Caipiteal agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Eolas

Má tá iarratas á chur isteach agat ar íocaíocht cúnaimh shóisialaigh caithfidh tú tástáil mhaoine a chomhlíonadh. Déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí measúnú ar gach foinse ioncaim de do chuid (mar shampla ioncam airgid thirim, fostaíocht, caipiteal agus cothabháil) Faoi reachtaíocht um Leas Sóisialach áfach, ní chuirtear roinnt míreanna san áireamh agus do chuid acmhainní á measúnú.

Is é cuspóir an doiciméid seo míniú a thabhairt ar an dóigh a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí measúnú ar do chuid acmhainní ó chaipiteal i gcomhair íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Tá tuilleadh eolais maidir le foinsí ioncaim eile agus ioncam nach chuirtear san áireamh ar fáil inár ndoiciméad maidir leis an tástáil mhaoine.

Rialacha

Chun do chuid acmhainní a ríomh ó chaipiteal, sa chéad dul síos ní foláir duit do luach chaipitiúil iomlán a ríomh. Ciallaíonn sé seo go caithfidh tú gach foinse caipitil de do chuid a shuimiú (mar shampla, maoin, coigilteas agus infheistíochtaí). Ansin cuir an fhoirmle ábhartha thíos i bhfeidhm.

Is í an fhoirmle chun acmhainní ó chaipiteal a mheasúnú maidir le gach íocaíocht leasa shóisialaigh (seachas Liúntas Míchumais agus Liúntas Leasa Forlíontach) ná mar a leanas:

Caipiteal Maoin sheachtainiúil measúnaithe
An chéad €20,000 Dada
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh gach €1,000
An chéad €10,000 eile €2 in aghaidh gach €1,000
Iarmhéid €4 in aghaidh gach €1,000

Is í an fhoirmle chun acmhainní ó chaipiteal a mheasúnú maidir le Liúntas Míchumais ná mar a leanas:

Caipiteal Maoin sheachtainiúil measúnaithe
An chéad €50,000 Dada
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh gach €1,000
An chéad €10,000 eile €2 in aghaidh gach €1,000
Iarmhéid (aon chaipiteal os cionn €70,000) €4 in aghaidh gach €1,000

Is í an fhoirmle chun acmhainní ó chaipiteal maidir le Liúntas Leasa Forlíontach a mheasúnú ná mar a leanas:

Caipiteal Maoin sheachtainiúil measúnaithe
An chéad €5,000 Dada
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh gach €1,000
An chéad €25,000 eile €2 in aghaidh gach €1,000
Iarmhéid €4 in aghaidh gach €1,000

Conas a láimhseáiltear réadmhaoin

Do theach féin

Ní chuirtear san áireamh an teach ina gcónaíonn tú sa mheasúnú ar do mhaoin ó chaipiteal mura bhfuil ioncam á fháil agat uaidh. Má tá ioncam á fháil agat ó do theach (mar shampla, tá seomra ar cíos agat sa teach), déantar measúnú ar an ioncam sin. Áfach, ní dhéantar measúnú ar ioncam ó sheomra a ligean ar cíos i do theach má tá Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) nó Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach) á fháil agat agus go mbeifeá i do chónaí leat féin mura mbeadh an seomra ligthe ar cíos agat.

Do theach a dhíol

Má dhíolann tú do theach, is gnách go gcuirtear fáltais an díola san áireamh mar mhaoin. Má tá cónaí ort i gcóiríocht nach n-oireann duit a thuilleadh nó nach bhfuil tú in ann a choimeád a thuilleadh, d’fhéadfá do theach a dhíol agus bogadh chuig cóiríocht níos oiriúnaí agus a mhéid agus €190,500 d’fháltais an díola bheith díolmhaithe ón tástáil mhaoine.

Ní bhaineann an díolúine seo ach amháin má tá ceann de na híocaíochtaí a leanas á fáil agat:

  • Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach) (má tá tú 66 bliain d’aois nó níos sine)
  • Liúntas Míchumais
  • Pinsean na nDall

Ní bhaineann an díolúine seo ach amháin má tá ceann de na híocaíochtaí thuas á fáil agat agus má dhíolann tú do theach d’fhonn an méid a leanas a dhéanamh:

  • Cóiríocht eile níos oiriúnaí a cheannach nó a fháil ar cíos
  • Bogadh isteach chuig teach príobháideach altranais atá cláraithe faoin Acht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990
  • Bogadh isteach le duine a bhfuil íocaíocht chúramóra á fáil acu duit
  • Bogadh chuig tithíocht dhídeanach nó speisialta sna hearnálacha deonacha, comhoibritheacha, reachtúla nó príobháideacha

Is gnách nach gcuirtear an chéad €190,500 d’fháltais an díola san áireamh. Má úsáideann tú fáltais an díola, áfach, chun cóiríocht níos oiriúnaí a cheannach, tá iarmhéid na bhfáltas i ndiaidh an chóiríocht nua a cheannach díolmhaithe a fhad le teorainn €190,500.

Ioncam infheistíochta ó dhíol do thí

Tá aon rud a rachadh chun do shochair ó fháltais an díola a infheistiú inmheasúnaithe mar mhaoin. Tá aon ús a íocadh agus a coimeádadh inmheasúnaithe mar chaipiteal.

Luaitear i dTreoirlínte Oibriúcháin maidir le Tástáil Mhaoine gur cheart go ndéanfaí lamháltas má tá costais shuntasacha chothabhála le híoc ag duine, ar nós costais teach altranais, as a n-íoctar ag íocaíochtaí úis. Sa chás sin, féadfar neamhaird a thabhairt ar an ús ar an gcaipiteal díolmhaithe (a fhad le €190,500) mar mhaoin.

Ag fágáil do thí agus gan é a dhíol

Má fhágann tú do theach, de bharr seanaoise nó éagumais, ar bhonn sealadach nó ar feadh tréimhse neamhchinnte, ní dhéanfar luach do thí a mheasúnú mar mhaoin. Má bhaintear feidhm bhrabúsach as do theach (mar shampla, má ligtear ar cíos é), measúnófar luach caipitil an tí mar mhaoin.

Athbhailte

Ní chuirtear san áireamh an teach ina gcónaíonn tú sa mheasúnú ar do mhaoin ó chaipiteal (féach thuas). Má tá teach agat a ligtear ar cíos, déanfar measúnú ort ar luach caipitil na réadmhaoine. Ní dhéanfar measúnú ort ar an ioncam ón leasú. Asbhaintear aon mhorgáiste atá gan íoc ón luach margaidh leis an luach caipitil a ríomh.

Má tá athstruchtúrú déanta ar an morgáiste ar an teach ina gcónaíonn tú chun caipiteal a chruthú chun an dara maoin a cheannach, ní asbhainfear an morgáiste athstruchtúrtha seo ón measúnú caipitil don dara réadmhaoin.

Cásanna ina ndéantar ioncam ó chíos a mheasúnú

Má tá leas saoil agat i réadmhaoin, déantar measúnú ar an ioncam ó chíos seachas ar an luach caipitil.

Má tá méadú i leith duine fásta cáilithe á éileamh agat le d’íocaíocht árachais shóisialta agus má tá réadmhaoin ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitrithitheoir (as a stuaim féin nó faoi chomhúinéireacht leatsa) déanfar measúnú ar ioncam ó chíos le Méadú le haghaidh Duine Fásta Cáilithe a íoc le d’íocaíocht árachais shóisialta. Déanfar measúnú ar an luach caipitil ar an ngnáthbhealach, áfach, mura bhfuil an réadmhaoin ligthe ar cíos – féach ‘Luach Caipitil' thuas.

Déantar ioncam ó chíos a mheasúnú mar airgead tirim sa tástáil mhaoine.

I gcás gach athbhaile, ní mór gur féidir an réadmhaoin a dhíol, a ligean ar cíos nó a chur chun úsáide brabúsaí sula gcuirfear measúnú ar luach caipitil i bhfeidhm.

Is féidir teacht ar níos mó faisnéise faoi mheasúnú ar chaipiteal mar mhaoin ar láithreán gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Measúnú ar chaipiteal le haghaidh lánúineacha

Má tá comhchuntas agat le do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir, is faoi úinéireacht na beirte agaibh an méid iomlán atá sa chuntas, de réir an dlí. Ar an ábhar sin, is féidir measúnú a dhéanamh ar an méid iomlán i leith na beirte agaibh. Ar a shon sin, má tá íocaíochtaí cúnaimh shóisialta ar a ndéantar tástáil mhaoine á bhfáil agat agus ag do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir, déanfar measúnú air ar bhonn roinnte nó i leith duine amháin agaibh. Is féidir leat níos mó a léamh faoi mheasúnú a dhéanamh ar mhaoin lánúine le haghaidh íocaíochtaí cúnaimh shóisialta.

Tuilleadh eolais

Agus leas á bhaint as an tábla thíos – deimhnigh do luach iomlán caipitil agus do mhaoin sheachtainiúil amhail a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí measúnú orthu.

Caipiteal/Coigiltí
Ó Chuig Maoin arna Measúnú
0.00 euro 20,999.99 euro 0.00 euro
21,000.00 euro 21,999.99 euro 1.00 euro
22,000.00 euro 22,999.99 euro 2.00 euro
23,000.00 euro 23,999.99 euro 3.00 euro
24,000.00 euro 24,999.99 euro 4.00 euro
25,000.00 euro 25,999.99 euro 5.00 euro
26,000.00 euro 26,999.99 euro 6.00 euro
27,000.00 euro 27,999.99 euro 7.00 euro
28,000.00 euro 28,999.99 euro 8.00 euro
29,000.00 euro 29,999.99 euro 9.00 euro
30,000.00 euro 30,999.99 euro 10.00 euro
31,000.00 euro 31,999.99 euro 12.00 euro
32,000.00 euro 32,999.99 euro 14.00 euro
33,000.00 euro 33,999.99 euro 16.00 euro
34,000.00 euro 34,999.99 euro 18.00 euro
35,000.00 euro 35,999.99 euro 20.00 euro
36,000.00 euro 36,999.99 euro 22.00 euro
37,000.00 euro 37,999.99 euro 24.00 euro
38,000.00 euro 38,999.99 euro 26.00 euro
39,000.00 euro 39,999.99 euro 28.00 euro
40,000.00 euro 40,999.99 euro 30.00 euro
41,000.00euro 41,999.99 euro 34.00 euro
42,000.00 euro 42,999.99 euro 38.00 euro
43,000.00 euro 43,999.99 euro 42.00 euro
44,000.00 euro 44,999.99 euro 46.00 euro
45,000.00 euro 45,999.99 euro 50.00 euro
46,000.00 euro 46,999.99 euro 54.00 euro
47,000.00 euro 47,999.99 euro 58.00 euro
48,000.00 euro 48,999.99 euro 62.00 euro
49,000.00 euro 49,999.99 euro 66.00 euro
50,000.00 euro 50,999.99 euro 70.00 euro
51,000.00 euro 51,999.99 euro 74.00 euro
52,000.00 euro 52,999.99 euro 78.00 euro
53,000.00 euro 53,999.99 euro 82.00 euro
54,000.00 euro 54,999.99 euro 86.00euro
55,000.00 euro 55,999.99 euro 90.00 euro
56,000.00 euro 56,999.99 euro 94.00 euro
57,000.00 euro 57,999.99 euro 98.00 euro
58,000.00 euro 58,999.99 euro 102.00 euro
59,000.00 euro 59,999.99 euro 106.00 euro
60,000.00 euro 60,999.99 euro 110.00 euro
61,000.00 euro 61,999.99 euro 114.00 euro
62,000.00 euro 62,999.99 euro 118.00 euro
63,000.00 euro 63,999.99 euro 122.00 euro
64,000.00 euro 64,999.99 euro 126.00 euro
65,000.00 euro 65,999.99 euro 130.00 euro
66,000.00 euro 66,999.99 euro 134.00 euro
67,000.00 euro 67,999.99 euro 138.00 euro
68,000.00 euro 68,999.99 euro 142.00 euro
69,000.00 euro 69,999.99 euro 146.00 euro
70,000.00 euro 70,999.99 euro 150.00 euro
71,000.00 euro 71,999.99 euro 154.00 euro
72,000.00 euro 72,999.99 euro 158.00 euro
73,000.00 euro 73,999.99 euro 162.00 euro
74,000.00 euro 74,999.99 euro 166.00 euro
75,000.00 euro 75,999.99 euro 170.00 euro
76,000.00 euro 76,999.99 euro 174.00 euro
77,000.00 euro 77,999.99 euro 178.00 euro
78,000.00 euro 78,999.99 euro 182.00 euro
79,000.00 euro 79,999.99 euro 186.00 euro
80,000.00 euro 80,999.99 euro 190.00 euro
81,000.00 euro 81,999.99 euro 194.00 euro
82,000.00 euro 82,999.99 euro 198.00 euro
83,000.00 euro 83,999.99 euro 202.00 euro
84,000.00 euro 84,999.99 euro 206.00 euro
85,000.00 euro 85,999.99 euro 210.00 euro
86,000.00 euro 86,999.99 euro 214.00 euro
87,000.00 euro 87,999.99 euro 218.00 euro
88,000.00 euro 88,999.99 euro 222.00 euro
89,000.00 euro 89,999.99 euro 226.00 euro
90,000.00 euro 90,999.99 euro 230.00 euro
91,000.00 euro 91,999.99 euro 234.00 euro
92,000.00 euro 92,999.99 euro 238.00 euro
93,000.00 euro 93,999.99 euro 242.00 euro
94,000.00 euro 94,999.99 euro 246.00 euro
95,000.00 euro 95,999.99 euro 250.00 euro
96,000.00 euro 96,999.99 euro 254.00 euro
97,000.00 euro 97,999.99 euro 258.00 euro
98,000.00 euro 98,999.99 euro 262.00 euro
99,000.00 euro 99,999.99 euro 266.00 euro
100,000.00 euro 100,999.99 euro 270.00 euro
101,000.00 euro 101,999.99 euro 274.00 euro
102,000.00 euro 102,999.99 euro 278.00 euro
103,000.00 euro 103,999.99 euro 282.00 euro
104,000.00 euro 104,999.99 euro 286.00 euro
105,000.00 euro 105,999.99 euro 290.00 euro
106,000.00 euro 106,999.99 euro 294.00 euro
107,000.00 euro 107,999.99 euro 298.00 euro
108,000.00 euro 108,999.99 euro 302.00 euro
109,000.00 euro 109,999.99 euro 306.00 euro
110,000.00 euro 110,999.99 euro 310.00 euro
111,000.00 euro 111,999.99 euro 314.00 euro
112,000.00 euro 112,999.99 euro 318.00 euro
113,000.00 euro 113,999.99 euro 322.00 euro
114,000.00 euro 114,999.99 euro 326.00 euro
115,000.00 euro 115,999.99 euro 330.00 euro
116,000.00 euro 116,999.99 euro 334.00 euro
117,000.00 euro 117,999.99 euro 338.00 euro
118,000.00 euro 118,999.99 euro 342.00 euro
119,000.00 euro 119,999.99 euro 346.00 euro
120,000.00 euro 120,999.99 euro 350.00 euro
121,000.00 euro 121,999.99 euro 354.00 euro
122,000.00 euro 122,999.99 euro 358.00 euro
123,000.00 euro 123,999.99 euro 362.00 euro
124,000.00 euro 124,999.99 euro 366.00 euro
125,000.00 euro 125,999.99 euro 370.00 euro
126,000.00 euro 126,999.99 euro 374.00 euro
127,000.00 euro 127,999.99 euro 378.00 euro
128,000.00 euro 128,999.99 euro 382.00 euro
129,000.00 euro 129,999.99 euro 386.00 euro
130,000.00 euro 130,999.99 euro 390.00 euro
Page edited: 27 April 2015