Cigireacht ar scoileanna

Eolas

Caithfidh an Roinn Oideachais cigireacht a dhéanamh ar gach bunscoil agus iar-bhunscoil stáit in Éirinn ar bhonn rialta. Is í aidhm na cigireachta a chinntiú go gcoinnítear caighdeáin oideachais.

Tá rannóg speisialta ag an Roinn dar teideal an Fhoireann Chigireachta a dhéanann cigireachtaí scoile. Is é an tAcht Oideachais 1998 an reachtaíocht a leagann síos cúraimí na Foirne Cigireachta.

Déanann an Fhoireann Chigireachta measúnú agus tuairisciú ar chaighdeán an oideachais soláthraithe agus a bhfuil baint aici leis:

  • Cigireacht agus measúnú ar an gcóras oideachais ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile.
  • Comhairle a thabhairt dóibh siúd atá ag obair sa chóras oideachais
  • Páirt a ghlacadh i bhforbairt polasaí oideachais.

Tugann an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta tacaíocht agus comhairle do scoileanna maidir le hoideachas speisialta a sholáthar. Leanann an Chigireacht ag déanamh meastóireachta ar na seirbhísí do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Tá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach freagrach as soláthar oideachais a mheasúnú do leanaí nach bhfuil ag freastal ar scoil,

Tuarascálacha cigireachta

Déanann an Fhoireann Chigireachta cigireachtaí i scoileanna agus in ionaid oideachais agus tuairiscíonn síad ar na cigireachtaí scoile seo.

Comhlánaíonn Measúnú Iomlán Scoile (MIS) cigireachtaí scoile. Forbraíodh Measúnú Iomlán Scoile ag úsáid cur chuige comhpháirtíochta. Áirítear réamh-mheasúnaithe leis an bhfoireann teagaisc agus leis an mbainistíocht, cruinniú le cumann na dtuismitheoirí, cuairteanna scoile agus ranga, ullmhúchán dréacht-thuairisce, cruinnithe iar-chigireachta leis an bhfoireann agus leis an mbainistíocht, críochnú na tuairisce um Measúnú Iomlán Scoile agus eisiúint na tuairisce chuig an scoil.

Is féidir leat tuairiscí cigireachta do scoileanna aonair agus Meastóireachtaí Scoile Iomlán a fháil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Oideachais.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá na tuairiscí cigireachta scoile a rinneadh tar éis 6 Feabhra 2006 foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais. Leigh tuilleadh eolais faoi chigireacht ar scoileanna ar láithreán gréasáin na Roinne.

Cá háit a ndéanfaidh méiarratas

An Roinn Oideachais

Rúnaíocht na Cigireachta
An Roinn Oideachais
Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96
Éire

Teil: (01) 889 6553
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 Aibreán 2021