil nó is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chúnamh dlíthiúil sibhialta nó ar chomhairle ar líne. Mura bhfuil sé d’acmhainn agat an ranníocaíocht a íoc, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an mBord um Chúnamh Dlíthiúil chun é a tharscaoileadh.

Is féidir leis an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh cabhrú le lánúin a bhfuil cinneadh déanta acu scaradh lena dtéarmaí comhaontaithe féin a idirbheartú, agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus leasanna gach duine a bhfuil baint acu leis. Tá an tseirbhís saor in aisce. Léigh tuilleadh faoi idirghabháil teaghlaigh do lánúin atá ag scaradh.

Is eagraíocht neamhspleách dheonach é FLAC (Ionaid Saor-Chomhairle Dlí ) a fheidhmíonn líonra clinicí comhairle dlí ar fud na tíre. Tá na clinicí seo faoi rún, saor in aisce agus oscailte do chách. Déan teagmháil leis an Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit chun faisnéis a fháil faoi sheirbhísí FLAC i do limistéir. Reáchtálann FLAC líne faisnéise agus atreoraithe freisin le haghaidh buneolas dlíthiúil.

Tá sraith bileoga bunúsacha curtha le chéile ag FLAC ar réimsí éagsúla den dlí a d’fhéadfadh a bheith úsáideach. Tá siad seo ar fáil ó d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus ó FLAC nó is féidir iad a íoslódáil ó shuíomh gréasáin FLAC.

Tuilleadh eolais agus tacaíocht

Soláthraíonn Treoir faisnéis maidir le rochtain agus coimeád ar a shuíomh gréasáin.

Soláthraíonn One Family faisnéis agus tacaíocht agus líne chabhrach do thuismitheoirí aonair, do thuismitheoirí i gcás comhchaomhnóireachta, agus do lánúin atá ag scaradh.

Is líne chabhrach rúnda saor in aisce é Parentline a thugann tacaíocht, faisnéis agus treoir do thuismitheoirí maidir le gach gné de bheith i do thuismitheoir.

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil: +353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: https://courts.ie/

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
V23 RD36
Éire

Teil: 066 947 1000
Lóghlao: 0818 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie

Ionad Comhairle Dlí Saor in Aisce

85/86 Sráid Dorset Uachtarach
Dublin 1
D01 P9Y3
Eire

Teil: +353 (0)1 906 1010
Láithreán Gréasáin: http://www.flac.ie
Téigh i dteagmháil linn: https://www.flac.ie/contact/

An tSeirbhís Eadrána Teaghlaigh

Teil: +353 (0)1 874 7446

Clann Amhain

8 Coke Lane
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil: +353 (0)1 662 9212
Lóghlao: 0818 66 22 12
Láithreán Gréasáin: https://onefamily.ie/

Treoir (Comhdháil Seirbhísí do Thuismitheoirí nach bhfuil Pósta agus dá gClann)

28 North Great Georges Street
Dublin 1
Ireland

Teil: +353 (01) 670 0120
Láithreán Gréasáin: http://www.treoir.ie
Téigh i dteagmháil linn: http://www.treoir.ie/contact-contact.php
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Eanáir 2024