An Coimisiún Eorpach

Réamhrá

Is é an Coimisiún Eorpach feidhmeannas an Aontais Eorpaigh. Ciallaíonn sé seo go bhfuil sé freagrach as dlíthe a thionscnamh, as dlíthe an AE a fhorfheidhmiú agus as beartais an AE a bhainistiú.

Tá sé comhdhéanta de 27 coimisinéir (duine as gach ballstát) agus tá sé lonnaithe sa Bhruiséil. Ainmníonn gach ballstát coimisinéir, ach caithfidh Parlaimint na hEorpa na hiarrthóirí ainmnithe a fhaomhadh. Caithfidh an Pharlaimint Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a fhaomhadh freisin.

Is í Ursula von der Leyen Uachtarán reatha an Choimisiúin Eorpaigh.

Ní dhéanann na Coimisinéirí ionadaíocht thar ceann a dtíortha. In ionad sin sin, bíonn réimse freagrachta acu. Féadfaidh tú liosta de na Coimisinéirí reatha a léamh.

Le cuidiú leis na coimisinéirí a gcuid dualgas a chomhlíonadh, tá foireann de thart ar 32,000 duine fostaithe ag an gCoimisiún. Tagann an fhoireann seo ó na Ballstáit go léir agus tá oifigigh bheartais, aistritheoirí, dlíodóirí agus taighdeoirí ann.

Cad a dhéanann an Coimisiún Eorpach?

Tá na feidhmeanna seo a leanas ag an gCoimisiún:

  • Reachtaíocht - Tionscnaíonn an Coimisiún reachtaíocht. Déanann sé tograí le haghaidh dlíthe a chuirtear faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid Comhairle an Aontais Eorpaigh lena bhfaomhadh. Féadfaidh tú níos mó a léamh faoin gcaoi a ritear dlíthe an AE.
  • Dlí an AE a chur i bhfeidhm - Féadfaidh an Coimisiún bearta a dhéanamh i gcoinne gnólachtaí nó stáit nach gcomhlíonann dlí an AE.
  • Beartas - Is é an Coimisiún feidhmeannas an AE. Déanann sé bainistíocht ar bheartais agus chomh maith le buiséid a dhréachtú.
  • Ionadaíocht - Déanann an Coimisiún ionadaíocht don AE in idirbheartaíochtaí le tíortha nó le heagraíochtaí eile.

Tagann an Coimisiún le chéile uair sa tseachtain chun tograí a ghlacadh, chun páipéir bheartais a thabhairt chun críche agus cinntí a dhéanamh. Déantar cinntí trí vóta gnáth-thromlaigh.

Ról na gcoimisinéirí

Tar éis gach toghcháin Eorpaigh, molann an Chomhairle Eorpach uachtarán ar an gCoimisiún. Caithfidh tromlach na Parlaiminte an t-ainmní seo a fhaomhadh.

Ainmnítear na coimisinéirí ansin agus caithfidh an Pharlaimint iad a fhaomhadh freisin. Ainmníonn Rialtas gach Ballstát coimisinéir. Tá gach coimisinéir aonair faoi réir grinnscrúdaithe ag coiste ábhartha Pharlaimint na hEorpa sula ndéantar an vótáil ag an bParlaimint.

Beidh an Coimisiún reatha in oifig ó 2019 go 2024. Ceaptar Uachtarán an Choimisiúin ar feadh téarma 5 bliana in-athnuaite.

Cad a dhéanann coimisinéirí?

Tugtar cúraimí do na Coimisinéirí arb é a réimse freagrachta iad. Is faoi Uachtarán an Choimisiúin atá sé cinneadh a dhéanamh ar cén coimisinéir a bheidh freagrach as gach réimse beartais/cúram agus na freagrachtaí seo a athrú (más gá) le linn théarma oifige an Choimisiúin. Gníomhaíonn na Coimisinéirí go neamhspleách ar mhaithe le leas an AE. Ní hionann iad agus leasanna a mBallstát féin.

Ceapann gach coimisinéir comh-aireacht dá rogha féin faoi cheannas an chef de cabinet. Is éard atá sa chomh-aireacht ná grúpa beag comhairleoirí (thart ar chúigear de ghnáth) a chuidíonn leo cinntí an Choimisiúin a ullmhú.

Chomh maith leis na comh-aireachtaí, roinntear pearsanra an Choimisiúin idir ranna speisialaithe ar a dtugtar Ard-Stiúrthóireachtaí atá roinnte ina Stiúrthóireachtaí agus ansin ina nAonaid.

Ag ceann gach roinne, tá Ard-Stiúrthóir ann atá freagrach don choimisinéir ábhartha.

Tuilleadh eolais agus teagmhálacha

Tá tuilleadh faisnéise faoin gCoimisiún Eorpach ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin.

Oifig an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Teach An Eoraip
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 W710
Éire

Teil: 01 634 1111
Facs: 01 634 1112
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 21 Meitheamh 2022