Pleananna Forbartha

Cad is plean forbartha ann?

Leagtar amach i bpleananna forbartha beartais phleanála d’údaráis áitiúil do do cheantar.

Is éard atá i gceist le plean forbartha (pdf) ráiteas scríofa agus sraith léarscáileanna a dhéanann cur síos ar conas a bheartaíonn d’údarás áitiúil úsáid a bhaint as limistéir ar leith, mar shampla, limistéir chónaithe, thionsclaíocha nó thalmhaíochta. Leagtar amach ann, chomh maith, cuspóirí forbartha don cheantar, ar nós pleananna chun feabhas a chur ar bhóithre agus conláistí áitiúla.

Cá fhad a mhaireann plean forbartha?

Maireann plean forbartha ar feadh 6 bliana. Ní mór d’údaráis áitiúla tús a chur leis an obair chun plean nua forbartha a chur le chéile 4 bliana i ndiaidh dháta tosaigh an phlean dheireanaigh.

An imríonn pleananna náisiúntationchar ar phleananna forbartha áitiúla?

Caithfidh pleananna forbartha a bheith comhoiriúnach do straitéisí pleanála réigiúnaí agus náisiúnta, an méid seo a leanas ina measc:

  • An Creat Náisiúnta Pleanála, a leagann an straitéis náisiúnta amach d’fhorbairtí.
  • Na Straitéisí Spásúlachta agus Geilleagracha Réigiúnacha, ina sonraítear pleananna do na 3 limistéar réigiúnacha in Éirinn

Déanann Oifig an Rialálaí Pleanála scrúdú ar gach plean forbartha lena chinntiú nach dtagann sé salach ar straitéisí náisiúnta agus réigiúnacha.

Caithfidh tuarascáil chomhshaoil a bheith ag pleananna forbartha freisin ina dtugtar chun solais aon éifeacht shuntasach chomhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ag an bplean.

Aimsigh níos mó eolais faoin gcóras pleanála in Éirinn (pdf).

An féidir liom aiseolas a thabhairtfaoi phlean forbartha?

Is féidir. Lorgaíonn údaráis áitiúla aiseolas ón bpobal nuair a bhíonn siad ag oibriú ar phlean forbartha nua.

Cathain is féidir liom aiseolas a thabhairt faoi phlean forbartha?

Nuair a bhíonn plean forbartha nua á ullmhú, foilseoidh d’údarás áitiúil a intinn an plean a athbhreithniú sna meáin áitiúla nó náisiúnta.

Is féidir leat breathnóireacht, aighneachtaí agus moltaí a dhéanamh ag an tráth seo.

Foilsíonn an t-údarás áitiúil fógra ansin lena thabhairt le fios go bhfuil dréachtphlean ar fáil. Taispeántar an plean seo go poiblí ar feadh ar a laghad 10 seachtaine. Is féidir leat aighneachtaí a dhéanamh ar an méid atá ar na bacáin ag an údarás áitiúil ag an gcéim seo. Más infheidhme, is féidir leat páirt a ghlacadh freisin ag céim an dréachtphlean leasaithe.

Téitear i gcomhairle le gníomhaireachtaí éagsúla reachtúla agus le heagraíochtaí deonacha agus pobail i do cheantar freisin agus iarrtar orthu aon sainchomhairle a thabhairt agus aon bhreathnóireacht a dhéanamh sula ndéantar an plean a thabhairt chun críche.

Is féidir le h’údaráis áitiúla comhairliúcháin phoiblí a chur ar siúl faoi phleananna forbartha ar líne nó i bpearsan.

Caithfear breithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí go léir a dhéantar laistigh de na hamfhrámaí a shonraítear sula nglacfar leis an bplean deiridh.

An féidir le plean forbarthationchar a imirt ar m’iarratas ar chead pleanála?

Déantar na hiarratais pleanála go léir i do cheantar a thomhas in aghaidh an phlean forbartha. Is gnách nach dtabharfar cead pleanála ach nuair a bhíonn an t-iarratas ar aon dul leis an bplean.

Mar shampla, beidh limistéir éagsúla "cónaithe" nó "tionsclaíoch" sa phlean. Tugann seo le fios go bhféadfaí cead pleanála a thabhairt d’fhorbairtí den saghas cuí.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chead pleanála, go háirithe chun teach a thógáil, ba cheart duit súil a chaitheamh ar a bplean forbartha i do cheantar ar dtús.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 19 Deireadh Fómhair 2021