Ag bogadh go hÉirinn agus do theidlíochtaí leasa shóisialaigh

Leas sóisialta in Éirinn

Féadfaidh an córas leasa shóisialaigh in Éirinn sochar nó íocaíocht a sholáthar duit, mar shampla, má tá tú breoite, dífhostaithe, má tá leanaí agat nó má théann tú ar scor.

Is féidir roinnt difríochtaí a bheith idir an córas in Éirinn agus do thír dhúchais. Má tá tú ag smaoineamh ar theacht go hÉirinn le cónaí, le hobair, le staidéar a dhéanamh nó le dul ar scor, tá sé tábhachtach go mbeadh tú eolach ar an gcóras leasa shóisialaigh in Éirinn.

Do phinsean agus bogadh go hÉirinn

Rialacháin an AE agus Comhaontuithe Slándála Sóisialta Déthaoibhacha

Má tháinig tú ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE nó ag Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh, tá do chearta pinsin ón tír eile cosanta nuair a bhogann tú go hÉirinn.

Ag cur isteach ar phinsean RA nó AE

Má tá tú i do chónaí in Éirinn, ach nár oibrigh tú in Éirinn riamh, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar do phinsean leasa shóisialaigh in Éirinn nó chuig an tír inar oibrigh tú go deireanach agus inar íoc tú árachas sóisialta.

Má tá iarratas á dhéanamh agat in Éirinn ní mór duit an fhoirm iarratais EUP 65 (pdf) a chomhlánú agus í a sheoladh in éineacht leis an doiciméid ábhartha ar nós teastais bhreithe agus pósta chuig Rannóg an Phinsin Stáit Ranníocach sa Roinn Coimirce Sóisialaí. Seolfar d'iarratas ansin chuig an Ionad Pinsin Idirnáisiúnta sa RA nó chuig an údarás cuí AE/LEE.

Má tá tú ag teacht ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE, ba chóir duit foirm U1 a thabhairt leat. Tá an fhoirm seo ar fáil ag an ngníomhaireacht leasa shóisialaigh ábhartha sa tír as a dtagann tú agus tugann sí sonraí faoi do thaifead árachais shóisialaigh.

Nuair a thagann tú go hÉirinn, beidh Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) uait. Is uimhir aitheantais phearsanta uathúil í an uimhir seo a theastaíonn uait chun iarratas a dhéanamh ar shochair agus ar sheirbhísí Stáit in Éirinn. Is féidir leat eolas a fháil faoi íocaíocht leasa shóisialaigh Éireannach a éileamh.

Má tá iarratas á dhéanamh agat chuig an RA ar do Phinsean Stáit RA agus nár cuireadh foirm iarratais chugat, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Ionad Idirnáisiúnta Pinsean.

Sochair a aistriú idir tíortha

Sochair AE a aistriú

Má tá tú ag teacht go hÉirinn agus má tá sochar leasa shóisialaigh á fháil agat ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin an AE, ba cheart duit seiceáil leis an údarás atá ag íoc an tsochair más féidir leat leanúint ar aghaidh ag fáil é agus tú i do chónaí in Éirinn.

Sochair RA a aistriú

Is féidir le Roinn na hOibre agus na bPinsean (DWP) sa RA leanúint de go leor sochar RA, lena n-áirítear pinsin árachais náisiúnta, a íoc leat má bhogann tú ón RA go hÉirinn. Ba cheart duit fiafraí i gcónaí, sula mbogann tú, an féidir leat do shochair RA reatha a aistriú lasmuigh den RA. Déan teagmháil le hIonad Idirnáisiúnta Pinsean an DWP chun tuilleadh eolais a fháil.

Tuilleadh faisnéise

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach F91 T384
Éire

Uaireanta Oscailte: Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
Teil: (071) 915 7100 or 0818 200 400
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Deireadh Fómhair 2023