Ag obair taobh amuigh den AE

Réamhrá

Cruthaíonn oibriú lasmuigh den AE deiseanna chun dul chun cinn a dhéanamh i ngairm bheatha nó eispéiris nua a mb’fhéidir nach bhféadfá bheith in ann teacht orthu níos gaire do d’áit chónaithe. Más spéis leat é seo a dhéanamh, ba cheart duit a chuimhneamh go mbaineann dúshláin bhreise le post a aimsiú i dtír eile agus go dteastaíonn taighde agus pleanáil chúramach uaidh.

Chun teacht ar eolas faoi aistriú go dtí an RA chun oibriú, féach ár gcáipéis ar an gComhlimistéar Taistil.

An méid is gá a bheith ar eolas agat sula n-imeoidh tú

B’fhéidir go ndéanfaidh tú an cinneadh post a chuardach i dtír lasmuigh den AE, nó b’fhéidir go ndéanfaidh an post atá agat faoi láthair an cinneadh thú a phostú chuig tír eile. I gceachtar cás, b’fhéidir go mbeidh víosa oibre nó cead oibre ag teastáil uait sular féidir leat tosú ag oibriú i do rogha tíre.

Meabhraítear duit freisin go bhfuil difríochtaí eile i gceist, cosúil le teanga, cultúr agus aeráid. D’fhéadfadh difríochtaí suntasacha a bheith ann freisin i gcleachtais oibre, uaireanta oibre agus modhanna iarratais ar phost.

Teacht ar eolas faoi thíorthaeile

Ba cheart duit taighde a dhéanamh ar na deiseanna oibre agus a dheimhniú cibé acu an dteastóidh víosa nó cead oibre uait i do rogha tíre. Is féidir leat seo a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh leis an ambasáid nó an chonsalacht sa tír ar spéis leat í. Tá liosta d’ambasáidí eachtracha in Éirinn ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha.

Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis faoi phoist agus cóiríocht trí úsáid a bhaint as an idirlíon agus na nuachtáin áitiúla. Má bhain tú cáilíochtaí breisoideachais nó ardoideachais amach, is féidir leat a dheimhniú an aithnítear do cháilíochtaí thar lear.

Déan teagmháil le hambasáid nó consalacht na hÉireann sa tír ina mbeidh tú ag oibriú lena mhéid eolas agus is féidir leat a aimsiú sula dtaistealóidh tú. (Tá seo thar a bheith tábhachtach maidir le víosa iontrála agus riachtanais maidir le cead oibre). Cuireann eagraíochtaí inimirceach, easaoránach nó Éireannacha sa tír ina mbeidh cónaí ort agus ina mbeidh tú ag oibriú foinsí eile áisiúla ar fáil.

Seo thíos léargas ginearálta ar na riachtanais chun taisteal go dtí SAM, Ceanada, an Astráil, agus an Nua-Shéalainn:

An Astráil

Teastaíonn víosa uait chun oibriú san Astráil. Tá eolas do dhaoine atá ag teacht chun oibriú san Astráil ar láithreán gréasáin Roinn Inimirce agus Cosanta Teorann na hAstráile. Ceadaíonn seirbhís SkillSelect d’imircigh a bheartaíonn taisteal go dtí an Astráil a chur in iúl gur spéis leo cur isteach ar víosa oilte. Is féidir leat léamh faoi na hathruithe ar an Liosta Gairmeacha Beatha Oilte. Beidh ort eolas a bheith agat faoi mheasúnuithe scileanna atá éigeantach i gcás víosaí áirithe.

Má tá tú idir 18-35 bliain d’aois, tá tú incháilithe víosa saoire oibre a fháil a cheadaíonn duit cónaí agus oibriú san Astráil ar feadh bliain amháin.

Ceanada

Más mian leat taisteal go dtí Ceanada chun cónaí agus oibriú ann go buan, tá víosaí éagsúla ann d’inimircigh, cosúil le hoibrithe oilte agus urraíocht teaghlaigh. Seo an Clár Feidearálach d’Oibrithe Oilte ina ndéantar do cháilíochtaí a bhreithniú ar chóras pointí. Má bhaineann tú méid áirithe pointí amach, beidh tú incháilithe víosa a fháil. Is féidir leat eolas breise a fháil faoi oibriú i gCeanada agus cáilíochtaí eachtracha i gCeanada a aithint.

Ceadaíonn clár Taithí Idirnáisiúnta Cheanada do mhic léinn agus daoine faoi 35 bliain d’aois chun cónaí agus oibriú i gCeanada ar feadh a fhaide le 2 bhliain.

An Nua-Shéalainn

Teastaíonn víosa uait chun oibriú sa Nua-Shéalainn. Is é víosa imircigh oilte an bealach is coitianta ina bhfaightear cead chun oibriú sa Nua-Shéalainn. Deonaítear na víosaí seo de réir córas pointí bunaithe ar do cháilíochtaí agus scileanna. Má tá tú ag smaoineamh faoi oibriú sa Nua-Shéalainn ba cheart duit eolas a fháil faoi do cháilíochtaí a aithint. Cuirtear eolas ar fáil ar láithreán gréasáin Inimirce Rialtas na Nua-Shéalainne faoi oibriú sa Nua-Shéalainn.

Ceadaíonn an scéim víosa saoire oibre do dhaoine fásta óga atá idir 18 agus 30 bliain d’aois chun oibriú agus cónaí sa Nua-Shéalainn ar feadh bliana.

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Más mian leat aistriú go dtí SAM chun oibriú ann, teastóidh víosa inimircigh uait. Tá eolas faoi víosaí ar fáil ar láithreán gréasáin ambasáid SAM i mBaile Átha Cliath. Is féidir leat súil a chaitheamh freisin ar láithreán gréasáin Bhiúró Gnóthaí Consalachta Roinn Stáit SAM chun teacht ar eolas sonrach faoi víosaí. Tá saghsanna éagsúla de víosaí inimircigh ann agus tá a bhformhór bunaithe ar urraíocht ag duine muinteartha nó ag fostóir ionchasach. Bealach eile le víosa a fháil is ea an crannchur Víosa Éagsúlachta a iontráil. Is féidir leat teacht ar fhaisnéis ar cháilíochtaí a aithint in SAM ar láithreán gréasáin Roinn Oideachais SAM.

Ceadaíonn an Clár Oibre agus Taistil Intéirneach do scoláirí iar-mheánscoile Éireannacha cáilitheacha agus do dhaoine a bhain cáilíochtaí amach le déanaí chun oibriú agus taisteal mar intéirnigh i SAM ar feadh a fhaide le 12 mhí. Déanann tú iarratas trí eagraíocht ainmnithe urraitheora. D’fhoilsigh Tionscadal Imirceach Crosscare treoir maidir leis an gClár um Thaisteal agus Obair Intéirneach (pdf).

Saoirí oibre

Comhaontuithe iad scéimeanna saoire oibre idir tíortha a cheadaíonn do dhaoine fásta óga taisteal go dtí tír eile chun oibriú agus cónaí ann ar feadh bliana. Tá comhaontuithe saoire oibre ag Éirinn le roinnt tíortha éagsúla.

An méid atá le déanamh sulabhfágfaidh tú

Seo a leanas seicliosta den mhéid ba cheart duit a chur san áireamh sula dtaistealóidh tú:

 • Cad iad na riachtanais víosa agus/nó chead oibre?
 • Cén bearta cosanta fostaíochta atá i bhfeidhm (mar shampla, dífhostú éagórach, saoire mháithreachais)?
 • Cén saoráidí cúraim sláinte atá ar fáil dom?
 • An gá dom aon vacsaínithe a bheith agam sular féidir liom taisteal?
 • Cén cearta cóiríochta/tionóntachta atá i bhfeidhm?
 • Cad faoi chúrsaí cánach? An bhfuil comhaontú cánach ag Éirinn leis an tír?
 • Cad iad na socruithe slándála sóisialaí? An bhfuil comhaontú déthaobhach ag Éirinn leis an tír a cheadóidh duit na ranníocaíochtaí a íocadh sa dá thír a shuimiú le chéile i dtreo cearta áirithe pinsin, míchumas san áireamh? Tá eolas breise ar fáil inár gcáipéis faoi Do theidlíochtaí slándála sóisialaí agus tú ag fágáil na hÉireann.
 • Airgead – ba cheart dóthain airgid a thabhairt leat chun tacú leat féin agus le do theaghlach go dtí go n-aimsíonn tú post, cíos agus éarlais roinnt míonna san áireamh. Seiceáil an féidir leat teacht ar do chuntas bainc Éireannach.
 • Árachas taistil agus árachas leighis
 • Fág do shonraí teagmhála le duine sa bhaile ar féidir leo iad a thabhairt do Rannóg Consalachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha i gcás éigeandála. Is féidir leat do shonraí teagmhála a chlárú leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha freisin.

Cáipéisí gur cheart duit a thabhairt leat

 • Pas nó aitheantas riachtanach eile
 • Víosa nó cead oibre, más gá
 • Deimhnithe cáilíochtaí: céim, deimhnithe oiliúna, ceadúnas tiomána
 • CV, taifead fostaíocht agus teistiméireachtaí
 • Sonraí leighis
 • Teastas breithe agus deimhniú pósta
 • Ticéad fillte chun gur féidir leat filleadh ar Éirinn mura féidir leat obair nó cóiríocht a aimsiú. D’fhéadfadh go n-iarrfadh roinnt tíortha ort ticéad fillte a bheith agat sula n-iontrálann tú iad.
 • Tá sonraí teagmhála do theaghlaigh agus do chairde le fágáil le hambasáid nó consalacht na hÉireann is gaire duit.

Tá eolas breise faoi Éire a fhágáil agus oibriú thar lear ar fáil ar láithreán gréasáin Thionscadal Imirceach Crosscare.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 7 Deireadh Fómhair 2021