Clár an Phas Shábháilte

Réamhrá

Clár oiliúna maidir le feasacht ar shábháilteacht d’oibrithe tógála atá sa Phas Sábháilte. Is clár lae é a chuireann ar do chumas oibriú ar láithreáin tógála gan baol a chruthú duit féin nó do dhaoine eile. Caithfidh fostóirí a chinntiú go mbíonn cártaí Pas Shábháilte ar iompar ag fostaithe ar láithreáin tógála. Mar thoradh air sin, caithfidh fostóirí a chinntiú go gcuirtear oiliúint cheart ar gach fostaí.

Tá an clár Phas Shábháilte á oibriú agus á bhainistiú ag SOLAS. Tá de chuspóir aige an méid seo a leanas a dhéanamh:

•Caighdeán na feasachta ar shábháilteacht a ardú sa tionscal tógála

•A chinntiú go dtugann na hoibrithe go léir ar an láithreán tógála faoi oiliúint bhunúsach um fheasacht ar shláinte agus sábháilteacht le cosc a chur ar thimpistí agus guaiseacha sláinte a sheachaint

•Clár de phearsanra a choimeád a thug clár an Phas Shábháilte chun críche

•Cárta clárúcháin a sholáthar do gach rannpháirtí Pas Shábháilte lena dheimhniú gur fhreastail an sealbhóir ar chúrsa foirmiúil i bhfeasacht ar shláinte agus sábháilteacht.

Síntí ar an bPas Sábháilte i rith COVID-19

I rith COVID-19, cheadaigh bearta teagmhais speisialta do chártaí éagtha clárúcháin an Phas Shábháilte (cártaí a d’éag i ndiaidh an 1 Márta 2020) a bheith bailí go fóill. Cuireadh deireadh leis an mbeart seo an 13 Deireadh Fómhair 2021, i ndiaidh gur foilsíodh IR 528 de 2021 (pdf).

Má d’éag cárta chlárúcháin do Phas Shábháilte idir an 1 Márta 2020 agus an 31 Deireadh Fómhair 2020, meastar go bhfuil sé bailí ar feadh 71 mí ón dáta a chríochnaigh tú an clár.

Má d’éag cárta chlárúcháin do Phas Shábháilte idir an 1 Samhain 2020 agus an 13 Deireadh Fómhair 2021, meastar go bhfuil sé bailí ar feadh 62 mí ón dáta a chríochnaigh tú an clár.

Cé ar gá dóibh freastal ar chlár an Phas Shábháilte?

Caithfear oiliúint um fheasacht ar shábháilteacht a chur ar na hoibrithe go léir san earnáil tógála, printísigh, oiliúnaithe agus oibrithe slándála ar an láthair san earnáil tógála san áireamh, agus caithfidh siad cárta clárúcháin an Phas Sábháilte a bheith acu sular féidir leo oibriú ar láithreáin tógála.

Ceanglaítear sa dlí ar gach conraitheoir (nó duine eile a oibríonn thar a gceann) a chinntiú gur cuireadh oiliúint an Phas Shábháilte ar gach duine faoina gceannas díreach ar láithreán tógála agus gur eisíodh cárta clárúcháin an Phas Sábháilte dóibh. Faoin reachtaíocht um shláinte agus sábháilteacht, caithfidh fostóirí am saor íoctha a cheadú d’fhostaithe ón obair chun tabhairt faoi oiliúint feasachta ar shábháilteacht.

Léigh Ceisteanna Coitianta faoi chlár an Phas Shábháilte ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.

Cad a bhaineann leis an gclár?

Ábhar chlár an Phas Shábháilte

Is iad na modúl oiliúna i gclár an Phas Shábháilte:

•Sábháilteacht láithreáin, an reachtaíocht maidir le sábháilteacht láithreáin agus timpiste ar láithreán a thuairisciú.

•Tús eolais maidir le measúnú riosca.

•Measúnú riosca nuair a bhítear ag oibriú ar airde, oibriú le leictreachas agus nuair a bhíonn tochailt á déanamh.

•Sábháilteacht ghinearálta láithreáin, trealamh tógála agus úsáid shábháilte a bhaint as feithiclí ina measc.

•Sábháilteacht phearsanta, trí úsáid a bhaint as trealamh cosanta pearsanta, oibriú le torann agus creathadh, láimhsiú agus sláinte agus leas pearsanta.

Teagascóir an Phas Shábháilte a chreidiúnú

Más mian leat go ndéanfar teagascóir an Phas Shábháilte díot, caithfidh cáilíocht aitheanta oiliúna nó oideachais a bheith bainte amach agat agus caithfidh tú critéir áirithe a shásamh. Tabharfar tús áite d’iarrthóirí a léiríonn gur féidir leo clár an Phas Shábháilte a sholáthar ar bhonn rialta.

Cárta cláraithe an Phas Shábháilte

Gheobhaidh tú cárta clárúcháin an Phas Shábháilte nuair a d’éirigh leat clár oiliúna aon lae an Phas Shábháilte a chríochnú. Maireann an cárta seo ar feadh 4 bliana ó dháta an chúrsa oiliúna. Má fhágann tú d’ionad oibre, is féidir leat do chárta clárúcháin a choimeád, chomh fada agus go bhfuil sé bailí. Nuair a rachaidh sé in éag, caithfidh tú freastal ar chúrsa oiliúna eile an Phas Shábháilte.

Má cailleadh, má goideadh nó má rinneadh díobháil do do chárta, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chárta ionaid. Is féidir leat teacht ar shonraí faoi conas cárta ionaid a fháil ar láithreán gréasáin SOLAS.

Tá sé in aghaidh an dlí cárta a bhrionnú nó a athrú, nó aon chárta eile a dhéanamh atá ina mhacasamhail de chárta clárúcháin. Caithfidh na sonraí pearsanta go léir ar do chárta clárúcháin a bheith cruinn. Tá sé in aghaidh an dlí má sholáthraíonn tú eolas bréagach do SOLAS.

Íoc as an gcúrsa

Go ginearálta, íocann d’fhostóir as cúrsa lae an Phas Shábháilte. Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 caithfidh fostóirí am saor íoctha a cheadú d’fhostaithe óna ndualgais chun tabhairt faoi oiliúint feasachta ar shábháilteacht.

Níl ort d’fhostóir a aisíoc as costas an chúrsa má fhágann tú do phost, (murach gur shínigh tú rud éigin i do chonradh fostaíochta ina luaitear go n-aisíocfaidh tú aon táillí oiliúna a raibh ort íoc astu sular sholáthair tú tréimhse áirithe de sheirbhís).

Má tá tú dífhostaithe, agus má cuireadh post ar tairiscint duit ar láithreán tógála ach más gá duit cárta an Phas Shábháilte a bheith agat sula dtosaíonn tú an obair, b’fhéidir go mbeidh d’Ionad Intreo áitiúil ábalta cabhrú leat íoc as an táille ar an oiliúint. Léigh faoin Deontas Tacaíochta Oiliúna chun teacht ar bhreis faisnéise.

Conas iarratas a dhéanamh ar chlár an Phas Shábháilte

Is féidir le fostóirí, oiliúnóirí nó daoine aonair ar mian leo páirt a ghlacadh i gclár an Phas Shábháilte iarratas a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le teagascóirí faofa an Phas Shábháilte ar chlár teagascóirí creidiúnaithe an Phas Shábháilte.

Má tá creidiúnú á lorg agat mar theagascóir an Phas Shábháilte, ba cheart duit ríomhphost a sheoladh chuig safepass@solas.ie chun iarraidh ar fhoirm iarratais.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Bealtaine 2016