Marbh-bhreith a Chlárú

Réamhrá

Is éard is marbh-bhreith ann ná bás linbh roimh bhreith nó le linn na breithe. Caithfidh go raibh aois iompair de 24 seachtaine ar a laghad ag an leanbh nó meáchan 500 gram ar a laghad (1lb 1.6oz).

Tá sé thar a bheith deacair ort do leanbh a chailliúint agus is am an-mhothúchánach é duit féin, dod’ theaghlach agus do chairde. Soláthraíonn an FSS faisnéis faoi marbh-bhreith, lena n-áirítear cúiseanna féideartha agus cad a tharlaíonn tar éis marbh-bhreith a dhiagnóisiú. Tá eolas, comhairle agus sonraí faoi thacaíochtaí atá ar fáil do thuismitheoirí a fhulaingíonn marbh-bhreith ar láithreán gréasáin Pregnancy and Infant Loss Ireland.

Tá marbh-bhreith difriúil le breith anabaí. Is féidir le breith anabaí tarlú ag céim ar bith den toircheas, suas go dtí 24 seachtaine. Nuair nach maireann leanbh ach cúpla uair an chloig nó laethanta tar éis breithe tugtar bás nuabheirthe ar a mbás.

In Éirinn, is féidir gach marbh-bhreith a chlárú ach níl sé éigeantach. Cláraítear marbh-bhreith trí Chlár na Marbh-bhreitheanna a shíniú. Féadfar marbh-bhreith a chlárú in aon Seirbhís Clárúcháin Sibhialta de chuid FSS.

Tá achoimre tugtha sa doiciméad seo ar an bpróiseas chun marbh-bhreith a chlárú in Éirinn.

Rialacha

Chun an marbh-bhreith a chlárú, beidh deimhniú míochaine sínithe ag teastáil uait lena n-áirítear:

 • Meáchan agus aois iompair an linbh
 • Ainm agus seoladh na háite inar tharla an marbh-bhreith

Féadfaidh tú an deimhniú míochaine sínithe a fháil ón dochtúir, ón mbean chabhrach nó ón lia-chleachtóir a d’fhreastail ar an mbreith nó a rinne scrúdú ar an leanbh.

Mura ndéantar marbh-bhreith a chlárú laistigh de 12 mhí, féadfar a iarraidh ar an ospidéal, ar an mbean chabhrach nó ar an lia-chleachtóir a d’fhreastail ar an mbreith í a chlárú.

Má tharla an marbh-bhreith roimh 1995

Más mian leat marbh-bhreith a tharla roimh 1 Eanáir 1995a chlárú, beidh fianaise shonrach ag teastáil uait gur tharla an marbh-bhreith. D’fhéadfadh an fhianaise seo a bheith ina ráiteas i scríbhinn ó d’ospidéal, teach altranais, lia-chleachtóir nó cnáimhseach, ach féadfaidh an cláraitheoir glacadh le cineálacha eile fianaise.

Arís, ní féidir an marbh-bhreith a chlárú ach sa chá go raibh meáchan 500 gram (1lb 1.6oz) ar a laghad ag an leanbh nó aois iompair 24 seachtaine ar a laghad i gceist.

Conas marbh-bhreith a chlárú

Más tuismitheoir/tuismitheoirí linbh mharbh-bhreithe tú, ní mór duit a m(h)arbh-bhreith a chlárú trí Chlár na Marbh-bhreitheanna a shíniú ag aon Sheirbhís Clárúcháin Sibhialta. Beidh ort aitheantas fótagrafach a thaispeáint agus fianaise i scríbhinn gur tharla an marbh-bhreith.

Nuair a shíníonn tú an Clár Marbh-bhreitheanna, tabharfaidh an cláraitheoir deimhniú marbh-bhreithe duit. Más mian leat deimhniú marbh-bhreithe breise a fháil níos déanaí, is féidir leat deimhniú marbh-bhreithe a ordú ar líne ón FSS.

Má tharla an mharbh-bhreith san ospidéal, cuideoidh foireann an ospidéil leat Foirm Fógra Breithe a chomhlánú (Foirm BNF / 01). Má tharla an marbh-bhreith sa bhaile, déanfaidh an bhean chabhrach nó an dochtúir é seo.

Comhlánaítear an Fhoirm Fógra Breithe le sonraí an linbh:

 • Am, dáta agus áit na marbh-bhreithe
 • Inscne
 • Meáchan agus aois iompair
 • Uimhir Sheirbhís Phoiblí Phearsanta (PPSN) – tabharfar í seo nuair a chláraítear an leanbh
 • Ainm(neacha) agus sloinne

Cuimsíonn an fhoirm na sonraí seo a leanas freisin:

 • Ainm(neacha) agus sloinne na máthar
 • Sloinne breithe na máthar
 • Sloinnte na máthar a úsáideadh roimhe seo (más ann dóibh)
 • Gnáthshlí bheatha na máthar
 • Gnáthsheoladh na máthar ar an dáta breithe
 • Dáta breithe na máthar
 • Stádas sibhialta na máthar
 • Uimhir Sheirbhís Phoiblí Phearsanta na máthar (PPSN)
 • Sloinne breithe mháthair na máthar (sloinne breithe sheanmháthair na máthar)

Is féidir eolas den chineál céanna a thaifeadadh don athair.

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe, seolfar í chuig Oifig Clárúcháin Sibhialta chun an marbh-bhreith a chur in iúl don chláraitheoir.

Ansin, ba cheart duit féin freastal ar Sheirbhís Clárúcháin Sibhialta agus an Clár Marbh-bhreitheanna a shíniú.

Beidh ort aitheantas fótagrafach agus fianaise i scríbhinn ar an marbh-bhreith a thabhairt leat (mar shampla an deimhniú míochaine sínithe ag lua an mheáchain agus na haoise iompair).

Tar éis duit Clár na Marbh-bhreitheanna a shíniú, tabharfar deimhniú marbh-bhreithe duit.

Costas

Tá deimhniú leighis sínithe, ar féidir leat ceann a fháil ón dochtúir, ón mbean chabhrach nó ón lia-chleachtóir a d’fhreastail ar an mbreith nó a rinne scrúdú ar an leanbh, saor in aisce.

Tá deimhniú marbh-bhreithe saor in aisce freisin. Mar sin féin, más mian leat cóip den deimhniú marbh-bhreithe a ordú níos déanaí, cosnóidh sé seo €20 ort.

Eolas Stairiúil

Sular tháinig an tAcht um Chlárú Sibhialta 2004 i bhfeidhm an 5 Nollaig 2005, ní fhéadfaí marbh-bhreith a chlárú ach i gCeantar an Chláraitheora inar tharla sé. Is féidir marbh-bhreith a chlárú anois in aon cheantar, is cuma cá háit a tharla sé.

Tuilleadh Eolais

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
F42 VX53
Ireland

Teil: +353 90 663 2900
Facs: +353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.gov.ie/gro

A Little Lifetime Foundation

18 Orion Campas Gnó,
Páirc Ghnó Chnocán na Rós,
Baile Cúlann,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil: +353 (0)1 882 9030
Láithreán Gréasáin: http://www.alittlelifetime.ie/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 15 Deireadh Fómhair 2021