Conas tuairim a thabhairt ar fhorbairt bonneagair straitéisigh leis an mBord Pleanála

Cad iad na hiarratais phleanála a dhéantar go díreach chuig an mBord Pleanála?

Feidhmchláir um fhorbairt bonneagair straitéisigh a thugtar ar iarratais ar chead pleanála le haghaidh mórfhorbairtí bonneagair. Déanann údaráis áitiúla na hiarratais seo go díreach chuig an mBord Pleanála d'fhorbairtí ar nós:

 • Mótarbhealaí
 • Línte iarnróid
 • Píblínte
 • Aerfoirt
 • Calafoirt
 • Áiseanna móra eile, mar shampla, ospidéil

Tá sé de cheart agat gach iarratas forbartha bonneagair straitéisigh a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála. Is féidir leat breathnóireacht a dhéanamh ar na feidhmchláir seo freisin. Ní mór duit é seo a dhéanamh laistigh den fhráma ama sonraithe agus an táille a íoc.

Conas a gheobhaidh mé eolas faoi iarratais phleanála le haghaidh forbairtí bonneagair straitéisigh?

Sula ndéanann an t-iarratasóir iarratas ar chead pleanála d'fhorbairt bonneagair straitéisigh ní mór don iarratasóir:

 • Cuir fógra suímh suas
 • An t-iarratas molta a fhoilsiú i nuachtán áitiúil amháin ar a laghad a scaiptear sa limistéir

Caithfidh an fógra suímh:

 • Tabhair ainm an iarratasóra
 • Tabhair sonraí faoi chineál agus suíomh na forbartha a bheartaítear
 • Abair an bhfuil gá le Tuarascáil Measúnaithe Tionchair Timpeallachta (MTT) agus an bhfuil sé ullmhaithe
 • Luaigh an bhfuil gá le Ráiteas Tionchair Natura (NIS) agus an bhfuil ceann ullmhaithe
 • Luaigh an áit ar féidir an t-iarratas, EIAR nó NIS a fheiceáil agus cén áit ar féidir leat cóipeanna díobh a cheannach
 • Luaigh go ndéanfar iarratas chuig an mBord Pleanála ar chead pleanála nó faomhadh, ag brath ar an gcás
 • Luaigh na cinntí is féidir leis an mBord Pleanála a dhéanamh ar an iarratas
 • A lua gur féidir leis an bpobal agus le comhlachtaí forordaithe tuairimí a thabhairt ar an iarratas molta chuig an mBord Pleanála

Nuair a fhaigheann an Bord Pleanála iarratais ar fhorbairtí bonneagair straitéisigh, foilsíonn siad iad ar a suíomh Gréasáin ina liosta seachtainiúil d'iarratais phleanála nua.

Is féidir leat na doiciméid go léir a cuireadh isteach le hiarratas pleanála d'fhorbairt bonneagair straitéisigh a fheiceáil freisin:

 • Ar shuíomh Gréasáin an iarratasóra. Ba cheart an suíomh Gréasáin seo a liostú san fhógra nuachtáin agus ar an bhfógra suímh.
 • Ag an mBord Pleanála, nó in oifigí d'údarás áitiúil. Féadfaidh tú cóipeanna páipéir d'iarratais phleanála a fheiceáil ag na hoifigí seo ar feadh 6 seachtaine ar a laghad. Is féidir leat iad a fheiceáil saor in aisce nó is féidir leat cóip a cheannach.

Conas is féidir liom tuairim a thabhairt ar iarratas?

Féadfaidh tú tuairim a thabhairt ar iarratais ar chead pleanála le haghaidh forbairtí bonneagair straitéisigh. Is féidir leat é seo a dhéanamh ar líne nó i scríbhinn.

Má tá tuairim scríofa á thabhairt agat, is féidir leat é a chur sa phost nó a sheachadadh chuig an mBord Pleanála. Má tá an tuairim á seachadadh agat go pearsanta, ba chóir duit é a thabhairt do bhall foirne ag an mBord Pleanála. Ná fág do bhreathnóireacht sa bhosca litreach, ná cuir ríomh-phost chuige, mar beidh na breathnuithe seo neamhbhailí.

foirm breathnadóireachta (docx) ag an mBord Pleanála chun cabhrú leat do thuairim a thabhairt. Tá faisnéis acu freisin faoi conas breathnóireacht a dhéanamh ar líne.

Cad is breathnóireacht bháillí ann?

Chun breathnóireacht bhailí a dhéanamh, ní mór duit na nithe seo a leanas a áireamh:

 • D'ainm agus do sheoladh poist
 • Ainm agus seoladh an ghníomhaire pleanála atá ag gníomhú ar do shon, má tá gníomhaire pleanála in úsáid agat
 • Sonraí an iarratais ar mian leat tuairim a thabhairt ina leith, ionas gur féidir leis an mBord é a aithint. Mar shampla, cuir ainm agus seoladh an iarratais nó uimhir thagartha cáis an Bhoird Pleanála san áireamh.
 • Na fáthanna atá agat leis an bhreathnóireacht a dhéanamh agus aon rud a thacaíonn leis na cúiseanna seo

Ní mór duit do thuairim a dhéanamh roimh an spriocdháta agus an táille a íoc. De ghnáth bíonn ar a laghad 6 seachtaine agat ó dháta an fhógra chun tuairim a thabhairt ar fhorbairt bonneagair straitéisigh. Ach, ba cheart duit an t-amlíne ar fógra suímh an iarratasóra a sheiceáil.

Admhóidh an Bord Pleanála d'aighneacht nó tuairim agus ní mó a gcinneadh a chur in iúl duit.

Cad a tharlaíonn má bhíonn mo bhreathnóireacht neamhbhailí?

Má tá do bhreathnóireacht neamhbhailím seolfar do dhoiciméid go léir ar ais chugat agus aisíocfar do tháille leat le seic. Féadfaidh tú do bhreathnóireacht a chur isteach arís a luaithe a shásaíonn tú na ceanglais agus go bhfuil tú laistigh den fhráma ama.

Cad is féidir liom trácht a dhéanamh air?

Caithfidh do thuairimí a bheith bunaithe ar bhreithnithe pleanála, ní ar rudaí a thaitníonn leat, nó nach dtaitníonn. Áirítear le bhreithniúcháin phleanála:

 • Treoirlínte náisiúnta agus réigiúnacha agus treoracha aireachta
 • Beartais agus cuspóirí an phlean forbartha
 • Beartais agus cuspóirí aon phlean áitiúil
 • Breithnithe áitiúla ar nós dlús forbartha láithreáin, soláthar páirceála, guaiseacha tráchta, os a chionn, éifeachtaí ar thaitneamhacht chónaithe
 • Sláinte Phoiblí
 • Tionchar comhshaoil, taitneamhachta agus siopadóireachta
 • Cúrsaí pleanála ábhartha eile

Ní mór don Bhord Pleanála an cinneadh pleanála a chur in iúl d'aon duine a bhfuil tuairimí tugtha acu agus a d'íoc an táille.

Cá fhad a chaithfidh an Bord Pleanála cinneadh a dhéanamh?

Ní mór don Bhord Pleanála cinneadh a dhéanamh faoi chás forbartha bonneagair straitéisigh laistigh de 18 seachtaine. Mura féidir leo cinneadh a dhéanamh laistigh den fhráma ama seo, ní mór dóibh scríobh chuig gach duine a bhfuil baint acu leis an gcás le nuashonrú.

B'fhéidir nach raibh an Bord Pleanála in ann cinneadh a dhéanamh laistigh den fhráma ama mar:

 • Bhí éisteacht ó bhéal ar an gcás
 • Bhí tuilleadh faisnéise ag teastáil uathu ar an gcás le cinneadh a dhéanamh

Nuair a dhéanfar cinneadh, seolfar litir chugat chun an cinneadh a chur in iúl duit.

Cé mhéad a chosnaíonn sé breathnóireacht a dhéanamh?

Is é €50 an táille chun tuairim a thabhairt ar iarratas pleanála do thionscadail bhonneagair straitéisigh. Má tá aighneacht á déanamh agat do chomhlacht forordaithe, níl aon táille i gceist.

Tuilleadh faisnéise

An Bord Pleanála

64 Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
Éire
D01 V902

Teil: (01) 858 8100
Lóghlao: 1890 275 175
Facs: (01) 872 2684
Láithreán Gréasáin: https://www.pleanala.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2024