Cumhacht sheasmhach aturnae

Cad is cumhacht aturnae sheasmhach ann?

Is gléas dlíthiúil é cumhacht sheasmhach aturnae (CSA) ar féidir le duine (an deontóir) é a chur ar bun chun ligean do dhuine eile (aturnae), aire a thabhairt dá ghnóthaí airgeadais nó pearsanta, i gcás nach bhfuil sé acu a thuilleadh. an cumas meabhrach é sin a dhéanamh iad féin.

Is bealach maith é CAS a bheith agat chun pleanáil a dhéanamh don fhéidearthacht go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann cinntí áirithe a dhéanamh duit féin ag tráth éigin. Is féidir le duine a gcumas cinnteoireachta a chailleadh ag aois ar bith. Níl i gcumhacht aturnae sheasmhachach ceann amháin de na socruithe dlíthiúla is féidir leat a dhéanamh i gcás go n-éiríonn tú éagumasaithe nó mura mbíonn tú in ann deileáil le do ghnóthaí.

Ní chlúdaíonn EPAanna cinntí maidir le cóireáil leighis. Is féidir leat Treoir maidir le Cúram Sláinte Roimh Ré a dhéanamh más mian leat cinntí a dhéanamh faoin gcóireáil leighis a fhaigheann tú sa chás go gcaillfidh tú do chumas.

CASanna a rinneadh ar an 26 Aibreán 2023 nó tar éis

Ní thagann CAS a rinneadh an 26 Aibreán 2023 nó dá éis i bhfeidhm ach amháin nuair a tharla gach ceann díobh seo a leanas:

 • Tá an CAS cláraithe leis an tSeirbhís Tacaíochta
 • Éiríonn an deontóir faoi éagumas agus ní bhíonn sé in ann a ghnóthaí a bhainistiú
 • Cuireadh an tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh ar an eolas faoin éagumas agus glacann sí leis an

Ní thiocfaidh CSA a rinneadh roimh 26 Aibreán 2023 i bhfeidhm ach amháin má tá sí cláraithe le hOifig an Choimircí Cúirte.

Ní thiocfaidh CSA a rinneadh roimh 26 Aibreán 2023 i bhfeidhm ach amháin má tá sí cláraithe le hOifig an Choimircí Cúirte. Is féidir le haturnae an CSA a chlárú nuair a éiríonn an deontóir éagumasach ó thaobh meabhrach chun a ngnóthaí a bhainistiú.

An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas)

Tá athrú tagtha ar an dlí lena rialaítear cruthú agus monatóireacht ar chumhachtaí aturnae sheasmhach (CASanna).

Tá an próiseas chun CAS a dhéanamh mar a bhí roimhe seo agus tá CSAnna a rinneadh i gceart cheana féin faoin Acht um Chumhachtaí Aturnae 1996 fós bailí.

CASanna a rinneadh ar an 26 Aibreán 2023 nó tar éis

Is é an t-athrú is tábhachtaí ná go gcaithfidh an CSA a bheith cláraithe leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta laistigh de 3 mhí ó bheith déanta. Ní mór an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta a chur ar an eolas freisin nuair a chailleann an deontóir cumas. Ansin déanann an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta maoirsiú agus monatóireacht ar an CSA chun a chinntiú go ndéantar leasanna an deontóra a chosaint.

CASanna a rinneadh roimh an 26 Aibreán 2023

Má rinne tú CSA roimh an 26 Aibreán 2023, ní gá duit é a chlárú leis an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta. Má éiríonn tú faoi éagumas, cláróidh d’aturnae an CSA le hOifig an Choimircí Cúirte.

Is é an t-aon athrú a rinneadh ar CASanna roimh an dlí nua ná go dtagann siad faoi nós imeachta gearán na Seirbhísí Tacaíochta Cinnteoireachta anois. Roimhe seo, b'éigean do ghearáin faoi CASanna dul chuig an Ard-Chúirt, próiseas a bhí fada agus costasach.

Cad a chlúdaíonn CAS?

Is féidir leis an CAS údarás ginearálta a thabhairt don aturnae aon rud a dhéanamh a d’fhéadfadh an t-aturnae a dhéanamh go dleathach, nó féadfaidh sí údarás a thabhairt ach gníomhartha sonracha a dhéanamh ar do shon.

Sealúchas agus gnóthaí

Féadfaidh tú an chumhacht a thabhairt don aturnae chun cinntí a dhéanamh maidir le do shealúchas agus gnóthaí, lena n-áirítear an chumhacht chun:

 • Do shealúchas a dhíol, a mhalartú, a mhorgáiste nó a thabhairt mar bhronntanas (faoi réir teorainneacha áirithe)
 • Ceannaigh réadmhaoin ar do shon
 • Déan ceird nó gairm ar do shon, áit a bhfuil sé dleathach é sin a dhéanamh
 • Déan aon chonradh a bhfuil tú i do pháirtí ann
 • Íoc do chuid fiacha, cánacha agus déan aon dualgais eile
 • Déan iarratas ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar do shon

Cinntí leasa phearsanta

Is féidir leat an chumhacht a dheonú don aturnae cinntí leasa phearsanta áirithe a dhéanamh ar do shon.

Is cinneadh é cinneadh leasa phearsanta a bhaineann le ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

 • Do chóiríocht, lena n-áirítear cibé ar chóir duit cónaí in ionad ainmnithe
 • Do rannpháirtíocht i bhfostaíocht, in oideachas nó in oiliúint
 • Do rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí sóisialta
 • Cinntí maidir le haon seirbhísí sóisialta a sholáthraítear nó atá le soláthar duit
 • Cúram Sláinte

Ní chuimsíonn cúram sláinte idirghabhálacha leighis. Mar shampla, níl an chumhacht ag an aturnae cinneadh a dhéanamh ar cheart nó nár cheart do dhuine ar a bhfuil néaltrú dul faoi obráid. Féadfaidh tú réamhthreoracha cúraim a dhéanamh chun cur síos a dhéanamh ar an gcóireáil leighis is fearr leat i gcás nach féidir leat do mhianta a chur in iúl a thuilleadh.

Cumhacht mharthanach aturnae a rinneadh roimh an 26 Aibreán 2023

Má rinneadh do chumhacht mharthanach aturnae roimh an 26 Aibreán 2023, ní mór na cinntí leasa phearsanta atá le déanamh ag an aturnae a dhéanamh ar mhaithe le do leas, ní mór dóibh a bheith i gcomhréir leis an méid is dóigh duit a dhéanamh, agus ní mór don aturnae dul i gcomhairle le baill teaghlaigh agus cúramóirí agus na cinntí seo á ndéanamh agat. Meastar go bhfuil an t-aturnae ag gníomhú ar mhaithe le do leas má chreideann siad go réasúnta go bhfuil an méid a chinneann siad chun do leasa.

Cumhacht aturnae sheasmhach a chruthú

Toisc go mbaineann an cumhacht aturnae sheasmhach le haistriú cumhachtaí suntasacha uait go duine eile, tá roinnt cosaintí dlíthiúla ann chun tú a chosaint ar mhí-úsáid.

Tá an nós imeachta chun an CSA a fhorghníomhú casta agus caithfidh tú aturnae agus dochtúir a úsáid. Ní féidir leis an gcumhacht sheasmhach teacht i bhfeidhm ach amháin nuair a bhíonn nósanna imeachta áirithe curtha i gcrích.

Caithfidh an doiciméad lena gcruthaítear an CAS a bheith i bhformáid ar leith agus ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh ann:

 • Ráiteas uait gur thuig tú an éifeacht a bhí le cruthú na cumhachta
 • Ráiteas ó dhochtúir ag fíorú go raibh, ina thuairim féin, an cumas meabhrach ag an am a ritheadh an doiciméad chun éifeacht chruthú na cumhachta a thuiscint
 • Ráiteas ó aturnae abhcóide go bhfuil siad sásta gur thuig tú an éifeacht a bhaineann le cumhacht aturnae a chruthú
 • Ráiteas ó aturnae abhcóide nach raibh tú ag gníomhú faoi thionchar míchuí
 • Ráiteas ón aturnae nó ó na haturnaetha roghnaithe go dtuigeann siad a n-oibleagáidí agus go n-aontaíonn siad a bheith ina n-aturnae

Ní mór do 2 fhianú a dhéanamh ar chruthú an CAS.

Cé nach féidir a cheapadh mar aturnae?

Féadfar cumhacht sheasmhach aturnae a dheonú do dhaoine aonair nó do chorparáidí iontaobhais ach ní féidir í a dheonú do na daoine seo a leanas:

 • Daoine faoi 18 mbliana d’aois
 • Daoine a chiontaítear i gcion i gcoinne tú, do shealúchas nó do linbh nó a réadmhaoin
 • Duine aonair nó corparáid iontaobhais ar leis nó léi teach altranais ina bhfuil cónaí ort nó ar fostaí nó gníomhaire de chuid an úinéara é, ach amháin más céile, páirtnéir sibhialta, leanbh nó deirfiúr nó deirfiúr an duine sin freisin
 • Daoine a chiontaítear i gcionta áirithe faoi Acht 2015
 • Féimhigh nó iad siúd atá i socrú dócmhainneachta pearsanta (ach amháin i gcás nach dtugann an CAS ach údarás dóibh i gcúrsaí leasa phearsanta)
 • Daoine a chiontaítear i gcionta a bhaineann le calaois nó mímhacántacht (ach amháin i gcás nach dtugann an CSA ach údarás dóibh i gcúrsaí leasa phearsanta)
 • Daoine atá dícháilithe faoi Achtanna na gCuideachtaí (ach amháin i gcás nach dtugann an CAS ach údarás dóibh i gcúrsaí leasa phearsanta)

Cathain ar cheart cumhacht aturnae sheasmhach a chlárú?

Ba cheart iarratas a dhéanamh chuig an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta chun CAS a chlárú laistigh de 3 mhí ó bheith déanta. Déanfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta athbhreithniú ar an iarratas ansin agus, má tá sé bailí, cláróidh sí é.

Mura bhfuil an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta sásta leis an iarratas, cuirfidh sí é sin in iúl don deontóir agus don aturnae.

Ní gá do CSAnna a rinneadh roimh 26 Aibreán 2023 a bheith cláraithe leis an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta.

Cé a chaithfidh mé a chur ar an eolas nuair a bheidh CSA déanta agam?

Ní mór duit daoine éagsúla a chur ar an eolas tar éis duit CSA a dhéanamh, lena n-áirítear:

 • Do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir
 • Do linbh (os cionn 18 mbliana d’aois)
 • Aon daoine eile a d’fhéadfadh a bheith ceaptha agat chun cabhrú leat cinntí a dhéanamh faoin Acht 2015

Féadfaidh tú a shonrú freisin i do CSA go dtabharfar fógra do dhaoine áirithe eile.

Cathain ba cheart fógra a thabhairt d'easpa acmhainne?

Braitheann an méid is gá duit a dhéanamh nuair nach bhfuil sé d'acmhainn ag an deontóir cinntí a dhéanamh ar cathain a rinneadh an EPA.

CASanna a rinneadh ar an 26 Aibreán 2023 nó tar éis

Nuair a bhíonn cúis ag an aturnae a chreidiúint nach bhfuil cumas ag an deontóir maidir le cinneadh i EPA, ní mór don deontóir fógra a thabhairt don tSeirbhís Tacaíochta Cinntí. Ní mór ráitis ó bheirt ar dochtúirí nó gairmithe cúram sláinte iad a thacaíonn leis an gcreideamh sin a bheith ag gabháil leis an bhfógra. Ní mór an deontóir agus roinnt daoine eile a chur ar an eolas faoin bhfógra chuig an tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh.

Laistigh de 5 seachtaine, is féidir leis an deontóir nó le fógra páirtí fógra agóide a thaisceadh ar cheann de na forais a thugtar in Alt 71B den Acht leis an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta.

Mura bhfuil an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta sásta leis an iarratas, cuirfidh sí é sin in iúl don deontóir agus don aturnae.

Mar sin féin, a luaithe a chuirtear in iúl don tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh nach bhfuil cumas ag an deontóir, féadfaidh an t-aturnae gníomhartha teoranta áirithe a dhéanamh de réir na gcumhachtaí a dheonaítear san EPA chun tú a chothabháil agus chun caillteanas do d'eastát a chosc.

Agus é ag fanacht le glacadh leis an bhfógra ón tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh, féadfaidh an t-aturnae aon chinntí a dhéanamh a cheadaítear faoi na cumhachtaí nach féidir a chur siar go réasúnta go dtí go gcinnfear an t-iarratas ar chlárú. Féadfaidh an t-aturnae iad féin agus daoine eile a chothabháil freisin, a mhéid a cheadaítear é faoi Alt 71A den Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2015, arna leasú.

Ceanglaítear ar aturnae tuarascáil a chur ar fáil don tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh maidir le haon ghníomhartha a rinneadh agus na cúiseanna nach bhféadfaí an gníomh a chur siar.

CASanna a rinneadh roimh an 26 Aibreán 2023

D'fhonn EPA a chlárú, déanann an t-aturnae sa todhchaí iarratas ar chlárú chuig an Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte, a luaithe a bhíonn cúis ann chun a chreidiúint go bhfuil an deontóir anois nó go bhfuil sé ag éirí éagumasach. Ní mór deimhniú dochtúra a bheith ag an aturnae a dheimhníonn nach bhfuil an deontóir in ann a ngnóthaí a bhainistiú.

Cúig seachtaine roimh an iarratas seo a dhéanamh, ní mór don aturnae a chur in iúl don deontóir agus do na páirtithe fógra go bhfuil sé ar intinn acu déanamh amhlaidh. Laistigh de na 5 seachtaine, is féidir leis an deontóir nó le fógra páirtí fógra agóide a thaisceadh ar cheann de na forais a thugtar in Alt 10 (3) den Acht le Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte.

Críoch a chur le cumhacht aturnae sheasmhach

Cumhacht mharthanach aturnae arna déanamh an 26 Aibreán 2023 nó dá éis a chúlghairm

Nuair a bheidh an CSA cláraithe, is féidir é a chúlghairm nó a athrú tríd an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta (STC) a chur ar an eolas. Ní dhéanfar é seo ach amháin mura bhfuil glactha ag an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta le fógra maidir le cailleadh acmhainne.

Ní mór na nithe seo a leanas a áireamh i d’iarratas le cúlghairm nó le hathrú:

 • Ráiteas go dtuigeann tú impleachtaí d’iarrata
 • Ráiteas ó aturnae nó abhcóide go dtuigeann tú impleachtaí d’iarrata, agus go bhfuil siad sásta nach bhfuil tú ag gníomhú faoi bhrú ar bith ó dhuine eile
 • Má tá athrú á dhéanamh, ráiteas ón aturnae go bhfuil sé ar an eolas faoin athrú.

Ní gá CASanna a rinneadh roimh an 26 Aibreán 2023 a chlárú leis an DSS agus ní féidir iad a chúlghairm ach amháin san Ard-Chúirt.

Tarscaoileadh táillí chun CAS a chlárú

Má rinne tú, mar dheontóir, EPA a rinneadh faoi Acht 1996 a chúlghairm nó má tá sé i gceist agat é a chúlghairm agus más mian leat iarratas a dhéanamh ar EPA faoi Acht 2015, is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig an tSeirbhís Tacaíochta Cinnidh chun an táille a tharscaoileadh chun an EPA nua a chlárú.

Ní mór duit litir ón aturnae a chur ar fáil a dhearbhaíonn gur cúlghaireadh an EPA a rinneadh faoi Acht 1996 sular féidir leat iarratas a dhéanamh chun EPA a chlárú faoi Acht 2015. Ní féidir EPAanna a cruthaíodh roimh an 26 Aibreán 2023 a chúlghairm ach amháin san Ard-Chúirt.

CSA a chur ar ceal má fhaigheann tú do chumas meabhrach ar ais

Nuair a ghlacfaidh an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta le fógra maidir le cailleadh acmhainne, is féidir éifeacht an CSA a chur ar ceal má fhaigheann tú do chumas meabhrach ar ais. Sa chás seo, is féidir leatsa (nó an t-aturnae, nó duine den teaghlach atá ag gníomhú ar do shon) scríobh chuig an Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta. Is é an éifeacht a bheidh aige sin an CSA a chur ar ceal.

Ní mór na nithe seo a leanas a áireamh i d’iarratas ar an CAS a chealú:

 • Ráiteas go dtuigeann tú impleachtaí d’iarrata
 • Ráiteas ó aturnae go dtuigeann tú impleachtaí d’iarrata, agus go bhfuil siad sásta nach bhfuil tú ag gníomhú faoi bhrú ar bith ó dhuine eile
 • Ráiteas ó 2 dhochtúir nach bhfuil an cumas agat a thuilleadh maidir leis na cinntí ábhartha atá leagtha amach san CSA

Maidir le CASanna a cruthaíodh roimh an 26 Aibreán 2023, ní mór duit iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt chun an chumhacht a chúlghairm.

Cumhacht mharthanach aturnae a fhoirceannadh

Tagann deireadh le CAS ar bhás an deontóra.

Mar sin féin, tá imthosca eile ann ina ndéantar aturnae a dhícháiliú. Mar shampla, nuair is céile nó páirtnéir sibhialta an t-aturnae, dícháilítear an t-aturnae, ach amháin má fhorálann an CSA a mhalairt, i gcás:

 • Níl an pósadh nó an pháirtnéireacht shibhialta ann a thuilleadh mar gheall ar neamhniú, colscaradh nó díscaoileadh
 • Deonaítear idirscaradh breithiúnach nó téann an lánúin i gcomhaontú idirscartha

Dícháileofar aturnae freisin i gcúinsí eile, lena n-áirítear:

 • Ciontaítear an t-aturnae i gcion i do choinne, i do choinne nó i do choinne nó i do choinne linbh nó ina coinne
 • Déantar ordú cosanta nó urchoisc i gcoinne an aturnae i ndáil leis an deontóir nó le leanbh an deontóra
 • Is corparáid iontaobhais dhíscaoilte é an t-aturnae.

Nuair a chláraítear CSA agus nuair a ghlactar le fógra éagumais, ní mór d’aturnae iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt roimh éirí as.

Monatóireacht a dhéanamh ar CASanna

Déanann an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta (STC) monatóireacht ar CASnna. Coinníonn siad clár CASanna freisin.

Má chuireann d’aturnae in iúl don STC go bhfuil d’acmhainn caillte agat, ní mór dóibh liosta de do shócmhainní a chur isteach freisin. Caithfidh siad tuairisc scríofa a chur faoi bhráid an STC gach bliain, ina leagtar amach sonraí na gcostas, na gcostas nó an airgid a íoctar leis an aturnae. Caithfidh siad cuntais agus taifid chearta a choinneáil.

Is féidir leis an STC cuairteoir ginearálta nó cuairteoir speisialta a sheoladh chun labhairt le d’aturnae má fhaigheann siad gearán, nó más mian leo a sheiceáil go bhfuil an aturnae ag gníomhú chun do leasa.

Tuilleadh faisnéise

Seirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta

Teil: 01 2119750

Oifig na gCoimircithe Cúirte

An 3ú hUrlár
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 X028

Teil: +353 1 888 6189
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17 Deireadh Fómhair 2023