Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Réamhrá

Is eagraíocht reachtúil neamhspleách é Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI). Bunaíodh é leis an Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998.

Cosnaíonn an FSAI tomhaltóirí trína chinntiú go gcomhlíonann gnólachtaí bia caighdeáin maidir le sábháilteacht agus le sláinteachas bia ag gach céim den táirgeadh, den phróiseáil agus den dáileadh. Oibríonn sé le gníomhaireachtaí oifigiúla eile, lena n-áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), chun reachtaíocht sábháilteachta bia a fhorfheidhmiú in Éirinn.

Mínítear sa doiciméad seo cad a dhéanann an FSAI, conas a fhorfheidhmítear dlíthe sábháilteachta bia, agus conas gearán a dhéanamh faoi áitreabh bia.

Cad a dhéanann an FSAI?

Tá an FSAI freagrach as:

 • Cigirí sábháilteachta bia a sheoladh chun samplaí bia a thástáil le haghaidh éillithe
 • Gearáin faoi shábháilteacht bia ón bpobal a chur ar aghaidh chuig an Oifig Sláinte Comhshaoil ábhartha
 • Oiliúint a chur ar chigirí sábháilteachta bia agus oibrithe eile sa tionscal bia maidir le dlí an bhia
 • An pobal a chur ar an eolas nuair a bhíonn ceist sábháilteachta bia ann, mar shampla athghairm táirgedúnadh bialainne
 • Imscrúdú a dhéanamh ar lipéid bia agus ar bhia calaoiseach
 • Treoirlínte sábháilteachta bia a fhorbairt
 • Comhairle a thabhairt ar bheartas náisiúnta cothaithe

Oibríonn an FSAI le gníomhaireachtaí stáit eile freisin chun a chinntiú go gcuirtear dlí bia i bhfeidhm, lena n-áirítear an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Léigh tuilleadh faoi ról an FSAI ar a Láithreán Gréasáin.

Scéimeanna dearbhaithe sábháilteachta bia

Féadfaidh an FSAI, as a stuaim féin nó i gcomhpháirt le táirgeoirí bia, scéimeanna a chur ar bun chun leasanna tomhaltóirí a chosaint - mar shampla, scéimeanna Dearbhaithe Cáilíochta Bord Bia.

Clúdaíonn na scéimeanna sábháilteachta bia seo:

 • Treoirlínte dea-chleachtais a chur chun cinn
 • Treoirlínte a ullmhú maidir le hamhábhair, próiseáil, pacáistiú, ullmhú, stóráil agus láimhseáil

Dlíthe sábháilteachta bia a fhorfheidhmiú

Tá conarthaí seirbhíse ag an FSAI le gníomhaireachtaí oifigiúla eile, lena n-áirítear FSS agus an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara, chun a chinntiú go gcomhlíonann gach áitreabh bia dlíthe sábháilteachta bia. Tá an FSAI freagrach as:

 • Forfheidhmiú na reachtaíochta sábháilteachta bia in Éirinn a chomhordú
 • Tacú le rialtóirí sábháilteachta bia na hÉireann (mar shampla Oifigigh Sláinte Comhshaoil) chun córas forfheidhmithe cothrom, comhsheasmhach agus éifeachtach a chur i bhfeidhm
 • Rioscaí sa bhiashlabhra a bhainistiú agus freagairt d’aon eachtraí bia náisiúnta nó idirnáisiúnta
 • Sábháilteacht an bhiashlabhra a chinntiú trí sháruithe ar dhlí an bhia a bhrath, a dhíspreagadh agus a chosc
 • Taighde a dhéanamh ar shábháilteacht bia trí staidéir chomhordaithe agus trí chomhoibriú eolaíoch

Oifigigh Sláinte Comhshaoil

Oibríonn an FSAI le hOifigigh Sláinte Comhshaoil ó FSS chun cigireacht a dhéanamh ar áitribh bhia a iniúchadh.

Is féidir le hOifigigh Sláinte Comhshaoil:

 • Téigh isteach agus cigireacht a dhéanamh ar áitribh bhia
 • Áitreabh bia a dhaingniú chun iniúchadh a dhéanamh níos déanaí
 • Taifid a scrúdú agus, más gá, iad a thógáil ón áitreabh
 • Samplaí de bhia nó ábhair ghaolmhara a thógáil, agus anailís a dhéanamh ar na samplaí seo.

Is cion é bac a chur ar oifigeach atá ag chomhlíonadh an dualgais seo.

Is féidir leat sonraí teagmhála d’Oifigeach Sláinte Comhshaoil áitiúil a fháil ar Láithreán Gréasáin FSS.

Fógraí feabhsúcháin agus orduithe dúnta

Má aimsíonn an tOifigeach Sláinte Comhshaoil gur dóigh go mbeidh áitreabh nó cleachtas (cosúil le láimhseáil nó ullmhú bia) ina riosca do shláinte an phobail, féadfaidh sé/si fógra feabhsúcháin a thabhairt don úinéir. Áirítear leis seo:

 • Cúis an riosca do shláinte an phobail
 • Aon gníomh feabhais is gá a dhéanamh
 • An spriocdháta faoina gcaithfidh an úinéir bearta feabhais a dhéanamh

Mura ndéanann an t-úinéir na feabhsúcháin mar atá molta ag an oifigeach údaraithe, féadfaidh an FSAI nó FSS ordú feabhsúcháin a lorg ón gCúirt Dúiche. Tugann ordú feabhsúcháin liosta ar na rudaí is gá a fheabhsú, agus an fráma ama faoina gcaithfidh an t-úinéir iad a dhéanamh.

Má tá contúirt láithreach ann do shláinte an phobail, féadfaidh an t-oifigeach údaraithe ordú dúnta a eisiúint. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh an t-úinéir an gnó a dhúnadh go dtí go mbeidh an cheist réitithe. Féadfar ordú dúnta a eisiúint freisin mura ngníomhófar ar ordú feabhsúcháin. Tá orduithe dúnta agus toirmisc liostaithe ar Laithreán Gréasáin FSAI.

Conas gearán a dhéanamh faoi shábháilteacht bia

Féadfaidh tú gearán foirmiúil a dhéanamh faoi nimhiú bia trí theagmháil a dhéanamh le d’Oifigeach Sláinte Comhshaoil áitiúil nó trí theagmháil a dhéanamh le hÚdarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI).

Féadfaidh tú foirm ghearáin a chomhlánú ar Láithreán Gréasáin FSAI. Tá an fhoirm seo rúnda agus ní roinnfear í leis an mbialann nó leis an siopa faoina bhfuil tú ag déanamh gearáin.

Seolfaidh an FSAI d’fhoirm chomhlánaithe chuig Oifigeach Sláinte Comhshaoil FSS a dhéanfaidh imscrúdú ansin ar do ghearán.

Is féidir leat glaoch a chur ar an FSAI freisin ar Íosghlao 1890 336677.

Eolas teagmhála

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

An Malartú
Duga Sheoirse
IFSC
Baile Átha Cliath 1
D01 P2V
Éire

Teil: +353 1 8171300
Facs: +353 1 8171301
Láithreán Gréasáin: http://www.fsai.ie
R-phost: info@fsai.ie
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 Eanáir 2021