Pasanna do leanaí

Réamhrá

Sa am a chuaigh thart, d'fhéadtaí páistí a chur ar phas Éireannach tuismitheora. Ó mhí Deireadh Fómhair 2004 ar aghaidh áfach ní mór do leanbh - arna sainmhínítear é mar dhuine faoi bhun 18 mbliana d'aois- a phas féin a bheith aige/aici ina (h)ainm féin.

Maireann pasanna do leanaí 5 bliana (suas go 29 Márta 2017, bhí pas 3 bliana ar fáil do leanaí faoi bhun 3 bliana d'aois.

Iarratais

Déantar iarratas ar phas do leanbh ar fhoirm APS 1 má tá cónaí ort sa Stát, nó ar fhoirm APS 2 má tá cónaí ort thar sáile agus ní mór teastas iomlán breithe an linbh, ag léiriú ainmneacha a t(h)uismitheoirí, a chur isteach leis. Ar an bhfoirm iarratais tá alt le haghaidh thoiliú na dtuismitheoirí agus ní mór é a shíniú. Braitheann an cháipéisíocht bhreise a chaithfear a chur isteach leis an iarratas ar roinnt fachtóirí lena n-áirítear uair agus áit bhreithe an linbh.

Athnuachan

Ní mór go ngabhfaidh iarratas ar phas a athnuachan do leanbh atá faoi 18 mbliana d’aois le seanphas an linbh. Má eisíodh an seanphas roimh 2005, ní mór duit teastas breithe an linbh a sheoladh ar aghaidh chomh maith.

Más tusa an caomhnóir aonair, tá ort mionnscríbhinn a sholáthar (AFF 1) ina luaitear gur tusa an caomhnóir aonair – féach ‘Toiliú tuismitheora’ thíos.

Déantar iarratas ar fhoirm APS 1 nó APS 2, faoi mar is cuí. Ní féidir pasanna do leanaí a athnuachan ar-líne.

Toiliú tuismitheora

Má tá nó má bhí tusa agus tuismitheoir eile do linbh pósta, agus má tá an tuismitheoir eile beo, nó más comhchaomhnóir an linbh thú, ní mór do na tuismitheoirí/caomhnóirí araon alt thoiliú na dtuismitheoirí a shíniú (alt 7) d’fhoirm iarratais an phas. Mura mbíonn teagmháil agat le tuismitheoir/caomhnóir eile do linbh, nó má dhiúltaíonn an tuismitheoir/caomhnóir sin toiliú a thabhairt, is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche le haghaidh ordú cúirte, a ligfidh d’Oifig na bPasanna an pas a eisiúint gan an toiliú sin.

Caomhnóir amháin: Bíonn an cás difriúil más caomhnóir aonair an linbh thú. Is féidir leis seo tarlú más máthair aonair thú agus nach bhfuil socrú déanta ag an athair le bheith ina chomhchaomhnóir. Tarlaíonn sé fosta má bhíonn an tuismitheoir/caomhnóir eile marbh. In ionad an dara cuid d’alt toilithe an tuismitheora a chomhlánú, caithfidh tú mionnscríbhinn (AFF1) a shonraíonn go bhfuil tú i do chaomhnóir aonair a shíniú. Ba chóir é seo a chomhlánú i láthair aturnae nó Coimisinéir Mionnaí. Má bhíonn an tuismitheoir/caomhnóir eile marbh, beidh ort deimhniú báis a sholáthar. Mura mbíonn teastas báis ar fáil fós toisc ní mór don chróinéir coiste cróinéara a thionól, ba chóir duit Teastas Sealadach Báis atá curtha ar fáil ag an gcróinéir a sholáthar.

Leanaí a rugadh sa Ríocht Aontaithe: Má bhí an bhreith cláraithe i gcomhpháirt ag an dá thuismitheoirí i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór, d'fhéadfadh an t-athair go mbeadh comhchaomhnóireacht fiú má na tuismitheoirí pósta riamh.

Tá tuilleadh eolais faoi thoilliú tuismitheora ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha.

Páistí a rugadh in Éirinn

Páistí a rugadh roimh an 1 Eanáir 2005

Caithfidh teastas breithe iomlán an linbh a chur isteach le hiarratas céaduaire ar phas. Féach thuas chun tuilleadh eolais a fháil ar phas a athnuachan.

Páistí a rugadh an 1 Eanáir 2005 nó ina dhiaidh sin

Sa chás gur rugadh do leanbh an 1 Eanáir 2005 nó ina dhiaidh sin ar oileán na hÉireann, is é do shaoránacht nó saoránacht an tuismitheora eile a chinneann incháilitheacht do linbh le haghaidh pas, nó i ngeall ar do stair chónaitheach féin nó stair chónaitheach an tuismitheora eile roimh an bhreith. Dá bhrí sin, ní mór cáipéisíocht bhreise a sholáthar leis an iarratas mar fhianaise ar shaoránacht nó chónaitheacht.

Sa chás gur saoránach Éireannach tuismitheoir, nó go bhfuil an tuismitheoir incháilithe le bheith ina saoránach Éireannach, ní mór teastas iomlán breithe nó pas an tuismitheora sin a sholáthar.

Sa chás gur saoránach Briotanach tuismitheoir, tá pas an tuismitheora sin de dhíth.

Sa chás gur náisiúnach Bhallstát an AE/LEE nó na hEilvéise tuismitheoir, ní mór go raibh an tuismitheoir ina chónaí ar oileán na hÉireann ar feadh 3 bliana ar fad nó níos mó le linn na 4 bliana roimh an mbreith. Ní mór pas an tuismitheora sin, nó cárta náisiúnta aitheantais, agus Foirm Dhearbhaithe A (pdf) a sholáthar. Baineann caomhnóir, nó duine atá ag feidhmiú in áit tuismitheora úsáid as (Foirm Dhearbhaithe B, nuair nach mbíonn tuismitheoir ábalta an dearbhú a dhéanamh.) Mar chruthúnas ar cónaitheachta an tuismitheora is féidir na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil:

 • Taifid chánach, lena n-áirítear P60, P45 agus P35L teastais
 • Taifid ar aon sochar leasa shóisialaigh nó ráiteas ón Roinn Coimirce Sóisialaí ag deimhniú go bhfuair an tuismitheoir buntáistí agus ag tabhairt dátaí cruinne
 • Doiciméid eile chun aon bhearnaí a líonadh i dtréimhsí cónaitheachta, mar shampla, a íoc duillíní, billí fóntais, comhaontú oifigiúil cíos / léas, leabhar cíosa nó ráitis bhainc ag taispeáint idirbhearta áitiúla

Ní mór na doiciméid a bheith bhunaidh. Ní cóipeanna glacadh leo.

Sa chás nach náisiúnach Bhallstát an AE/LEE nó na hEilvéise, an tuismitheoir, ní mór go raibh an tuismitheoir ina chónaí go dleathach ar oileán na hÉireann ar feadh 3 bliana ar fad nó níos mó le linn na 4 bliana go díreach roimh an mbreith. (Níl san áireamh anseo tréimhsí ina mbítear ag fanacht ar chinneadh ar stádas dídeanaithe nó le linn tréimhse staidéir). Ní mór an méid a leanas a sholáthar:

 • Pas an tuismitheora sin chomh maith le mion-nóta a léiríonn na leathanaigh ina bhfuil stampaí inimirce a chlúdaíonn na tréimhsí inríofa cónaithe. Mura féidir le hOifig na bPasanna na trí bliana riachtanacha cónaithe a dhearbhú ón bpas, beidh ar an tuismitheoir litir a fháil ó Bhiúró Náisiúnta Inimirce an Gharda Síochána (BNGS) chun na tréimhsí inríofa cónaithe a dhearbhú.
 • Cárta Clárúcháin an tuismitheora sin mar a d’eisigh an BNGS

Sa chás inar tugadh stádas dídeanaithe do thuismitheoir roimh an mbreith, níl riachtanas cónaithe 3 bliana ann. Ní mór an méid a leanas a sholáthar:

 • Pas nó cáipéis taistil an tuismitheora sin
 • Litir ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag cur in iúl gur tugadh stádas dídeanaithe don tuismitheoir
 • Cárta clárúcháin an tuismitheora sin mar a d’eisigh an BNGS (má tá sé ar fáil)

Nuair a bhíonn cead ag tuismitheoir cónaí a dhéanamh i dTuaisceart na hÉireann gan srian ar bith ama agus nach náisiúnach Bhallstát an AE/LEE ná na hEilvéise é, ní mór teastas náisiúntachta maidir leis an leanbh a fháil ar dtús ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Ní mór an teastas agus pas an tuismitheora a sholáthar ar dtús.

Chun teastas náisiúntachta a fháil, ní mór don tuismitheoir sin Foirm Dhearbhaithe C (pdf) a chomhlíonadh ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Baineann caomhnóir, nó duine atá ag feidhmiú in áit tuismitheora úsáid as (Foirm Dhearbhaithe D, nuair nach mbíonn tuismitheoir ábalta an dearbhú a dhéanamh).

Leanaí a rugadh thar lear

Má rugadh do leanbh thar lear agus má rugadh thú féin ar oileán na hÉireann, ní mór teastas iomlán breithe do linbh, do theastas iomlán breithe féin agus do theastas pósta (más infheidhme) a sholáthar.

Mura rugadh thú féin ná tuismitheoir eile do linbh in Éirinn, ansin ní mór teastas iontrála i gClár na mBreitheanna Eachtracha, a d’eisigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, agus teastas breithe an linbh a sholáthar.

Más saoránach Éireannach thú agus má uchtaíodh do leanbh de réir dhlí na hÉireann, tá an teastas iontrála i gClár na nUchtaithe Idir Thíortha ag Údarás Uchtála na hÉireann ag teastáil chomh maith le do theastas breithe. (Má tá tú ina chónaí thar lear agus má d’uchtaigh tú leanbh thar lear, ba chóir duit iarratas ar chlárú an uchtaithe sa Chlár um Uchtuithe Idir Thíortha.)

Rataí

Is é €30 an táille nuair a dhéantar iarratas ar phas do leanbh trí 'Passport Express' (féach thíos) nó trí ambasáid nó consalacht.

Ní áirítear leis an táille seo an muirear atá iníoctha le AN Post as ucht a sheirbhís 'Passport Express' a úsáid.

Is é €45 an táille má dhéanann tú féin iarratas ar phas do leanbh ag Oifig Phasanna (féach teagmhálacha) thíos.

Muirear éigeandála: Gearrfar táille bhreise €38 má theastaíonn an pas leanbh uait go práinneach (laistigh de 3 - 5 lá oibre)

Seirbhís na bPasanna Luais

Gearrfar táille bhreise €9.50 san iarratas ort má úsáideann tú Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post. Chomh maith leis sin, tairgeann An Post rogha ‘Iarratas Teaghlaigh’ trínar féidir 4 iarratas ar phas ar a mhéad do theaghlach a iamh i gclúdach amháin. Is é €16 an táille bhreise ar Iarratas Teaghlaigh. Folaíonn an táille bhreise postas chuig Oifig na bPasanna agus amach uaithi.

Tá Sheirbhís na bPasanna Luais ar fáil trí bhrainsí Oifig Phoist na Ríochta Aontaithe i dTuaisceart Éireann (pdf) freisin.

Cónaí thar lear

Más rud é go bhfuil tú ag cur isteach ar phas trí ambasáid Éireannach nó trí chonsalacht Éireannach, d’fhéadfadh costais bhreise riaracháin nó táille láimhseála a bheith i gceist, ag brath ar an áit ina bhfuil cónaí ort. Déan é seo a chinntiú roimh ré leis an ambasáid Éireannach nó leis an gconsalacht Éireannach sa tír ina bhfuil cónaí ort.

Conas íoc as

Féadfaidh tú íoc as do phas Éireannach trí Sheirbhís na bPasanna Luais nó trí chuntar poiblí de chuid Oifig na bPasanna má tá cónaí ort in Éirinn. Más rud é go bhfuil Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post á húsáid agat, ba cheart duit na táillí iarratais ar phas agus táille bhreise Sheirbhís na bPasanna Luais a íoc go díreach le An Post.

Más rud é go bhfuil cónaí ort thar lear, féadfaidh tú íoc as tríd an post nó tríd an ambasáid Éireannach nó tríd an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit thar lear.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní féidir iarratas a dhéanamh ar phas do leanbh (ná é a athnuachan) ar-líne. Ní féidir ach oiread an fhoirm iarratais nach mór duit a chomhlánú a íoslódáil faoi láthair. Más rud é go bhfuil cónaí ort in Éirinn, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ach úsáid a bhaint as Seirbhís na bPasanna Luais nó go pearsanta ag oifig d’Oifig na bPasanna. Má tá cónaí ort thar lear, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta nó gnáthphost nó post cláraithe a úsáid ag an ambasáid Éireannach nó ag an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit.

Más rud é go bhfuil cónaí ort sa Stát, ba cheart duit foirm APS 1 a chomhlánú. Tá sí le fáil ó Stáisiúin na nGardaí agus ó aon Oifig Phoist.

Más rud é go bhfuil cónaí ort i dTuaisceart Éireann nó lasmuigh d’Éirinn, ba cheart duit foirm APS 2 a chomhlánú. Is féidir leat an fhoirm iarratais a fháil ón ambasáid Éireannach nó ón gconsalacht Éireannach sa tír ina bhfuil cónaí ort (nó ón ambasáid nó ón gconsalacht is cóngaraí duit). Tá Seirbhís na bPasanna Luais, lena n-áirítear foirmeacha, ar fáil trí bhrainsí áirithe d’Oifig Phoist na Ríochta Aontaithe i dTuaisceart Éireann (pdf).

Tar éis duit an fhoirm a fháil, ba cheart duit na nótaí mionsonraithe a chuirtear ar fáil léi a léamh chun cabhrú leat d’iarratas a chomhlánú i gceart. Ní mór an fhoirm iarratais a bheith sínithe ag finné oifigiúil a fhéadann na sonraí a tugadh a dheimhniú.

Na doiciméid a theastaíonn

I ngach iarratas ar phas do leanbh, ní mór duit na nithe seo a leanas a chur isteach i dteannta na foirme iarratais comhlánaithe:

 • Ceithre ghrianghraf pas den leanbh, a bhfuil 2 cheann díobh sínithe ag finné de réir na dtreoracha a chuirtear ar fáil leis an bhfoirm iarratais
 • Cruthúnas ar shaoránacht Éireannach (mar a shonraítear thuas)
 • Teastas breithe an linbh (d’fhéadfadh nach mbeadh sé ag teastáil d’athnuachaintí- féach ‘athnuachan’ thuas)
 • Seanphas an linbh (má bhaineann)
 • An táille chuí

Cuireann Treoir faisnéis faoi phasanna do leanaí tuismitheoirí neamhphósta ar fáil ar a láithreán Gréasáin.

Tá tuilleadh faisnéise faoi cén dóigh agus cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh ar phas le fáil inár ndoiciméad iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach.

Síniú an phas

Nuair a fhaigheann tú pas do pháiste, ba chóir do leanbh a shíniú. Más rud é nach bhfuil do leanbh in ann a n-ainm a shíniú, ba cheart é a fhágáil bán.

Teagmhálacha

Oifig na bPasanna

Teach Knockmaun
42-47 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 TN83
Éire

Teil:+353 (0)1 671 1633
Facs:+353 (0)1 671 1092
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/passports-citizenship/
R-phost: passportdublin@dfa.ie

Oifig na bPasanna

1a An Mál Theas
Cork
Ireland

Teil:+353 21 494 4700
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/passports-citizenship/
R-phost: passportcork@dfa.ie

Rannóg Saoránacht

Oifig na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Bóthar Rosanna
Baile Thiobraid Árann
Tiobraid Árann
E34 N566
Éire

Uaireanta Oscailte:Líne chabrach 10-12.30pm Dé Máirt agus Déardaoin amháin
Teil:+353 62 32500
Lóghlao:1890 252 854
Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: citizenshipinfo@justice.ie

Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce

13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31
R-phost: gnib_dv@garda.ie


Page edited: 11 October 2017