Bóithre Dola

Réamhrá

Tá bóithre dola ann ar fud an domhain agus tá siad in Éirinn ón na blianta 1980. De ghnáth leagann na bóithre dola dola (tobhach nó táille) ar gach feithicil a bhíonn ag úsáid na mbóithre seo. In Éirinn tá Bonneagar Iompar Éireann (TII) freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fheidhmiú an chórais dola. Ina theannta sin, tá TII freagrach freisin as na bóithre náisiúnta uile a phleanáil, as maoirsiú a dhéanamh ar a dtógáil agus as iad a chothabháil.

Cad chuige a ngearrtar táillí dola?

Tá an cumas ag Bonneagar Iompar Éireann de bhun an Achta Rialtais Áitiúil (Bóithre Dola), 1979, dolaí a ghearradh agus a bhailiú ar fheithiclí as úsáid a dhéanamh de bhóithre áirithe. Sula ngearrtar dola ar aon bhóthar, ní mór fodhlí a rith de réir an Achta.

Is minic anois a mhaoinítear agus a théitear i mbun forbairtí móra bóthair thrí bhíthin na comhpháirtíochta príobháidí poiblí. Is é sin le rá, go dtagann cuid den mhaoiniú le haghaidh bóithre a thógáil agus chothabháil ó fhoinsí poiblí (.i. Rialtas na hÉireann) agus cuid de ó fhoinsí príobháideacha tráchtála. Tá an úsáid a bhaineann Bonneagar Iompar Éireann as tionscadail chomhpháirtíochta príobháidí poiblí i gcomhréir leis an straitéis atá ann dolaí a ghearradh an oiread agus is féidir ar na bóithre seo d’fhonn cuid ar a laghad den infheistíocht shuntasach a rinne an earnáil príobháidí a chúiteamh.

De réir mhodh oibre Bonneagar Iompar Éireann, tá bóithre dola á dtógáil mar bhreis ar an líonra bóithre náisiúnta atá ann anois, seachas mar chaoi leis na bóithre atá ann cheana a fheabhsú.

Scéimeanna nua bóithre dola

Gach uair a fhoilsítear scéimh dola do bhóthar, caithfidh Bonneagar Iompar Éireann fógra poiblí a fhoilsiú ag tabhairt le fios do mhuintir na háite go bhfuil an t-athrú seo á mholadh. Ina theannta sin, tá iallach ar Bonneagar Iompar Éireann Dréacht-Scéim Dola a chur ar fáil agus tugtar cuireadh ar feadh míosa don phobal an scéim a iniúchadh agus a gcuid tuairimí / aighneachtaí ar an scéim a chur i láthair.

Má tá rud ar bith agat le cur in aghaidh na scéime, caithfidh tú do chuid agóidí a chur faoi bhráid Bonneagar Iompar Éireann go soiléir i scríbhinn ar an dáta nó roimh an dáta a luaitear.

Réiteofar an Dréacht-Scéim Dola d’aon bhóthar ar leith agus an Ráiteas Mínithe a théann léi de réir forálacha reachtúla Acht na mBóithre 1993, arna leasú ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000.

Déanfaidh Bonneagar Iompar Éireann fógra a sheirbheáil ar na húdaráis áitiúla arb ina limistéir a shuífear an bóthar dola atá beartaithe, ag cur in iúl dóibh go bhfuil Dréacht-Scéim Dola tar éis a réitithe don bhóthar áirithe agus a rá leo gur féidir uiríll scríofa a dhéanamh maidir leis an mbeart chun Bonneagar Iompar Éireann go ceann tréimhse a shaineofar.

Má fhaightear agóidí in aghaidh na Dréacht-Scéime Dola agus nach dtarraingítear siar iad, eagróidh Bonneagar Iompar Éireann éisteacht ó bhéal sna háiteanna a bhfuil sé beartaithe an bóthar dola a shuíomh d’fhonn iniúchadh a dhéanamh ar na cúrsaí lena mbaineann na hagóidí. Breithneoidh Bord an Bonneagar Iompar Éireann tuarascáil agus moltaí an duine a ceapadh chun an éisteacht a thionól sula gcinnfear ar an Dréacht-Scéim a ghlacadh nó gan í a ghlacadh.

Féadfaidh Bonneagar Iompar Éireann an Dréacht-Scéim a ghlacadh le nó gan athruithe nó féadfaidh sé diúltú di.

Foilseofar cinneadh Bonneagar Iompar Éireann maidir leis an Dréacht-Scéim Dola.

Díolúintí ó tháillí dola

Tá feithiclí áirithe saor ó tháillí dola. Is iad na feithiclí atá i gceist feithiclí le hÓglaigh na hÉireann nó a úsáideann Óglaigh na hÉireann, feithiclí a úsáideann An Garda Síochána (póilíní na hÉireann), feithiclí na briogáide dóiteáin agus otharcharranna.

Tá na feithiclí a cuireadh in oiriúint do thiománaithe nó paisinéirí faoi mhíchumas seo saor freisin ó tháillí dola. Eisíonn na hoibreoirí bóthair pasanna speisialta a aithníonn na hoibreoirí bóthair eile go léir agus a ligeann d’fheithiclí dá leithéid dul tríd an dola gan íoc. Le pas speisialta a fháil déan iarratas leis an oibreoir bóthair is gaire duit.

Pionóis faoi gan táillí dola a íoc

Is féidir cáin bhealaigh agus pionóis a fháil trí ghnáthamh coiriúil nó sibhialta.

Gnáthamh coiriúil

Is féidir leat a bheith cúisithe le coir mura íocann tú do cháin bhealaigh nó mura n-éisteann tú le treoir ó dhuine ainmnithe. Is é an pionós a bhaineann le ciontú achomair ná fíneáil nach bhfuil níos mó ná €5,000 nó tréimhse príosúnachta nach bhfuil níos faide ná 6 mhí, nó an dá rud.

Ar an M50, leagann na fodhlithe amach pionóis dóibh siúd nach íocann, a dhiúltaíonn nó a dhéanann dearmad táillí cháin bhealaigh a íoc. Is iad seo a leanas:

  • Réamhshocraithe Tosaigh - muirear pionós € 3
  • Tar éis 14 lá - muirear pionós breise de € 41.50
  • Tar éis tuilleadh 56 lá - muirear pionós breise de € 103.50
  • Fíneálacha iomlán in aghaidh an sliocht - € 148

Gnáthamh sibhialta

Tá méid na gcánacha bealaigh agus na bpionós le híoc in-aisghabhála mar fhiach conartha. Tá úinéir cláraithe na feithicle freagrach fiú mura bhfuil tú ag tiomáint na feithicle. D’fhéadfadh sé seo a bheith costasach má tá go leor bealaí.

Rialacha

Is cion é gan dola a íoc ar bhóthar náisiúnta nó faillí a dhéanamh san íoc nó diúltú é a íoc.

Mura n-íocann tú an dola ní fhéadfaidh tú dul feadh an bhóthair.

Rataí

Tá na rátaí dola do na bóithre dola le fáil ar láithreán gréasáin an Bonneagar Iompar Éireann:

Leagann Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath dola ar charranna, thacsaithe, rothair ghluaiste, veaineanna agus ar fheithiclí tráchtála éadroma amháin. Ní íocann feithiclí tráchtála is mó ná 3.5 tonna agus iad luchtaithe aon dola ná busanna a bhfuil níos mó ná 25 shuíochán iontu.

Is féidir le húsáideoirí bóithre atá cláraithe don CBL an CBL ar na dolaí a éileamh ar ais.

Tá dhá bhealach a chuireann ar do chumas dolaí a íoc - le hairgead tirim nó leis an eToll (rDhola).

eToll

Cuireann an doláil leictreonach ar chumas na ngluaisteánaithe lánaí dolála leictreonacha a úsáid, agus ar an gcaoi sin am a shábháil agus gan iallach a bheith orthu airgead a bheith acu agus iad ag taisteal feadh bóthair dhola. Úsáideann an doláil leictreonach clib leictreonach a chuirtear ar an bhfeithicil agus a bhraitear gach uair a théann an fheithicil tríd an dola. Cuirtear an dola do dochar chuntas an chustaiméara ansin. Aithníonn an córas dolála leictreonach go huathoibríoch an dola ceart don aicme feithicle atáthar a thiomáint.

Tá roinnt cuideachtaí in Éirinn a chuireann clibeanna leictreonacha ar fáil do ghluaisteánaithe. Úsáideann na soláthraithe seo go léir an córas céanna, agus mar sin ní theastóidh ach an chlib chéanna uait le haghaidh saoráidí dolála uile na hÉireann.

Ó Lúnasa 2008 i leith tá scéim dolála gan bhacainn á hoibriú ar Dhroichead an Naisc Thiar ar an M50, ar a dtugtar eFlow. Cuireann sé seo ar chumas na ngluaisteánaithe dul tríd an dola ar luas mótarbhealaigh. Tá trí bhealach ann leis an dola a íoc, agus gearrfar na táillí de réir an bhealaigh a úsáideadh. Ní fhéadfaidh tú an dola a íoc le hairgead tirim ag Droichead an Naisc Thiar, ach ní mór an dola a íoc faoina 8 i.n. an lá dar gcionn. Gheofar faisnéis eile faoin scéim dola ag eflow.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

De ghnáth, íoctar na táillí dola ag an mbacainn ar an mbóthar dola. Féadfaidh tú íoc le hairgead tirim nó ag baint leasa duit as clib eToll. Maidir le Droichead an Naisc Thiar, mura bhfuil cuntas agat, caithfidh tú íoc ar-líne, nó ag déanamh glao áitiúil duit ar 1890 501 050, nó trí asraonta Payzone.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Más suim leat clib eToll a fháil, níl le déanamh ach dul i dteagmháil le ceann de na cuideachtaí a chuireann clibeanna dolála leictreonaí ar fáil. Má tá gearán agat faoi oibreoir dola-bhóthar nó do sholáthraí clib leictreonach, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gcuideachta a fháil amach conas gearán a dhéanamh.


Page edited: 5 December 2017