Creidmheas Cánach "Fan agus Caith"

Réamhrá

Chun daoine a spreagadh chun airgead a chaitheamh ar lóistín agus ar bhia in Éirinn, d’fhógair an Rialtas ‘Dreasacht Fan agus Caith Caith’ nua. Ligeann an scéim duit méid áirithe cánach a éileamh ar ais ar lóistín, bia agus deoch neamh-mheisciúil a ceannaítear idir 1 Deireadh Fómhair 2020 agus 30 Aibreán 2021 - ar a dtugtar caiteachas cáilitheach.

Faoi théarmaí na dreasachta:

 • Caithfidh tú íosmhéid de €25 a chaitheamh in idirbheart amháin ar chaiteachas cáilitheach agus an admháil a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim
 • Féadfaidh tú admhálacha suas le €625 san iomlán a chur isteach, nó €1,250 do lánúin phósta a ndéantar comhmheasúnú orthu
 • Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim creidmheas cánach ioncaim suas le €125 an duine ar fáil, nó suas le €250 do lánúin phósta a ndéantar comhmheasúnú orthu.

Ní gá duit a bheith ar ‘saoire sa bhaile’ chun leas a bhaint as an scéim - féach ‘cé atá i dteideal an creidmheas a éileamh?’ thíos.

Chun seiceáil an bhfuil gnólacht ag glacadh páirte sa scéim, bí ag faire amach don lógó ‘Creidmheas Cánach Fan & Caith’ nó is féidir leat liosta sholáthraithe seirbhíse cáilitheacha na gCoimisinéirí Ioncaim a sheiceáil

Cé atá i dteideal éileamh a dhéanamh?

Tá aon cháiníocóir a chaitheann €25 ar a laghad in idirbheart amháin ar ‘chaiteachas cáilitheach’ idir 1 Deireadh Fómhair 2020 agus 30 Aibreán 2021 incháilithe an creidmheas cánach Fan agus Caith a éileamh.

Ní gá duit a bheith ar ‘saoire sa bhaile’ chun leas a bhaint as an scéim. Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh ar chostais a d’íoc tú i do cheantar áitiúil má chomhlíonann siad an sainmhíniú ar chaiteachas cáilitheach - féach ‘cad iad na costais a chlúdaítear?’ Thíos.

Cén caiteachas a cháilíonn don chreidmheas?

Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh ar na costais seo a leanas:

 • Cóiríocht
 • Bia agus deoch neamh-mheisciúil

Is é €25 an t-íoschaiteachas in aghaidh an idirbhirt. Caithfidh gur chaith tú an t-airgead idir an 1 Deireadh Fómhair 2020 agus an 30 Aibreán 2021.

Lóistín

Is éard is lóistín cáilitheach ann ná lóistín atá cláraithe le Fáilte Ireland, lena n-áirítear:

 • Óstáin, tithe aíochta, Leaba agus Bricfeasta
 • Féinfhreastail
 • Páirceanna carbhán, páirceanna campála agus campaí saoire

Bia agus deochanna neamh-mheisciúla

D'fhéadfadh bia agus deochanna i gcaifé, bialann, óstán nó teach tábhairne cáiliú le haghaidh faoisimh.

Níl na costais seo a leanas incháilithe:

 • Bia beir leat
 • Deochanna alcólacha
 • Deochanna (alcólach nó neamh-mheisciúil) a cheannaítear iad gan bhia
 • Suimeanna faoi bhun € 25

Féadfaidh tú a sheiceáil go bhfuil do sholáthraí lóistín nó bia agus dí páirteach sa scéim trí liosta na soláthraithe seirbhíse cáilitheacha na gCoimisinéirí Ioncaim a sheiceáil

Rátaí

Tugtar an faoiseamh cánach Fan agus Caith ag an ráta caighdeánach 20% suas go haisíocaíocht uasta €125 an duine, nó €250 do lánúin phósta a ndéantar comhmheasúnú orthu.

Tá uasteorainn €625 in aghaidh an duine ar mhéid na gcostas cáilitheach, nó €1,250 do lánúin phósta a ndéantar comhmheasúnú orthu.

Sa chás go roinntear bille idir beirt nó níos mó, níor cheart duit ach an sciar den bhille a d’íoc tú a áireamh i d’éileamh. Más féidir, má roinntear bille idir beirt chustaiméirí nó níos mó, ba cheart do sholáthraithe seirbhíse admháil aonair a thabhairt do gach custaiméir as na seirbhísí ar íoc siad astu.

Is cáiníocóir mé - conas is féidir liom éileamh a dhéanamh?

 • Céim 1: Cuir isteach do chuid admhálacha
 • Céim 2: Déan éileamh leictreonach ar an gcreidmheas cánach 'Fan agus Caith'

Céim 1: Cuir isteach do chuid admhálacha

Is féidir leat an tseirbhís rianaithe admhálacha a úsáid i 'moChúrsaí' na gCoimisinéirí Ioncaim chun do chuid sonraí admhálacha a stóráil ar líne.

Féadfaidh tú leanúint d’admhálacha a chur leis go dtí go sroicheann tú an teorainn ar chaiteachas €625, nó €1,250 do lánúin phósta a ndéantar comhmheasúnú orthu.

Céim 2: Déan éileamh leictreonach

Má íocann tú cáin trí ÍMAT is féidir leat d’éileamh a dhéanamh tríd an tuairisceán cánach ioncaim (Foirm 12) a chur isteach don tréimhse 2020 i 'moChúrsaí'.

Má tá tú féinfhostaithe is féidir leat d’éileamh a dhéanamh tríd an bhFoirm 11 don tréimhse 2020 a chur isteach i ROS.

Beidh Foirm 11 agus Foirm 12 araon ar fáil don tréimhse 2020 ón 1 Eanáir 2021. Ba cheart duit d’admhálacha a chur isteach (mar chruthúnas ar chaiteachas) sula gcuireann tú do thuairisceán isteach - féach ‘Céim 1’ thuas.

Is féidir leat treoir céim ar chéim a fháil maidir le conas admháil a uaslódáil agus éileamh ar an gcreidmheas cánach Fan agus Caith a chur isteach i lámhleabhar Cánach agus Dleachta na gCoimisinéirí Ioncaim (pdf).

Conas a thabharfar an faoiseamh?

Laghdóidh an creidmheas cánach 'Fan agus Caith' an méid cánach ioncaim a chaithfidh tú a íoc (ar a dtugtar do dhliteanas cánach ioncaim). Asbhaintear an creidmheas tar éis gach liúntas, asbhaint nó faoiseamh eile a thabhairt duit.

Má tá an creidmheas cánach níos airde ná do dhliteanas cánach ioncaim sa bhliain mheasúnaithe, is féidir aon chreidmheas breise a bhaint ón MSUC a chaithfidh tú a íoc sa bhliain chéanna sin.

Is féidir an creidmheas a úsáid chun do dhliteanas i leith cánach ioncaim agus MSU sa bhliain mheasúnaithe a laghdú go nialas. I gcásanna ina bhfuil an creidmheas cánach atá ar fáil níos airde ná do dhliteanais chomhcheangailte le cáin ioncaim agus MSU sa bhliain mheasúnaithe, ní bheidh tú in ann an creidmheas atá dlite duit a úsáid go hiomlán.

Léigh tuilleadh eolais faoin gcaoi a ríomhtar do cháin.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar láithreán Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim nó ón tseirbhís íosghlao IMAT.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi conas clárú le haghaidh 'mo Chúrsaí nó ROS agus rochtain a fháil air, chomh maith le conas tuairisceán cánach a chur isteach trí 'moChúrsaí' nó ROS ar láithreán Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 8 Nollaig 2021