Creidmheas Cánach do Pháiste le hÉagumas

Réamhrá

Is féidir leat creidmheas cánach a éileamh más tuismitheoir nó caomhnóir thú le leanbh atá ar éagumas go buan, cibé acu go fisiciúil nó go meabhrach. Tugtar Creidmheas Cánach do Leanbh ar Éagumas air.

Le cáiliú, caithfidh an leanbh na critéir seo a leanas a shásamh:

  • Bheith níos óige ná 18 mbliana d’aois agus bheith ar éagumas go buan, nó
  • Bheith níos sine ná 18 mbliana d’aois, bheith ar éagumas go buan sular bhain sé/sí 21 bliain d’aois amach agus gan a bheith in ann chun tacú leis/léi féin
  • Bheith ar éagumas go buan ag 21 bliain d’aois nó níos sine fad a bhí siad
  • oIn oideachas lánaimseartha
  • oIn oiliúint lánaimseartha do cheird nó gairm agus súil leis go mairfeadh an oiliúint ar feadh 2 bhliain, ar a ghiorra

Mura tú féin tuismitheoir an linbh, is féidir leat an creidmheas a éileamh má tá coimeád an linbh agat agus má dhéanann tú iad a chothabháil ar do chostas féin.

Is féidir leat creidmheas a éileamh do bhreis agus leanbh amháin má tá breis agus leanbh amháin ar éagumas go buan.

Sa chás nach ndéanann ach tuismitheoir amháin an leanbh a chothabháil, tá an tuismitheoir sin i dteideal méid iomlán an chreidmheasa cánach a éileamh. Sa chás go ndéanann breis agus tuismitheoir amháin an leanbh a chothabháil, áfach, roinntear an creidmheas cánach eatarthu i gcomhréir leis an méid a d’íoc gach duine díobh i dtreo chothabháil an linbh.

Is féidir leat an creidmheas cánach seo nó an Creidmheas Cánach do Ghaol Cleithiúnach a éileamh, ach ní féidir leat é a éileamh don leanbh céanna.

Ní féidir ach le fostaithe a íocann ÍMAT chomh maith le daoine féinfhostaithe an creidmheas cánach a íoc.

Is féidir leat faoiseamh cánach a éileamh freisin do chostais leighis duit féin nó d’aon duine eile.

Critéir cháilitheacha

Le cáiliú, caithfidh do leanbh a bheith ar éagumas fisiciúil nó meabhrach nach dócha go mbeidh siad in ann iad féin a chothabháil dá bharr, fiú tar éis tabhairt dóibh triail a bhaint as:

  • Cóireáil
  • Gléas
  • Cógas
  • Teiripe

Caithfidh eisceacht a bheith ann nach mbeidís in ann iad féin a chothabháil dá mbeadh an leanbh ní ba shine ná 18 mbliana d’aois.

Ciallaíonn ‘cothabháil’ an cumas tacú leo féin trí ioncam ó oibriú a thuilleamh.

Rátaí

Is é an Creidmheas Cánach do Leanbh ar Éagumas €3,300.

Conas iarratas a dhéanamh

Beidh ar dhochtúir nó sainchomhairleoir an linbh Foirm ICC2 (pdf) a dheimhniú.

Más cáiníocóir ÍMAT thú, is féidir leat an creidmheas a éileamh ar líne trí sheirbhís moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim. Má tá tú féinfhostaithe agus má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe, is féidir leat an creidmheas cánach a éileamh tríd an mír ‘Leanbh ar Éagumas’ ar do thuairisceán cánach a líonadh ar líne ag Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Is féidir leat an Creidmheas Cánach do Leanbh ar Éagumas a éileamh freisin trí Fhoirm ICC1 (pdf) a líonadh. Aimsigh oifig áitiúil na gCoimisinéirí Ioncaim leis na foirmeacha líonta a sheoladh ar ais chuici.

Eolas breise

Is féidir leat eolas breise a léamh faoin gCreidmheas Cánach do Leanbh ar Éagumas ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 Feabhra 2022