Árachas saoil, pinsin agus stádas sibhialta in Éirinn

Eolas

D’fhéadfadh sé go bhfuil cnapshuim nó pinsean le híoc le duine ar leith nuair a fhaigheann tú bás nó nuair a éiríonn tú as an obair de réir an pholasaí árachas saoil nó pinsin atá agat in Éirinn. Sa chás seo, is féidir an páirtnéir a bhfuil tú i do chónaí leis/léi a ainmniú mar an tairbhí. Ach, tá go leor polasaithe ann a leagann síos mar choinníoll nach féidir leat ach do chéile, i.e. d’fhear/bhean chéile amháin a ainmniú. Meastar go gcuireann scéim pinsin a chuireann sochar ar fáil do chéile, sochar ar fáil do pháirtnéir sibhialta.

Sa chás go sonraíonn polasaí nach féidir ach le céile bheith ina t(h)airbhí, ní bheidh aon teidlíochtaí ag do pháirtnéir. Ar an gcuma chéanna, b’fhéidir go bhfuil tú i dteideal liúntas breise a fháil le do phinsean maidir le céile/páirtnéir sibhialta, ach ní gá go mbeadh an scéal céanna i gceist le duine a chónaíonn leat. Deimhnigh leis an gcomhlacht árachais nó le hiontaobhaithe an phinsin más mian leat a bheith cinnte faoi choinníollacha do pholasaí áirithe. Mura bhfuil tú pósta, ba cheart duit a fhiosrú an féidir leat aon rud a athrú a thabharfadh cead do do pháirtí aon sochair a fháil nach mbeadh aige/aici gan na hathruithe sin a chur i bhfeidhm.

Polasaithe árachas saoil neamhéilithe

Ceanglaítear faoin Acht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe, 2003 ar chomhlachtaí árachais in Éirinn dul i dteagmháil le húinéirí polasaithe árachas saoil neamhéilithe agus iad a shainaithint. Murar féidir teacht ar na húinéirí, aistreofar fáltais na bpolasaithe chuig Ciste na gCuntas Díomhaoin, a dhéanann Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta a bhainistiú.

Tuilleadh faisnéise

Is iad Árachas Éire an comhlacht ionadaíoch le haghaidh comhlachtaí árachais in Éirinn. Áirítear le baill den Chónaidhm comhlachtaí árachais Éireannacha agus brainsí d’árachóirí iasachta a bunaíodh in Éirinn. Baill den Árachas Éire iad gach ceann de na hárachóirí saoil ar mhargadh na Éireann, agus is amhlaidh atá breis agus 98% de na comhlachtaí neamhshaoil (árachas ginearálta).

Cuireann Árachas Éire Seirbhís um Fhaisnéis do Chustaiméirí ar fáil le haghaidh fiosrúchán a bhaineann le hábhair árachais in Éirinn. Ba cheart fiosrúcháin a bhaineann le saincheisteanna árachas saoil a dhéanamh le do chomhlacht árachais, nó le:

Árachas Éire

Ionad Árachas
5 Plás Mháistir an Chuain
IFSC
Baile Átha Cliath 1
DO1 E7E8
Éire

Teil: +353 (0)1 676 1820
Facs: +353 (0)1 676 1943
Láithreán Gréasáin: http://www.insuranceireland.eu/
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 14 Bealtaine 2020