Faoiseamh cánach ar tháillí don tríú leibhéal

Eolas

Beidh tú in ann faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí teagaisc a íoctar le haghaidh:

 • Cúrsaí fochéimithe
 • Cúrsaí iarchéime
 • Teicneolaíocht an eolais (IT) agus cúrsaí teangacha eachtrannacha

liosta de na coláistí agus cúrsaí formheasta foilsithe ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má íocann tú an táillí iarbhír, is féidir leat faoiseamh cánach a fháil, thar do cheann féin nó thar cheann duine eile.

Ní féidir leat faoiseamh cánach a fháil:

 • Ar tháillí scrúdaithe, nó riaracháin
 • Ar aon chuid de na táillí teagaisc a íoctar go díreach nó go hindíreach le deontas, scoláireacht nó ar aon bhealach eile, m.sh. má dhéanann fostóir na táillí a chúiteamh

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi tháillí teagaisc agus an Ranníocaíocht Mhic Léinn.

Íocaíochtaí a cháilíonn d’fhaoiseamh cánach

Is ionann an méid uasta táillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) is féidir cáiliú d’fhaoiseamh cánach agus €7,000 in aghaidh an duine in aghaidh an chúrsa.

Mac Léinn lánaimseartha: Ní thugtar aon fhaoiseamh cánach ar an gcéad €3,000 a chaitear ar tháillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) do bhliain acadúil 2022/2023.

Mac Léinn páirtaimseartha: Ní thugtar aon fhaoiseamh cánach ar an gcéad €1,500 a chaitear ar tháillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) do bhliain acadúil 2022/2023.

Breis agus mac léinn amháin: Má tá éileamh á dhéanamh agat ar bhreis agus mac léinn amháin, gheobhaidh tú faoiseamh cánach ar tháillí teagaisc (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) don dara mac léinn nó níos mó.

Tá samplaí éifeachta na hathruithe seo ar fhaoiseamh cánach ar tháillí teagaisc ar fáil sa láithreán gréasáin Revenue.

Cúrsaí fochéime

Tá faoiseamh cánach ar fáil ar tháillí teagaisc a íoctar i leith:

 • Cúrsaí formheasta fochéime idir lánaimsire agus pháirtaimsire i gcoláistí tríú léibhéil sa stát, bídís príobháideach nó státmhaoinithe.
 • Cúrsaí formheasta fochéime idir lánaimsire agus pháirtaimsire i gcoláistí tríú leibhéil, bídís príobháideach nó státmhaoinithe, i mBallstát ar bith den AE nó san Ríocht Aontaithe. Airítear cúrsaí míochaine, cúrsaí míochaine tréidliachta, fiaclóireachta agus oiliúint múinteoirí i measc na gcúrsaí fochéime anois.
 • Cúrsaí fochéime idir lánaimsire agus pháirtaimsire a reáchtálann coláistí i mBallstát ar bith den AE agus an Ríocht Aontaithe is a sholáthraíonn cianoideachas sa Stát seo.

Coinníollacha maidir le faoiseamh cánach a dheonú.

 • Caithfidh fad dhá bhliain ar a laghad a bheith sna cúrsaí.
 • Ní mór go mbeadh na coláistí agus na cúrsaí seo formheasta ag an Aire Oideachais .

Cúrsaí iarchéime

Tá faoiseamh cánach ar fáil do tháillí teagaisc a íoctar i leith:

 • Cúrsaí ceadaithe iarchéime i gcoláistí príobháideacha agus i gcoláistí a fhaigheann maoiniú poiblí sa Stát
 • Cúrsaí iarchéime in ollscoil nó i gcoláiste a fhaigheann maoiniú poiblí eile i mBallstát de chuid an AE nó sa Ríocht Aontaithe, ina measc, na coláistí sin a chuireann cianoideachas ar fáil sa Stát
 • Cúrsaí iarchéime in ollscoil nó i gcoláiste tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí i dtíortha lasmuigh den AE.

Coinníollacha maidir le faoiseamh cánach a dheonú do chúrsaí iarchéime.

 • Caithfidh na cúrsaí seo maireachtáil ar feadh bliain acadúil amháin ar a laghad, ach gan dul thar ceithre bliana acadúla, agus ní foláir go mbeadh dámhachtain iarchéime le teacht astu a bheidh bunaithe ar thráchtas nó ar scrúdú.
 • Caithfidh bunchéim a bheith ag an té atá i mbun an chúrsa nó cáilíocht choibhéiseach.

Cúrsaí i dteicneolaíocht faisnéise agus i dteangacha eachtrannacha

Tá faoiseamh cánach ar fáil i leith táillí a íoctar as cúrsaí oiliúna i dteicneolaíocht faisnéise agus i dteangacha eachtrannacha (seachas cúrsaí iarchéime) má chomhlíontar coinníollacha áirithe:

 • Caithfidh fad níos lú ná dhá bhliain a bheith sa chúrsa
 • Ní mór go mbeadh teastas inniúlachta (agus ní teastas freastail) le fáil mar dhámhachtain ag deireadh an chúrsa
 • Caithfidh an cúrsa a bheith ceadaithe ar liosta na gCoimisinéirí Ioncaim.

Sonraí na scéimeanna

Foilsíonn na Coimisinéirí Ioncaim eolas mionsonraithe maidir le faoiseamh cánach i leith táillí teagaisc, a chlúdaíonn faoiseamh cánach i leith cúrsaí fochéime agus iarchéime agus faoiseamh cánach i leith cúrsaí teicneolaíochta faisnéise agus teangacha eachtrannacha.

Rátaí faoisimh cánach

Tugtar an faoiseamh cánach ar ráta caighdeánach 20%.

Tugtar faoiseamh cánach ar an ngnáthráta. Is féidir faoiseamh cánach a fháil thar ceann líon neamhtheoranta na daoine.

Táillí a íoc i dtráthchodanna

Má íocann tú táillí i dtráthchodanna agus má íoctar tráthchuid amháin ar a laghad sa bhliain chánach tar éis na bliana a thosaigh do chúrsa, féadfar an faoiseamh i leith táillí a bhaineann leis an mbliain acadúil sin a dheonú:

 • sa bhliain chánach ar thosaigh an cúrsa, nó
 • sa bhliain chánach inar íocadh an tráthchuid.

Ní dheonófar faoiseamh, áfach, ach i leith méideanna a íocadh go hiarbhír agus faoi réir an fhaoisimh uasta a bheidh ar fáil sa bhliain acadúil sin.

Cúrsaí fochéime agus iarchéime

Is ionann an méid uasta táillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) is féidir cáiliú d’fhaoiseamh cánach agus €7,000 in aghaidh an duine in aghaidh an chúrsa.

Cúrsaí i dteicneolaíocht an eolais agus i dteangacha eachtrannacha

Níor cheart go mbeadh táillí an chúrsa a íocadh níos lú ná €315 agus níos mó ná €1,270 (tagraíonn iad seo do tháille an chúrsa agus ní hionann iad agus suim in aghaidh na bliana).

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí íoctha do chúrsaí fochéime, iarchéime, TF agus do chúrsaí teanga iasachta trí úsáid a bhaint as seirbhís moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim. Is féidir teacht ar an tseirbhís moChúrsaí ar ghléasanna móibíleach agus ar tháibléid trí úsáid a bhaint as RevApp na gCoimisinéirí Ioncaim.

Más féinfhostaithe atá tú, is féidir faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí teagaisc trí úsáid a bhaint as Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim.

Mar rogha eile, is féidir foirm iarratais a íoslódáil chun faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí teagaisc fochéime nó iarchéime (pdf) nó chun faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí teagaisc do chúrsaí TF agus teanga iasachta (pdf) agus é a thabhairt ar ais go dtí do chuid oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Adhmhálacha a choiméad do na Coimisinéirí Ioncaim Níl gá admhálacha le haghaidh táillí íoctha a chur isteach le d’éileamh, ach is gá iad a choimeád mar b’fhéidir gur mhaith le na Coimisinéirí Ioncaim iad a fheiceáil.

Agus an éileamh curtha isteach agat, is gá d’admhálacha le haghaidh táillí íoctha a choimeád ar feadh sé bliana. D’fhéadfá úsáid a bhaint as seirbhís rianaire admhála na gCoimisinéirí Ioncaim chun taifead digiteach do d’adhmhálacha a choimeád.

Tá tuilleadh eolais maidir le faoiseamh cánach ar tháillí triú léibhéal ar fáil ó do chuid oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 11 Márta 2022