Liúntais Breisoideachais agus Oiliúna (FET)

Liúntais Oiliúna

Féadfaidh tú liúntas oiliúna a fháil, má ghlacann tú páirt i mbreisoideachas agus oiliúint. Athraíonn liúntais oiliúna ó chúrsa go cúrsa, mar sin seiceáil sonraí gach cúrsa go cúramach.

Féadfaidh tú liúntas oiliúna a fháil, má ghlacann tú páirt i gceann de na cláir bhreisoideachais agus oiliúna (FET) seo a leanas:

Printíseacht: Faigheann tú pá printíseachta nuair a bhíonn tú ag traenáil ar an láthair oibre agus liúntas printíseachta agus tú ag freastal ar rang.

Ógtheagmháil: Féadfaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil nó liúntas Ógtheagmhála a fháil.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG): Féadfaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil nó liúntas SDOG a fháil.

Ar an leathanach seo cuirimid faisnéis ar fáil faoin liúntas oiliúna FET is féidir a íoc má tá tú ar chúrsa faoi cheann de na cláir seo a leanas:

Ní bhfaighidh tú liúntas oiliúna FET, má dhéanann tú cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (PLC). D’fhéadfá Liúntas um Fhilleadh ar Oideachasdeontas cothabhála SUSI a fháil, áfach.

Liúntas oiliúna FET

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, féadfaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil nó aistriú chuig liúntas oiliúna FET, nuair a ghlacann tú páirt in aon cheann díobh seo a leanas:

 1. Clár Oiliúna - féach thíos
 2. Oiliúint i Scileanna Sonracha - féach thíos
 3. Ionad Oiliúna Pobail (CTC) - féach thíos
 4. Ionad Oiliúna Pobail (CTC) - féach thíos

Aistreoidh tú chuig liúntas oiliúna FET má tá tú ag fáil:

1. Soláthraíonn an Clár Oiliúna oiliúint agus taithí oibre. Braithfidh fad an chláir ar do réimse oiliúna. Nuair a bhíonn do oiliúint tosaigh críochnaithe, bogann tú ar ais agus amach idir an t-ionad agus ionad oibre an fhostóra, ag forbairt do scileanna a thuilleadh.

2. Tugann Oiliúint Scileanna Sonracha deis do dhaoine a chaill a bpost nó atá ag athrú poist scileanna nua a bhaineann le poist a fhoghlaim. Tá cúrsaí lae gearra agus fada, cúrsaí ar líne, foghlaim chumaisc agus cúrsaí oíche.

 • Athraíonn na cúrsaí ó ionad go hionad agus ó bhliain go bliain le leibhéil éagsúla teistiúcháin.
 • Reáchtáiltear na cúrsaí i rith an lae agus um thráthnóna.
 • Tugtar tosaíocht ar chúrsaí lae do dhaoine dífhostaithe. Tá cúrsa lae saor in aisce do gach duine dífhostaithe, fiú mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.
 • Níl cúrsa tráthnóna saor in aisce mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.

3. Is eagraíochtaí neamhspleácha pobalbhunaithe iad Ionaid Oiliúna Pobail (CTC), a chuireann oiliúint agus oideachas ar fáil do luathfhágálaithe scoile, go príomha idir 16 agus 21 bliain d’aois. Go ginearálta maireann na cúrsaí ar feadh bliana amháin agus bíonn siad lánaimseartha agus bíonn mórdhámhachtainí mar thoradh orthu. Creatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí (NFQ) ag Leibhéil 3 agus 4.

Má tá tú faoi 18 mbliana d’aois agus ag freastal ar Ionad Oiliúna Pobail gheobhaidh tú liúntas oiliúna aois-choibhneasa – féach thíos.

4. Tá an Clár Tionscnaimh Oiliúna Áitiúil (LTI) ann do dhaoine atá dífhostaithe agus a bhfuil deacrachtaí acu dul isteach sa mhargadh saothair. Is do dhaoine idir 18 – 35 bliana d’aois go príomha atá sé. Tá na cúrsaí lánaimseartha agus bronntar mórdhámhachtainí ar an NFQ ag Leibhéil 3, 4 agus 5.

Rátaí liúntais oiliúna FET

Braithfidh do ráta liúntais oiliúna FET ar d’íocaíocht leasa shóisialaigh.

Ní íocann tú cáin ar liúntas FET.

Má tá Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach á fháil agat

Má tá tú 25 bliana d’aois nó níos sine agus ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) nó Liúntas Leasa Forlíontach (LLF), tá d’íocaíocht ar fionraí, ach gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET den mhéid céanna.

Má tá Liúntas Cuardaitheora Poist a bhaineann le haois laghdaithe á fháil agat tá d’íocaíocht ar fionraí, ach gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET de €232. Déanfar aon acmhainn a asbhaineadh ó do Liúntas Cuardaitheora Poist a asbhaint freisin ó do liúntas oiliúna FET. Baineann sé seo freisin le daoine a fhaigheann Liúntas Leasa Forlíontach bunúsach laghdaithe a bhaineann le haois.

Mar sin féin, má tá tú faoi 18 mbliana d’aois agus ag freastal ar Ionad Oiliúna Pobail, leanfaidh tú ag fáil liúntas oiliúna a bhaineann le haois – féach ‘rátaí seachtainiúla liúntais oiliúna FET’ thíos.

Má thagann deireadh le do theidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist nó ar Liúntas Leasa Forlíontach le linn an chúrsa FET, cuirfear deireadh le do liúntas oiliúna FET.

Má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat

Má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat, cuirfear deireadh le d’íocaíocht leasa shóisialaigh agus gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET den mhéid céanna.

Mura bhfaighidh tú fostaíocht nuair a thagann deireadh le do chúrsa, is féidir leat iarratas a dhéanamh arís ar Shochar Cuardaitheora Poist. D’fhéadfadh d’éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist a bheith nasctha le d’éileamh roimhe seo ar Shochar Cuardaitheora Poist. Ciallaíonn sé seo nach gcaitear le d’éileamh mar éileamh nua.

Má tá Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall á fháil agat

Tá do Liúntas MíchumaisPinsean na nDall ar fionraí ach gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET den mhéid céanna. Baineann na rialacha a bhaineann le d’íocaíocht bhunaidh leasa shóisialaigh le do liúntas oiliúna FET freisin. Ní mór duit leas sóisialach a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar do chúinsí.

Coimeádfaidh tú aon sochair thánaisteacha freisin, mar do chárta leighis nó pas taistil.

Má tá míchumas ort, cuirfidh an Bord Oideachais agus Oiliúna socruithe solúbtha um shaoire bhreoiteachta i bhfeidhm más gá.

Má tá Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláine á fháil agat

Ní bhfaighidh tú liúntas oiliúna FET, ach coinneoidh tú do Shochar Breoiteachta nó do Phinsean Easláine. (Ní mór duit cead a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí, áfach, sula ndéanfaidh tú an cúrsa FET).

Leanfaidh na rialacha a bhaineann le d’íocaíocht leasa shóisialaigh d’fheidhm a bheith agat fad a bheidh tú ar an gcúrsa FET. Coinneoidh tú do shochair tánaisteacha.

Má tá Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora á fáil agat

Ní bhfaighidh tú liúntas oiliúna FET, ach coinneoidh tú d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

Má tá do chleithiúnaí aosaigh ar chúrsa FET

Má tá Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe á fháil agat do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir mar chuid de d’íocaíocht leasa shóisialaigh, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh ag fáil é seo fad a bhíonn do chleithiúnaí aosaithe ag glacadh páirte ar chúrsa. Ní bhfaighidh do chleithiúnaí aosaigh liúntas oiliúna FET. Féadfaidh siad cáiliú le haghaidh liúntais taistil agus liúntais eile, áfach. Seiceáil le soláthraí an chúrsa an bhfuil na liúntais seo ar fáil lena gcúrsa.

Liúntas lóistín agus taistil

Féadfaidh tú liúntas breise cóiríochta nó liúntas taistil a fháil. Íoctar liúntas lóistín más gá duit cónaí as baile ar feadh an chúrsa. Is féidir liúntas taistil a íoc má tá cónaí ort 3 mhíle nó níos mó ó ionad an chúrsa.

Seiceáil le soláthraí an chúrsa an bhfuil na liúntais seo ar fáil lena gcúrsa.

Seo a leanas na liúntais sheachtainiúla oiliúna:

 
Liúntas oiliúna FET Ráta in aghaidh na seachtaine (lánaimseartha)
Liúntas Cuardaitheora Poist nó LLF (25 bliana d’aois agus níos sine) An ráta céanna le d’íocaíocht leasa shóisialaigh
Liúntas Cuardaitheora Poist nó LLF (faoi 25)

€232

If your social welfare payment is more than this amount, you will get the same rate as your social welfare payment.
€232<br> Má tá d’íocaíocht leasa shóisialaigh níos mó ná an méid seo, gheobhaidh tú an ráta céanna le d’íocaíocht leasa shóisialaigh. An ráta céanna le d’íocaíocht leasa shóisialaigh
One-Parent Family Payment or Illness Benefit or Invalidity Pension

or Farm Assist or Fish Assist

Sochar Cuardaitheora Poist
Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláine<br> nó Cúnamh Feirme nó Cúnamh Éisc An ráta céanna le d’íocaíocht leasa shóisialaigh
Coinnigh d’íocaíocht leasa shóisialaigh reatha Liúntas Míchumais

Má tá tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh atá liostaithe thíos, ní bhfaighidh tú liúntas oiliúna FET. Leanfaidh tú ag fáil d’íocaíocht leasa shóisialaigh áfach.

 • Pinsean Easláine
 • Sochar Breoiteachta
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Cúnamh Feirme
 • Cúnamh Éisc

Conas iarratas a dhéanamh ar chúrsa FET

Chun iarratas a dhéanamh ar áit ar chúrsa FET, ba cheart duit dul i dteagmháil le soláthraí an chúrsa.

I gcás roinnt cúrsaí b’fhéidir go mbeidh ort clárú le d’oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo. Cuirfear agallamh ort chun an cúrsa is fearr a oireann do do riachtanais a aithint.

Mar gheall ar an mbrú atá ar chúrsaí áirithe, seans nach bhfaighidh tú áit láithreach ar an gcúrsa a roghnaíonn tú. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí oiliúna atá ar fáil, déan teagmháil le d’Ionad Oiliúna BOO.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí breisoideachais agus oiliúna ar fetchcourses.ie.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 11 Eanáir 2024