Liúntas Cúramóra

Athrú ar chúinsí

Leantar le Liúntas Cúramóra a íoc ar feadh 12 sheachtain i ndiaidh go bhfaigheann an duine a bhfuil cúram á sholáthar dó/di bás.

Má bhogann an duine a bhfuil cúram á sholáthar dó/di go buan isteach i gcúram cónaithe nó i dteach altranais, leantar le Liúntas Cúramóra a íoc ar feadh tréimhse 12 sheachtain.

Ba cheart duit cur isteach ar Liúntas Cúramóra a luaithe agus is féidir. Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh foirm iarratais do Liúntas Cúramóra (CR1) (pdf) atá ar fáil ó d’Ionad Intreo, Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh nó Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Áirítear leis an bhfoirm tuairisc liachta nach mór a bheith sínithe ag an duine a bhfuil cúram á sholáthar agat dó/di agus ag a ndochtúir. Tá Seicliosta san áireamh, chomh maith, san fhoirm ar cheart duit a úsáid chun athbhreithniú a dhéanamh ar d’iarratas sula seolann tú ar aghaidh é.

An fhoirm iarratais (CR1)

Lorgaítear go leor faisnéis mhionsonraithe uait ar an bhfoirm iarratais le haghaidh Liúntas Cúramóra. Tá ar an RGFCS ioncam do theaghlaigh a dheimhniú. Caithfidh an Roinn a bheith sásta go bhfuil cúram agus aird lánaimseartha á soláthar agatsa, an cúramóir, agus go bhfuil ar do chumas é sin a dhéanamh. Caithfidh an Roinn, chomh maith leis sin, scrúdú a dhéanamh ar riocht sláinte an duine a bhfuil cúram á thabhairt dóibh má theastaíonn cúram agus aird lánaimseartha uathu. Is féidir leat cabhair a fháil leis an bhfoirm a chomhlánú ó do Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tuairisc Chúraim atá sa chuid dheireanach den fhoirm (Cuid 10).

An Tuairisc Chúraim

Tá 3 mhí sa Tuairisc Chúraim:

  • Mír 1: comhlánaíonn tú féin é seo agus tugtar an deis duit cur síos a dhéanamh ar riachtanais chúraim an duine a bhfuil cúram á thabhairt agat dóibh
  • Mír 2: síníonn an duine a bhfuil cúram á thabhairt agat dóibh an mhír seo Deimhníonn sé go bhfuil cúram agus aird lánaimseartha á soláthar agat dóibh agus tugann sé cead chun a bhfaisnéis leighis a roinnt leis an Roinn
  • Mír 3: comhlánaíonn dochtúir an duine a bhfuil cúram á thabhairt agat dóibh an mhír seo

Iarratas a dhéanammh ar chúram a thabhairt do bhreis agus 1 dhuine

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar Liúntas Cúramóra do bhreis agus 1 dhuine atá faoi do chúram, ba cheart duit an fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán do dhuine amháin de na daoine a bhfuil cúram á thabhairt dóibh agus ní gá duit ach Codanna 1, 2 agus 10 den fhoirm iarratais (CR1) a chomhlánú don dara duine.

Má tá Liúntas Cúramóra á fháil agat cheana féin do 1 dhuine agus má tá iarratas á dhéanamh agat do dhuine eile, caithfidh tú an fhoirm iarratais (CR1) a chomhlánú ina hiomláine don dara duine.

Liúntas Cúramóra agus Liúntas Cúram Baile

Ní féidir leat Liúntas Cúramóra a fháil do leanbh faoi 16 bliana d’aois mura bhfuil Liúntas Cúram Baile(LCB) á íoc thar ceann an linbh sin. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cúramóra do leanbh a bhfuil LCB á fháil aige/aici, ní gá duit an tuairisc liachta (Cuid 10, Mír 3) a fháil a chomhlánaigh dochtúir. Má chuirtear stop le Liúntas Cúram Baile sula mbaineann an leanbh 16 bliana d’aois amach, cuirfear stop, chomh maith, le Liúntas Cúramóra.

Is féidir athbhreithniú a dhéanamh ar Liúntas Cúramóra ag aon tráth lena chinntiú go leanann tú a bheith incháilithe don íocaíocht. Nuair a chuirtear tús le hathbhreithniú, déanfaidh an RGFCS teagmháil leat agus iarrfaidh sí ort go gcomhlánóidh dochtúir an linbh tuairisc liachta agus iarrfaidh sí ort fianaise le déanaí a sholáthar lena thaispeáint go dteastaíonn cúram agus aird lánaimseartha ón leanbh go fóill.

Má dheimhníonn an RGFCS go sásaíonn do leanbh na critéir maidir le cúram agus aird lánaimseartha, leanfaidh tú le híocaíocht Liúntas Cúramóra a fháil. Mura sásaíonn do leanbh na critéir chúraim agus airde lánaimseartha a thuilleadh, dúnfar d’éileamh. Is féidir leat níos mó fianaise a sheoladh ar aghaidh nó an cinneadh seo a achomharc ar an ngnáthbhealach.

I ndiaidh duit iarratas a dhéanamh

D’fhéadfadh moill a bheith ar d’éileamh ar Liúntas Cúramóra a phróiseáil mar gheall go bhféadfadh sé roinnt ama a ghlacadh chun d’iarratas a phróiseáil. Féadfaidh tú cáiliú do Liúntas Leasa Forlíontach fad a bhíonn tú ag feitheamh le d’éileamh a phróiseáil.

Bronnfar íocaíocht ón dáta a fhaightear d’iarratas nó ón dáta a bhronntar an íocaíocht cháilitheach, más déanaí sin. Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe ar aghaidh leis na deimhnithe ábhartha chuig an Rannóg Liúntas Cúramóra ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí - féach an seoladh thíos.

Page edited: 26 September 2018