Liostaí feithimh tithíochta sóisialta

Réamhrá

Coimeádann údaráis áitiúla taifid ar dhaoine atá cáilithe do thacaíocht tithíochta sóisialta agus nach bhfuair í go fóill. De réir mar a bhíonn fáil ar thithíocht shóisialta, leithdháileann an t-údarás áitiúil í ar dhaoine atá ar a thaifead teaghlach cáilithe – agus ar a dtugtar níos minice an liosta tithíochta.

Sula gcuirtear cóiríocht ar tairiscint duit, caithfidh an t-údarás áitiúil athbhreithniú a dhéanamh ar d’iarratas agus a dheimhniú go gcáilíonn do theaghlach go fóill. Ó 2016 ar aghaidh, tá ar údaráis áitiúla, chomh maith leis sin, athbhreithniú a dhéanamh ar gach iarratas ar a liostaí tithíochta gach bliain agus tuarascáil achomair a ullmhú.

Anuas ar na príomhliostaí tithíochta, coimeádann údaráis áitiúla liostaí de dhaoine a rinne iarratas ar aistriú óna gcóiríocht reatha.

Rialacha

Áit a bhaint amach ar an liosta tithíochta

Nuair a dhéanann tú iarratas ar thithíocht shóisialta, déanann an t-údarás áitiúil measúnú ar d’iarratas lena dheimhniú incháilitheacht agus riachtanas do theaghlaigh i dtaobh tithíocht shóisialta. Má ghlactar leat amhail bheith cáilithe, cuirtear do shonraí ar an liosta tithíochta sóisialta. Chomh maith leis sin, cuirfidh an t-údarás áitiúil aon údarás áitiúil eile ar an eolas ar shonraigh tú do rogha ceantair ina limistéar.

Fad a bhíonn tú ar an liosta tithíochta

Déanann gach údarás áitiúil a rialacha féin a dhréachtú chun cinneadh a dhéanamh ar ord na tosaíochta ar an liosta tithíochta. Tugtar scéimeanna leithdháilte orthu seo agus foilsítear iad, go ginearálta, ar láithreán gréasáin an údaráis áitiúil.

Oibríonn roinnt údaráis tithíochta córas pointí, a thugann gach teaghlach ar an liosta líon pointí ag brath ar a chúinsí. Má thagann athrú ar do chúinsí – mar shampla, saolaítear leanbh nua leat – ba cheart duit an t-údarás áitiúil a insint d’fhonn gur féidir leo taifead do theaghlaigh a nuashonrú. Ba cheart duit an t-údarás áitiúil a insint má thagann athrú ar do sheoladh ó cuireadh thú ar an liosta tithíochta.

Más mian leat eolas bheith agat ar do shuíomh ar an liosta feithimh, fiafraigh den údarás áitiúil. D’fhéadfadh do shuíomh éirí nó ísliú ag brath ar chúinsí daoine eile atá ar an liosta feithimh agus de réir mar a thagann athrú ar do chúinsí féin. Go praiticiúil, déantar tosaíocht de theaghlaigh agus de dhaoine scothaosta, de ghnáth, seachas daoine singil nó lánúineacha gan leanaí.

Áit ar cíos go príobháideach

Má tá cónaí ort i gcóiríocht phríobháideach ar cíos fad a bhíonn feitheamh ort ar thithíocht údaráis áitiúil, d’fhéadfá bheith i dteideal Forlíonadh Cíosa a fháil. Féadfaidh daoine a raibh Forlíonadh Cíosa á fháil acu ar feadh tréimhse fhada aistriú chuig an Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC).

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) á tabhairt isteach de réir a chéile, a thiocfaidh in ionad Forlíonadh Cíosa fadtéarmach ar deireadh thiar. Má dhéantar tithíocht a sholáthar duit faoin ÍCT, ní bheidh tú ar liosta tithíochta an údaráis áitiúil a thuilleadh, mar gheall gur tacaíocht tithíochta sóisialta atá i gceist le ÍCT, de réir an tsainmhínithe in Alt 37 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh go n-aistreofar thú ó ÍCT chuig foirm eile de thithíocht shóisialta, áfach. Má dhéanann tú iarratas ar aistriú laistigh de 2 sheachtain i ndiaidh litir a fháil a dheimhníonn d’íocaíocht ÍCT, is féidir aon am a chaitheann tú ar an liosta tithíochta a chur san áireamh nuair a dhéanann d’údarás áitiúil breithniú ar d’iarratas. Má dhéanann tú iarratas ar aistriú ag dáta níos déanaí, ní chuirfear an t-am a chaith tú roimhe seo ar an liosta tithíochta san áireamh.

Leithdháileadh tithíochta

An próiseas leithdháilte

Go ginearálta, de réir mar a bhíonn fáil ar thithe agus ar árasáin lena ligean, déantar iad a leithdháileadh ón liosta tithíochta in ord tosaíochta, agus aird ar na cúinsí ábhartha uile. Tá síneadh á chur anois le córas nua de rogha ligin, áfach, a tugadh isteach ar bhonn píolótach i roinnt limistéir údaráis áitiúil. Cuireann an córas leithdháilte Rogha Ligin (RL) ar chumas iarratasóirí ar thithíocht shóisialta chun a spéis i maoin atá ar fáil a léiriú.

Nuair a bheartaíonn an t-údarás áitiúil chun cóiríocht a thairiscint duit, ní mór dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar incháilitheacht agus ar riachtanas do theaghlaigh i leith tithíocht shóisialta. Chomh maith leis sin, caithfidh siad a dheimhniú go bhfuil d’iarratas bailí go fóill maidir leis an gceangal leis an gceantar agus roghnú na rogha ceantair.

Má roghnaigh tú go ndéanfar breithniú ort le haghaidh cóiríochta a sholáthraíonn comhlachas tithíochta nó comhlacht eile faofa tithíochta (trí thic a chur sa bhosca ‘tithíocht dheonach/comharthithíocht’ ar an bhfoirm iarratais ar thithíocht shóisialta), féadfaidh ceann de na heagraíochtaí seo teagmháil a dhéanamh leat má bhíonn fáil ar chóiríocht oiriúnach.

Tairiscint a dhiúltú

Má dhéantar teach nó árasán a thairiscint duit nach maith leat a fháil, féadfaidh tú é a dhiúltú gan tionchar a imirt ar d’áit ar an liosta tithíochta. Áfach, má mheasann an t-údarás áitiúil nach bhfuil cúis mhaith agat chun an tairiscint a dhiúltú, féadfaidh siad do thosaíocht ar an liosta feithimh a laghdú. Má dhiúltaíonn tú breis agus tairiscint réasúnta amháin in aon tréimhse 12 mhí, cuirfear ar fionraí thú ón liosta ar feadh 12 mhí, agus ní féidir leat Forlíonadh Cíosa a éileamh le linn na tréimhse sin.

Diúltú chun tithíocht a leithdháileadh

Má bhíodh cónaí ort féin nó ar dhuine muinteartha leat i dtithíocht údaráis áitiúil, ní leithdháilfidh an t-údarás tithíochta tithíocht ort sna cásanna a leanas:

  • (a) Rinne tú féin nó duine muinteartha díobháil don áit chónaithe a chuir aon údarás tithíochta ar fáil, agus ní dhearnadh an mhaoin a dheisiú nó an deisiú a íoc

  • (b) Rinne tú féin nó duine muinteartha leat téarmaí comhaontú tionóntachta údaráis áitiúil a shárú, agus chuir an t-údarás deireadh leis an tionóntacht mar thoradh air sin

  • (c) Rinne tú féin nó duine muinteartha leat riaráistí 12 sheachtain nó níos mó a chruthú in aon tréimhse 3 bliana mar thionónta údaráis áitiúil, gan iad a íoc nó a shocrú chun iad a íoc

Ceadaíonn na Rialacháin um Measúnú Tithíochta Sóisialta (Leasú) (Uimh. 2), 2011 d’údaráis áitiúla, faoi chúinsí eisceachtúla, chun breithniú a dhéanamh ar thacaíocht tithíochta sóisialta a chur ar fáil do theaghlaigh i gcásanna (a) nó (b) thuas.

Achoimre ar mheasúnuithe ar thithíocht shóisialta

Ceanglaíonn Alt 21 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 ar gach údarás áitiúil chun achoimre ar a measúnuithe tithíochta sóisialta ar tugadh fúthu ina gceantar a ullmhú. Tugtar faoi achoimre náisiúnta ar mheasúnuithe ar thithíocht shóisialta go tréimhsiúil. Rinneadh an Achoimre ar Mheasúnuithe ar Thithíocht Shóisialta (pdf) ba dhéanaí in 2013. Ó 2016 ar aghaidh, déanfar seo gach bliain.

Táthar ag tabhairt faoi achoimre 2016 faoi na Rialacháin um Measúnú Tithíochta Sóisialta (Achoimre), 2016. Tá teagmháil á déanamh ag údaráis áitiúla le gach teaghlach atá ar a liostaí tithíochta lena dheimhniú go gcáilíonn siad go fóill do thacaíocht tithíochta sóisialta. I measc na faisnéis atá á hiarraidh, tá ioncam, méid an teaghlaigh agus dálaí reatha tithíochta.

Is tábhachtach go bhfreagraíonn gach teaghlach don údarás áitiúil go tráthúil leis na sonraí a iarrtar. Má tá athrú tagtha ar do sheoladh ó cuireadh thú ar an liosta tithíochta, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil agus do sheoladh reatha a thabhairt dó.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun teacht ar bhreis faisnéise faoin liosta feithimh tithíochta sóisialta, nó má bhíonn aon cheisteanna agat faoin achoimre ar riachtanais tithíochta sóisialta, déan teagmháil le d’údarás áitiúil.

Page edited: 3 January 2017