Laethanta saoire phoiblí

Réamhrá

Bíonn 9 gcinn de laethanta saoire phoiblí in Éirinn gach bliain. Déanann laethanta saoire phoiblí comóradh ar laethanta nó imeachtaí ar leith, Lá Fhéile Pádraig (17 Márta), mar shampla, nó Lá Nollag (25 Mí na Nollag). Bíonn tromlach scoileanna agus gnóthaí dúnta ar laethanta saoire phoiblí ach bíonn seirbhísí áirithe, iompar poiblí, mar shampla, fós ag dul, ach go mbíonn sceidil srianta i bhfeidhm. Seo a leanas liosta de na laethanta saoire phoiblí a bhíonn ann in aghaidh na bliana:

 • Lá Caille (1 Eanáir)
 • Lá Fhéile Pádraig (17 Márta)
 • Luan Cásca
 • An Chéad Luan i mBealtaine, Meitheamh, Lúnasa
 • An Luan Deireanach i mí Dheireadh Fómhair
 • Lá Nollag (25 Mí na Nollag)
 • Lá Fhéile Stiofáin (26 Mí na Nollag)

Ní saoire phoiblí í Aoine an Chéasta. Cé go ndúntar scoileanna agus gnóthaí ar an lá sin, níl aon teidlíocht uathrialach agat i gcomhair am saor ar an lá sin.

Conas a dhéantar dáta Luan Cásca a shocrú gach bliain?

Luan Cásca an t-aon saoire poiblí a n-athraíonn go suntasach ó bhliain go bliain. Athraíonn dáta na Cásca le haghaidh úsáid shibhialta gach bliain taobh istigh den fhéilire idirnáisiúnta. De ghnáth beidh Domhnach Cásca ar an gcéad Dhomhnach tar éis an chéad ghealach lán ar, nó i ndiaidh 21 Márta. Ciallaíonn seo gurb é 22 Márta an dáta is luaithe do Dhomhnach Cásca agus 25 Aibreán an ceann is deireanaí in aon bhliain. Beidh Luan Cásca ar na dátaí seo a leanas idir 2017 agus 2020: 17 Aibreán 2017, 2 Aibreán 2018, 22 Aibreán 2019, 13 Aibreán 2020.

Rialacha

Leagtar do theidlíocht i gcomhair saoire phoiblí amach san Acht um Eagrú Ama Oibre 1997. Bíonn tromlach na bhfostaithe i dteideal saoire le pá ar na laethanta saoire phoiblí. Eisceacht amháin ná fostaithe páirtaimseartha nach bhfuil 40 uair oibre ar a laghad déanta acu sna 5 seachtaine roimh an lá saoire poiblí.

Beidh fostaithe incháilithe i dteideal mar a leanas:

 • Lá íoctha saor ar an tsaoire phoiblí
 • Lá breise saoire bhliantúil
 • Pá lae sa bhreis
 • Lá íoctha saor laistigh de mhí amháin ón tsaoire phoiblí

De bharr an Achta um Eagrú Ama Oibre tig leat iarraidh ar d'fhostóir 21 lá roimh an tsaoire phoiblí, cé acu a bheas i gceist. Mura bhfreagraíonn d'fhostóir 14 lá roimh an tsaoire, tá de cheart agat an lá a thógáil mar lá saor le pá.

Leagann na Rialacháin Acht um Eagrú Ama Oibre (Cinneadh Phá Saoire) 1997 (SI 475/1997) síos ráta phá laethúil cuí.

Fostaithe páirtaimseartha

Má tá 40 uair oibre ar a laghad déanta agat sna 5 seachtaine roimh an lá saoire poiblí agus titeann an lá saoire ar lá a oibríonn tú de ghnáth, beidh tú i dteideal pá lae i gcomhair an lae saoire poiblí. Má iarrtar ort oibriú ar an lá sin beidh tú i dteideal pá lae sa bhreis.

Mura mbíonn tú ag obair ar an lá saor ba chóir an cúigiú cuid dá do phá seachtainiúil a thabhairt duit. Fiú mura n-iarrtar ort riamh oibriú ar lá saoire phoiblí, ta tú i dteideal an cúigiú cuid dá do phá seachtainiúil mar chúiteamh i leith saoire phoiblí.

Mura bhfuil gnáthuaireanta oibre lae nó seachtainiúla agat, de réir IR 475/1997, déanfar meán do phá lae nó an cúigiú cuid dá do phá seachtainiúil ar feadh 13 seachtain oibrithe roimh an tsaoire phoiblí a ríomh.

Más ann d'aon cheann de na cúinsí thuas, is féidir d'fhostóir saoire íoctha in áit phá a thabhairt duit mar do theidlíocht i gcomhair saoire phoiblí.

Saoire thinnis le linn laethanta poiblí

Más oibrí lánaimseartha tú atá ar saoire breoiteachta i rith lae/laethanta saoire phoiblí, tá tú i dteideal sochar saoire poiblí a fháil ón obair i gcomhair an lae/na laethanta saoire phoiblí a chaill tú, mar a thuairiscítear thuas. Más oibrí páirtaimseartha tú ar saoire thinnis le linn lá saoire poiblí, bheifeá i dteideal sochar saoire poiblí i gcomhair an lae saoire phoiblí chomh fada is gur oibrigh tú 40 uair sa tréimhse 5 seachtaine roimhe sin -féach 'Fostaithe páirtaimseartha' thuas.

Má tá tú neamhláithreach ó obair le níos mó ná 26 seachtaine as a chéile de bharr tinnis nó timpiste, agus i gcás tionóisce cheirde 52 seachtaine agus dá bhrí sin á tá tú neamhláithreach ó obair láithreach roimh an lá saoire poiblí, níl tú i dteideal an tsaoire phoiblí.

Neamhláithreacht agus teidlíocht i gcomhair saoire phoiblí

Tá tú i dteideal am saor a fháil i gcomhair aon laethanta saoire phoiblí a tharlaíonn chomh fada is a bhíonn tú ar shaoire mháithreachais, tuismitheora nó uchtála. Leagtar na cearta dlíthiúla seo amach sna hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004, sna hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006, agus sna hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005 faoi seach.

Má tá tú neamhláithreach ó obair díreach roimh shaoire phoiblí ní bheidh tú i dteideal am saor a fháil i gcomhair aon laethanta saoire phoiblí sna cásanna seo a leanas:

 • Tá tú ar stailc
 • Tá do neamhláithreacht níos mó ná 13 seachtaine mar gheall ar asleagan nó cúis eile agus tá sí faofa ag d'fhostóir
 • Tá tú ar shaoire cúramóra níos mó ná 13 seachtaine

Do phost a chailliuint

Má thagann deireadh le d’fhostaíocht sa tseachtain dar críoch lá roimh saoire poiblí, agus má bhí tú ag obair le d’fhostóir i rith na 4 seachtaine roimhe sin, ba chóir go bhfaighfeá pá lae bhreise le haghaidh na saoire poiblí sin. Baineann sé seo le fostaithe páirtaimseartha a chruthaigh ceart don tsaoire poiblí dóibh féin trí 40 uaire oibre a dhéanamh sna 5 seachtaine roimhe sin. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sin in 'Tuilleadh faisnéise' thíos.

Laethanta saoire phoiblí le linn deireadh seachtaine

Nuair a thiteann saoire poiblí ar an deireadh seachatine, níl teidlíocht dhlíthiúil uathoibríoch agat an lá oibre ina dhiaidh a bheith saor agat. Tharla seo i 2016/2017 nuair a thit Lá Nollag (25 Nollaig) agus Lá Cinn Bliana (1 Eanáir) ar an Domhnach. Is féidir a thuilleadh a fháil amach faoi do theidlíocht do laethanta saoire poiblí do do shocrú oibre indibhidiúil sa leabhrán eolais seo ar laethanta saoire agus saoire poiblí (pdf).

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat leabhrán mínithe faoi shaoire agus laethanta saoire phoiblí (pdf) a léamh anseo nó téigh i dteagmháil leis na Seirbhís Faisnéise do Chustaiméirí an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre – féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Mura bhfuil tú ag fáil a bhfuil dlite agat maidir le saoire phoiblí is féidir gearán a dhéanamh de réir An Achta um Eagrú Ama Oibre 1997. Caithfidh tú an fhoirm ghearáin ar líne nua a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie. Ní mór duit gearán a dhéanamh laistigh de 6 mhí. Is féidir síneadh ama 6 mhí eile a thabhairt duit ach ní dhéanfar é sin mura bhfuil cúinsí réasúnacha ann a chuir cosc ort an gearán a dhéanamh laistigh den gnáth-thréimhse ama.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Tuilleadh faisnéise

Foirceannadh fostaíochta agus laethanta saoire poiblí

I gcás Gazboro Ltd. -v- BATU (DWT9916), scoir na héilitheoirí de bheith fostaithe an 18 Nollaig 1998. D’éiligh siad go n-íocfaí teidlíocht i leith an 25 agus an 26 Nollaig. De réir thuiscint na Cúirte ar foclaíocht Alt 23(2)(a) den Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997, ba ag meán oíche an 18 Nollaig a thosaigh an tseachtain dar chríoch mheán oíche an 24 Nollaig. Toisc gur oibrigh na héilitheoirí don fhostóir le linn na 4 seachtaine roimh an tseachtain sin, bhí siad i dteideal pá lae bhreise i ndáil leis an 25 Nollaig. Ba ag meán oíche an 19 Nollaig a thosaigh an tseachtain dar chríoch an 25 Nollaig. Ós rud é gur scoir na héilitheoirí de bheith fostaithe an 18 Nollaig, ní raibh aon teidlíocht acu faoin Acht i ndáil leis an 26 Nollaig.

Page edited: 18 July 2017