Conas achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh cead pleanála

Cad is achomharc pleanála ann?

Má ghlacann d'údarás áitiúil (údarás pleanála) le d'iarratas ar chead pleanála, athbhrheithneoidh sé d'iarratas agus aon aighneachtaí nó tuairimí ina leith agus déanfaidh sé cinneadh.

Nuair a dhéanann an t-údarás áitiúil cinneadh, is féidir le haon duine atá bainteach leis an iarratas achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála.

Tugtar achomharc pleanála air seo agus ní mór é a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ó dháta chinneadh an údaráis áitiúil.

Cé atá in ann achomharc a dhéanamh nó tuairim a thabhairt ar chinneadh cead pleanála?

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála:

 • An é seo an duine a rinne iarratas chuig an údarás pleanála ar chead pleanála. Achomharc céadpháirtí a thugtar air seo.
 • Aighneacht nó tuairim a thabhairt don údarás pleanála faoin bhforbairt bheartaithe ag céim níos luaithe. Tugtar achomharc tríú páirtí air seo. Ní mór duit cóip a bheith agat den doiciméad admhála a fuair tú ón údarás áitiúil nuair a rinne tú an chéad aighneacht nó tuairim.

Eagraíochtaí nó daoine eile ar féidir leo achomharc a dhéanamh ar chinneadh

Is féidir le roinnt eagraíochtaí agus daoine achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh pleanála duine eile, fiú mura bhfuil aighneachtaí nó tuairimí déanta acu ag céim an údaráis phleanála. Ní féidir leo é seo a dhéanamh ach amháin i gcúinsí áirithe. Ina measc seo tá:

 • Eagraíochtaí atá liostaithe sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt ar cheart go mbeadh fógra tugtha acu faoi iarratas pleanála ach nár cuireadh ar an eolas faoin iarratas
 • Eagraíochtaí a chuireann cosaint an chomhshaoil chun cinn, mura gcuirfí Tuarascáil ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta (EIAR) isteach in éineacht le hiarratas pleanála nuair a bhí orthu ceann a bheith acu
 • Aon duine a bhfuil leas aige nó aici sa talamh atá ar an teorainn leis an láithreán ar tugadh cead pleanála dó. Sa chás seo déanann tú iarratas chuig an mBord ar chead achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh.

Cead chun achomharc a dhéanamh

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead achomharc a dhéanamh i gcoinne cinneadh pleanála, má tá leas agat i dtalamh atá ar an teorainn leis an láithreán inar deonaíodh cead pleanála agus mura bhfuil aighneacht nó tuairim déanta agat ag céim an údaráis phleanála. Ní mór duit na dianchoinníollacha seo a chomhlíonadh chun cead achomhairc a fháil ón mBord:

 • Ní dhearna tú aighneacht ar an iarratas
 • Bíonn tionchar anois ag na coinníollacha ceada a ghabhann le deonú an iarratais ar thalamh a bhfuil leas agat ann
 • Tá do thalamh in aice leis an láithreán forbartha atá beartaithe

Má thugann an Bord 'cead achomhairc' duit, ní mór duit d'achomharc a dhéanamh laistigh de 2 sheachtain tar éis fógra a fháil faoi seo. Tá tuilleadh faisnéise ag an mBord Pleanála maidir le hiarratas a dhéanamh ar chead achomhairc ar a shuíomh Gréasáin.

An féidir liom tuairim a thabhairt ar achomharc?

Má tá achomharc bailí déanta cheana féin ag an iarratasóir nó ag tríú páirtí, féadfaidh aon duine eile a bheith ina breathnadóir agus tuairimí a thabhairt ar an achomharc.

Cad is féidir liom achomharc a dhéanamh?

Is féidir leat achomharc a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla de chinneadh pleanála. Braitheann an méid ar féidir leat achomharc a dhéanamh air más tusa an duine a rinne iarratas ar an gcead pleanála (an chéad pháirtí), nó más duine tú a rinne aighneacht chuig an údarás pleanála ar an iarratas (tríú páirtí).

Cineál achomhairc Cad is féidir leat achomharc a dhéanamh?
An chéad pháirtí (chuir tú isteach ar chead pleanála)

- The planning authority's decision to refuse planning permission

- The conditions the planning authority has added, when they grant you permission

- How the planning authority applies the terms of a Development Contribution Scheme or a Supplementary Development Contribution Scheme to the conditions of granting you permission. How the authority has applied a special contribution condition. An Bord Pleanála have more information about this on their website.

- Cinneadh an údaráis pleanála cead pleanála a dhiúltú<br> - Na coinníollacha a chuir an t-údarás pleanála leis, nuair a thugann siad cead duit<br> - Conas a chuireann an t-údarás pleanála téarmaí Scéime Ranníocaíochta Forbartha nó Scéim Ranníocaíochta Forbartha Forlíontacha i bhfeidhm ar na coinníollacha a bhaineann le cead a thabhairt duit. An chaoi ar chuir an t-údarás coinníoll ranníocaíochta speisialta i bhfeidhm. Tá tuilleadh faisnéise faoi seo ag an mBord Pleanála ar a suíomh Gréasáin.

- The planning authority's decision

- Any of the conditions the authority attaches when they grant permission

Conas a dhéanaim achomharc?

Ní mó duit d'achomharc a dhéanamh i scríbhinn. Is féidir leat Foirm Achomharc Pleanála (pdf) a chomhlánú, nó scríobh chuig an mBord Pleanála. Is féidir d'achomharc a chur sa phost ansin chuig an mBord Pleanála nó a sheachadadh go pearsanta. Ní féidir leat achomharc a dhéanamh ar líne.

Tá rialacha ann maidir le cá fhad a chaithfidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh pleanála agus cad is gá duit a chur san áireamh i d'achomharc.

Cá fhad a chaithfidh mé achomharc pleanála a dhéanamh?

Ní mór duit achomharc pleanála a dhéanamh chuig an mBord Pleanála laistigh de 4 seachtaine ón dáta a rinne an t-údarás pleanála an cinneadh.

Má deonaíodh cead achomharc a dhéanamh duit in aghaidh iarratas pleanála, ní mór duit d'achomharc a dhéanamh laistigh de 2 sheachtain tar éis fógra a fháil faoin gcinneadh seo.

D'fhéadfadh rialacha agus frámaí ama éagsúla a bheith ag roinnt cineálacha achomharc eile chun achomharc a dhéanamh. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi na rialacha a bhaineann le cineálacha eile achomharc ar pleanala.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an mBord Pleanála.

Cad ba cheart dom a chur san áireamh i m'achomharc?

Caithfidh na nithe seo a leanas a bheith i d’achomharc:

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Ainm agus seoladh gníomhaire pleanála, má tá ceann in úsáid agat
 • Sonraí faoin iarratas pleanála ionas gur féidir leis an mBord Pleanála an t-iarratas ceart a aithint. Mar shampla:
  • Cóip de chinneadh an údaráis phleanála
  • Ainm an údaráis phleanála agus uimhir thagartha an chláir phleanála
 • Na forais atá agat le hachomhairc a dhéanamh agus aon ábhar tacaíochta agus argóintí. Ní mór go mbaineann siad seo le saincheisteanna pleanála amháin. Ní féidir leis an mBord ceisteanna eile a chur san áireamh.
 • An táille cheart
 • An admháil ón údarás pleanála a dheimhníonn go ndearna tú aighneacht nó tuairimí ar an iarratas, más iarratasóir tríú páirtí thú. Is féidir seo a bheith ina chóip den admháil.

Mura gcuireann tú na doiciméid go léir isteach nó mura bhfuil na critéir uile maidir le hachomhairc comhlíonta agat, measfar d'achomharc a bheith neamhbhailí agus ní bhreithneodh an Bord Pleanála é.

Cad a tharlóidh má tá m'achomharc neamhbhailí?

Má tá d'achomharc neamhbhailí, seolfaidh an Bord Pleanála ar ais chugat é sa phost agus aisíocfaidh tú é. Más mian leat, is féidir leat d'achomharc a chur isteach arís nuair a bheidh sé leasaithe agat.

Ní féidir leat faisnéis breise a thabhairt don Bhord tar éis duit d'achomharc a dhéanamh, mura n-iarrann an Bord é seo.

An féidir m'achomharc a dhíbhe?

Is féidir leis an mBord Pleanála achomharc a dhíbhe i gcúinsí áirithe. Mar shampla, má chreideann siad gurbh é an t-achomharc:

 • Níl i gceist ach cur as nó cur isteach
 • Níl sé dáiríre
 • Gan aon substaint fíor
 • Déanta chun moill a chur ar an bhforbairt
 • Déanta ar bhrabús (amhail airgead nó bronntanais)
 • Déanta ag duine nach féidir a aithint

An féidir liom m'achomharc a tharraingt siar?

Féadfaidh tú d'achomharc a tharraingt siar sula ndéantar an cinneadh. Chun seo a dhéanamh, ní mór duit scríobh chuig an mBord Pleanála. Ní thabharfar aisíocaíocht duit má tharraingíonn tú siar d'achomharc.

Conas a dhéanann an Bord Pleanála cinneadh ar achomharc?

Déanfaidh cigire measúnú ar d'achomharc agus ar na doiciméid a chuir tú isteach. De ghnáth tabharfaidh siad cuairt ar an suíomh atá i gceist agus glacfaidh siad grianghraif dá dtuarascáil. Ansin scríobhfaidh an cigire a dtuairisc agus a moltaí don Bhord. Nuair a bheidh sé seo curtha isteach, déanfaidh an Bord cinneadh.

Éisteachtai ó bhéal

Féadfaidh iarratasóirí, achomharacóirí nó an t-údarás pleanála atá bainteach leis an achomharc éisteacht ó bhéal a iarraidh ar achomharc pleanála. (Is iad na hachomharcóirí na daoine nó a grúpaí a dhéanann an t-achomharc).

Is cruinniú poiblí é éisteacht ó bhéal inar féidir saincheisteanna i gcás a phlé agus a scrúdú. De ghnáth bíonn siad ar siúl má cheapann an Bord Pleanála go mbeadh sé ina chuidiú cás fíor-chasta a thuiscint.

Cinneann an Bord Pleanála cibé acu an dtionófar éisteacht ó bhéal. Go ginearálta, ní reáchtálfar éisteacht ó bhéal ach amháin le haghaidh:

 • Cásanna bonneagair straitéisigh
 • Cásanna achomhairc atá casta, nó ina bhfuil saincheisteanna suntasacha náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla
 • Orduithe ceannaigh éigeantaigh agus cásanna gaolmhara

Is gnách go mbionn éisteachtai ó bhéal neamhfhoirmiúil go leor agus is féidir iad a reáchtáil ar líne uaireanta. Is féidir le duine ar bith freastal ar éisteacht ó bhéal. Mar sin féin, ní féidir ach le daoine a bhfuil baint acu leis an gcás páirt a ghlacadh sa phlé.

Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?

Féadfaidh tú éisteacht ó bhéal a iarraidh ar an bhfoirm achomhairc phleanála nó trí scríobh chuig an mBord Pleanála.

Ní mór duit an t-iarratas a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ón dáta a rinne an t-údarás pleanála an cinneadh.

Cosnaíonn sé €50 éisteacht ó bhéal a iarraidh agus níl an táille seo inaisíoctha.

Déanfaidh an Bord Pleanála d'iarratas a athbhreithniú agus cinnfidh sé ar éisteacht ó bhéal a bheith ann. Is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Bhoird ar iarratas éisteacht ó bhéal.

Cad a tharlóidh do m'achomharc pleanála ina dhiaidh sin?

Tá sé mar aidhm ag an mBord Pleanála cinneadh a dhéanamh laistigh de 18 seachtaine. Murar féidir é seo a dhéanamh, áfach, scríobhfaidh siad chuig gach duine lena mbaineann chun iad a nuashonrú.

Go ginearálta, déanfaidh an Bord Pleanála:

 • Cead pleanála a dheonú
 • Cead pleanála a dheonú le coinníollacha, nó coinníollacha leasaithe, nó
 • Cead pleanála a dhiúltú

Nuair a dhéantar cinneadh in achomharc pleanála, seolfaidh an Bord Pleanála litir chugat leis an gcinneadh.

Ní phléifidh an Bord buntáistí agus míbhuntáistí an chinnidh. Tá gach cinneadh críochnaitheach agus ní féidir agóid a dhéanamh ach amháin trí athbhreithniú breithiúnach san Ard-Chúirt ar phointe dlí.

Sna cásanna seo, breithneoidh an Ard-Chúirt ar lean an Bord próiseas cuí le teacht ar a chinneadh, ach ní fhéachfaidh sí ar thuillteanas phleanála an achomhairc.

Is féidir le haon duine an cás-chomhad a iniúchadh tar éis cinneadh a dhéanamh ar a achomharc. Is féidir sonraí na gcásanna a léamh ar líne ag pleanala.ie, lena n-áirítear:

 • Tuarascáil an chigire
 • Treoir an Bhoird
 • Ordú boird

Is féidir an cáschoimheas iomlán a fheiceáil ag oifigí an Bhoird ar feadh 5 bliana tar éis chinneadh an achomhairc. Tá tuilleadh faisnéise faoi seo ag an mBord Pleanála ar a leathanach Ag féachaint ar chomhad cáis chinnte: Rochtain Phoiblí.

Cé mhéad a chosnaíonn sé achomharc a dhéanamh?

Gearrfar táille ort más mian leat achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála. Braitheann an táille chun achomharc a dhéanamh ar an gcineál cáis agus ar an reachtaíocht ábhartha.

Tuilleadh faisnéise

Cá háit a chuireann tú iarratas isteach

An Bord Pleanála

64 Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
Éire
D01 V902

Teil: (01) 858 8100
Lóghlao: 1890 275 175
Facs: (01) 872 2684
Láithreán Gréasáin: https://www.pleanala.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 5 Eanáir 2024