Táillí i gcóir Seirbhísí Ospidéil

Cé atá in ann oispidéil phoiblí in Éirinn a úsáid?

Má tá cónaí ort in Éirinn agus má tá gnáthchónaíort , féadtar teacht ar sheirbhísí d'othair chónaitheacha agus d'othair sheachtracha in ospidéil phoiblí. I measc na n-ospidéal poiblí tá ospidéil FSS agus ospidéil dheonacha.

Tá cuairteoirí áirithe go hÉirinn i dteideal seirbhísí sláinte poiblí,mar shampla, daoine a chlúdaítear faoi Rialacháin an AE.

An bhfuil ospidéil phoiblí saor in aisce in Éirinn?

B'fhéidir go mbeidh ort roinnt táillí ospidéil a íoc, mura bhfuil cárta leighis agat nó má bhaineann tú le grúpaí áirithe eile atá liostaithe thíos. Gearrtar táillí laethúla d'othair chónaitheacha agus roinnt táillí fanachta fadtéarmacha (féach tuilleadh ar tháillí thíos).

Is galar tógálach forordaithe é COVID-19, mar sin ní gá duit muirir na rannóige éigeandála (A&E) nó muirir d'othair chónaithe a íoc má tá cóireáil á fáil agat le haghaidh COVID-19.

Mura gcónaíonn tú in Éirinn (gnáthchónaí) agus mura mbaineann tú le haon cheann de na grúpaí atá in ann seirbhísí sláinte saor in aisce a fháil, caithfidh tú costas iomlán na leapa a íoc, bíodh sé ina leaba phoiblí nó i leaba phríobháideach. Caithfidh tú an comhairleoir a íoc freisin.

Tá sé de rogha ag FSS na muirir a laghdú nó a tharscaoileadh i gcásanna cruatain.

Muirir ar an rannóg éigeandála (A&E)

Má fhreastalaíonn tú ar rannóg éigeandála gan tú a atreorú ansin ag dochtúir teaghlaigh, gearrtar táille €100 ort.

Ní ghearrtar aon táille má chuireann dochtúir teaghlaigh ar aghaidh thú (tabhair leat do litir atreoraithe leat).

Ní bhaineann muirir na rannóga éigeandála le:

 • Sealbhóirí cárta leighis
 • Daoine a ligtear isteach san ospidéal mar othar chónaitheach mar thoradh ar fhreastal ar an roinn taismeach (d'fhéadfá a bheith faoi réir muirir d'othair chónaithe)
 • Daoine a bhfuil cóireáil á fáil acu le haghaidh galair thógálacha fhorordaithe, COVID-19 san áireamh
 • Leanaí suas le 6 seachtaine d'aois
 • Leanaí a bhfuil tinnis agus míchumais orthu mar atá leagtha amach i Rialacháin: "bac meabhrach, tinneas meabhrach, feinilcéatónúire, fiobróis chíréicteach, spina bifida, hidriceifileas, haemaifilia agus pairilis cheirbreach"
 • Leanaí a atreoraíodh le haghaidh cóireála ó chlinicí sláinte leanaí agus scrúduithe sláinte scoile
 • Daoine atá i dteideal seirbhísí ospidéil mar gheall ar Rialacháin an AE
 • Mná ag fáil seirbhísí máithreachais
 • Daoine le Heipitíteas C a bhfuil Cárta Achta Leasaithe Sláinte acu
 • Rannpháirtithe sa Scéim Cúitimh do Mhná a Chónaíonn in Institiúidí Áirithe

Gearrfar táille €100 ort ar do chéad chuairt ar an rannóg éigeandála as breoiteacht nó timpiste. Má chaithfidh tú filleadh ar chuairteanna breise ar chlinic othar seachtrach maidir leis an tinneas nó an timpiste chéanna, níor cheart go mbeadh ort an muirear a íoc arís.

Aonaid díobhála

Má tá gortú agat nach bhfuil bagrach don bheatha is féidir leat cuairt a thabhairt ar aonad díobhála. Is féidir le haonaid díobhála cnámha briste, díláithriú, leontaí, tréithchineálacha, créachtaí, scalladh agus mion-dónna a chóireáil. Léigh tuilleadh faoi cathain is féidir leat cuairt a thabhairt ar aonad díobhála.

Is é €75 an táille chun freastal ar aonad díobhála. Ní gá duit an muirear a íoc má tá cárta leighis agat nó má tá litir atreoraithe agat ó dhochtúir teaghlaigh.

Seiceáil liosta na n-aonad díobhála, a suíomh, uaireanta oscailte agus aois íosta chun leanaí a chóireáil.

Seirbhísí d'othair sheachtracha

Is féidir le do dhochtúir teaghlaigh tú a chur ar aghaidh chuig roinn othar seachtrach ospidéil phoiblí le haghaidh sainmheasúnú ag sainchomhairleoir nó ag a bhfoireann nó le haghaidh measúnuithe diagnóiseacha (mar shampla, x-ghathanna, tástálacha saotharlainne, fisiteiripe).

Má tá coinne d'othair sheachtracha agat ní bheidh tú ag fanacht thar oíche san ospidéal.

Cé mhéid a chosnaíonn coinní d’othar seachtrach?

Má chuireann do dhochtúir teaghlaigh ar aghaidh thú chun freastal ar an tseirbhís seo mar othar poiblí, ní gá duit íoc as an tseirbhís seo. Más mian leat freastal ar chomhairleoir i gcáil phríobháideach, ní mór duit a dtáille a íoc.

Muirir d'othair chónaitheacha

Othair chónaithe in ospidéil phoiblí

Más othar poiblí tú in ospidéal poiblí atá faoi chúram sainchomhairleora le haghaidh cóireála agus má fhanann tú thar oíche, tá seirbhísí d'othair chónaithe thar oíche á bhfáil agat.

Is féidir leat a bheith i d'othar chónaitheach freisin má ligtear isteach san ospidéal tú faoi chúram sainchomhairleora agus mura dteastaíonn leaba uait thar oíche agus má tá do scaoileadh amach ón ospidéal beartaithe. Tugtar seirbhísí lae d'othair chónaithe air seo.

Cé mhéid a chosnaíonn coinní poiblí d'othair chónaithe?

Is é an táille ar sheirbhísí d'othair chónaithe thar oíche agus lá ná €80 in aghaidh an lae suas le huasmhéid €800 in aon 12 mhí as a chéile.

Ní bhaineann an táille leis na grúpaí seo a leanas:

 • Sealbhóirí cárta leighis
 • Daoine a fhaigheann cóireáil le haghaidh galair thógálacha fhorordaithe
 • Leanaí suas le 6 seachtaine d'aois
 • Leanaí a atreoraíodh le haghaidh cóireála ó chlinicí sláinte leanaí agus scrúduithe boird scoile
 • Daoine atá i dteideal seirbhísí ospidéil mar gheall ar Rialacháin an AE
 • Mná ag fáil seirbhísí máithreachais
 • Daoine le Heipitíteas C a bhfuil Cárta Achta Leasaithe Sláinte acu
 • Rannpháirtithe sa Scéim Cúitimh do Mhná a Chónaíonn in Institiúidí Áirithe

Bainfidh an tAcht Sláinte (Díolúintí ó Tháillí as Géarsheirbhísí d'Othair Chónaithe) 2022 táillí d'othair chónaithe thar oíche agus ó lá i leith leanaí faoi bhun 16 bliana d'aois i ngach ospidéal poiblí. Tiocfaidh an tAcht i bhfeidhm go luath i Meán Fómhair 2022. Déanfar an leathanach seo a nuashonrú de réir mar a bheidh tuilleadh sonraí ar fáil.

Othair chónaithe phríobháideacha in ospidéil phoiblí

Má roghnaíonn tú go gcaithfí leat mar othar príobháideach de chuid sainchomhairleora nuair a ligtear isteach in ospidéal poiblí thú, gearrtar táille ort as na seirbhísí d'othair chónaithe.

Braitheann an méid a ghearrtar ort mar othar príobháideach ar chatagóir an ospidéil agus (le haghaidh fanacht thar oíche) de réir an chineáil seomra ina bhfuil tú.

Féadfaidh sé go mbeidh tú in ann cuid den chostas a éileamh ar ais má tá árachas sláinte príobháideachagat.

Is iad na rátaí reatha:

Hospital category Single-occupancy room overnight Multiple-occupancy room overnight Day-case
Fifth schedule hospitals €1,000 €813 €407
Sixth schedule hospitals €800 €659 €329

Beidh na rátaí seo i bhfeidhm ó Eanáir 2014.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na rátaí reatha muirir phríobháideacha i dtáillí othar ar láithreán gréasáin FSS.

Más othar príobháideach thú, ní mór duit íoc as seirbhísí an chomhairleora atá ag caitheamh leat. Caithfidh tú íoc freisin as seirbhísí aon sainchomhairleora eile a bhfuil baint aige le cúram a thabhairt duit (mar shampla, an t-oinceolaí radaíochta nó an t-ainéistéisí).

Ranníocaíochtaí fadfhanachta

Má bhí tú san ospidéal, ach mura bhfuil géarchúram d'othair chónaithe á fháil agat, ar feadh níos mó ná 30 lá, féadfar Ranníocaíochtaí Fadchónaithe a ghearradh ort as Seirbhísí Tacaíochta Cónaithe.

Muirir ar sheirbhísí meabhair-shláinte

Tá an teidlíocht chéanna agat ar sheirbhísí sláinte poiblí le haghaidh meabhairghalair agus atá ag aon bhreoiteacht eile.

Má tá tú ag dul chuig ospidéil shíciatracha phríobháideacha gearrfar táille ort. Uaireanta déileálann cuideachtaí árachais sláinte le costais ospidéil shíciatracha ar bhealach difriúil ó chostais ghinearálta ospidéil.

Tá feidhm ag na rialacha céanna maidir le cúram institiúideach fadtéarmach d'othair shíciatracha maidir le cúram institiúideach fadtéarmach d'othair eile.

Cuirtear seirbhísí d'othair sheachtracha le haghaidh meabhairghalar ar fáil saor in aisce do leanaí faoi bhun 16 bliana d'aois.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 22 Iúil 2022