Fáilte chuig Faisnéis do Shaoránaigh. Soláthraíonn an suíomh seo faisnéis mar gheall ar sheirbhísí poiblí agus teidlíochtaí in Éirinn. Cuirtear an suíomh ar fáil ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Léigh tuilleadh maidir le Faisnéis do Shaoránaighan bealach leis an suíomh seo a úsáid. Is féidir Faisnéis do Shaoránaigh a fháil trí ghlao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9rn go 8in, nó trí bhualadh isteach i d’ Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil.Leas Sóisialach

Liúntas Cuardaitheora Poist, Sochar Linbh, Forlíonadh Cíos, An Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora, Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh, Liúntas Míchumais, Fordheontais ioncaim do dhaoine aosta....

Fostaíocht

Íosrátaí pá, Saoire bhliantúil, Laethanta saoire poiblí in Éirinn, Saoire mhaithreachais, Na híocaíochtaí iomarcaíochta, Gnó a chur ar bun in Éirinn, Ceadanna oibre, Saoire bhreoiteachta agus pá breoiteachta, Scor ón obair in Éireann....


Oideachas agus Oiliúint

Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige, Téarmaí scoile i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna, Tacaíocht airgeadais le dul ar scoil, Oideachas riachtanas speisialta, An Ardteistiméireacht Bhunaithe, Scéime um Dheontais do Mhic Léinn....

Taisteal agus Áineas

Ag déanamh iarratais nó athnuachan ar phas Éireannach, Láncheadúnas tiomána, Cáin Mhótair, An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte, Athrú úinéireachta fheithicle, Pointí pionóis i gcomhair cionta tiomána, Cárta Páirceála Duine le Míchumas....


Tithíocht

Dleacht stampála ar réadmhaoin, Iarratas a dhéanamh ar thithe údaráis áitiúil, Cearta agus oibleagáidí na dtionóntaí, Cead Pleanála, Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas , Athshealbhú tí....

Ag Bogadh Tíre

Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn, Ag éirí i do shaoránach de chuid na hÉireann trí eadóirseacht, Saoránacht d'Éirinn ó bhreith nó ó ghinealach, Carr a iompórtáil go hÉirinn, Do chearta leasa shóisialta agus tú ag fágáil Éireann....


Airgead agus Cáin

An córas le cáin a mheas, Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU), Cáin Fháltais Caipitiúil, Pinsin gairme in Éirinn, Creidmheasanna agus faoisimh chánach fostaíochta, Cáin agus costais leighis....

Teaghlach agus Caidrimh

Clárú Pósta, Breith do Linbh a Chlárú, Uchtú, Leanaí agus cearta in Éirinn, Comhaontuithe idirscartha in Éirinn, Cothabháil, Seirbhís Idirghabhála don Teaghlach....


Sláinte

Cártaí leighis, Cártaí Cuairte LG (Liachleachtóir Ginearálta), Scéim Íocaíochta Drugaí, Seirbhísí fiacla, An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais, Seirbhísí Cúram pobail, Ag tabhairt aire do leanbh atá faoi mhíchumas....

Dlí

Teastas Póilíní, An Oifig Probháide, Coimisinéirí Mionn, Córas na gCúirteanna, Nós imeachta um éilimh bheaga, Cabhair Dhlíthiúil agus Comhairle, Cionta oird phoiblí in Éirinn, Príosún a fhágáil, An Garda Síochána....


Gnóthaí Tomhaltóirí

Cearta Tomhaltóirí, Conas gearán tomhaltóra a dhéanamh, Carr athláimhe a cheannach in Éirinn, Ceadúnais Teilifíse, Seirbhísí Leictreachais in Éirinn, An tInnéacs Praghsanna do Thomhaltóirí, Rialachán airgeadais....

Bás agus Méala

Uacht a dhéanamh, Nuair a fhaigheann duine bás, Teastas Báis, Deileáil le Bás agus Brón, Céard a tharlaíonn do mhaoin an mhairbh, Cúrsaí airgid tar éis báis....


Rialtas in Éirinn

Ag clárú chun vótáil in Éirinn, Toghchán an Uachtaráin, Dáil Éireann, Ranna Stáit, Aontas na hEorpa, Na húdaráis áitiúla, Ionadaíocht Chionmhar....

Comhshaol

Rialacháin Torainn, Rialu madraí, Bruscar a chosc agus a rialú, Soláthar uisce, Táillí uisce, Dramhaíl ó fhearais leictreacha agus leictreonacha, Dramhaíl Tí, Láithreáin Dramhaíola....
Microsites

Keepingyourhome.ie
gettingbacktowork.ie"

Online Services

Online forms