Achomhairc Leasa Shóisialaigh

Réamhrá

Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh

Más dóigh leat gur diúltaíodh sochar leasa shóisialaigh go héagórach duit, tá sé de rogha agat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh seo chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Mura bhfuil tú sásta le cinneadh a rinne Oifigeach Cinnidh Leasa Shóisialaigh, is féidir leat achomharc a dhéanamh freisin. Oifig neamhspleách reachtúil í an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Ciallaíonn sé go bhfeidhmíonn an Oifig Achomharc go neamhspleách ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Bíonn an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh ag déileáil le hachomhairc faoi híocaíochtaí áirithe den scéim Liúntas Forlíontach Leasa. Áfach ní bhíonn an Oifig ag déileáil leis na gnéithe lánroghnach den scéim.

liosta scéimeanna agus sochair leasa shóisialaigh faoi chumdach na hOifige Achomharc Leasa Shóisialaigh ar fáil.

Ríalacha

Nós imeachta achomhairc

Is féidir leat achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Más dóigh leat gur diúltaíodh sochar leasa shóisialaigh go héagórach duit in Éirinn, nó mura bhfuil tú sásta le cinneadh a rinne Oifigeach Cinnidh Leasa Shóisialaigh, ba chóir duit achomharc a dhéanamh. laistigh de 21 lá ó rinneadh an cinneadh. Glacfar le hachomhairc i ndiaidh na tréimhse seo i gcásanna eisceachtúla. Seolfar admháil chugat nuair a fhaigheann an Oifig Achomharc an achomharc a rinne tú.

ar dtús, caithfidh an Oifig Achomhairc cur do chás ar aghaidh go dtí an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí lena dtuairimí a fháil. D'fhéadfadh an Roinn athbhreithniú ar a cinneadh ag an bpointe seo de thoradh na fianaise nua a chuireadh os a comhair. Má bheartaíonn siad gan aon athrú a dhéanamh, áfach, déanfaidh Oifigeach Achomhairc do chás a mheas.

D'fhéadfadh an Oifigeach Achomhairc cinneadh a dhéanamh ar d'achomharc bunaithe ar fhianaise i scríbhinn. I gcásanna eile d'fheadfadh an tOifigeach Achomhairc cuireadh a thabhairt duit teacht chun agallaimh agus do chás a phlé. Agallamh neamhfhoirmiúil é seo. D'fhéadfá cara, comhghleacaí, ionadaí poiblí nó oifigeach ceardchumainn a bheith agat mar ionadaí. Tá sé de chead agat ionadaí dlí a thabhairt leat más mian leat é - ach ní gá é seo. Bíonn na héisteachtaí seo príobháideach.

De ghnáth níl aon dul thar cinneadh Oifigeach na nAchomharc. Féadfaidh Oifigeach na nAchomharc athbhreithniú ar a c(h)inneadh má thagann fianaise nua, fíricí nua nó athrú ábharach ar chúinsí chun solais tar éis dó/di cinneadh a dhéanamh.

Mura n-aontaíonn le cinneadh a rinne Oifigeach Breithiúnachta

D'fhéadfadh Príomh-Oifigeach na nAchomharc athbhreithniú ar chinneadh Oifigigh na nAchomharc má dhealraíonn sé gur rinneadh botún i leith an dlí nó i leith na bhfíricí. Ar aon chaoi ba chóir duit iarratas i scríbhinn a sheoladh chun athbhreithniú ar chinneadh a fháil. Tá sé tábhachtach na cúiseanna a chur in iúl atá leis an athbhreithniú ar chinneadh atá tú ag lorg.

Mura n-aontaíonn tú le cinneadh deiridh na hOifige Achomhairc, is féidir leat iarratas chuig na hOifige an Ombudsman chun do chás a scrúdú. Tá an ceart ag an Ombudsman an cothroime in aon cinneadh déanta ag an Oifig Achomhairc a breathnú.

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chun nahArd-Chúirte faoi phointe dlí nó athbhreithniú dlíthiúil a iarradh san Ard-Chúirt má mheasann tú nár caitheadh go cothrom le d'achomharc. (Sa chás sin ba chóir duit comhairle dlí a fháil).

Scéimeanna neamhreachtúla leasa shóisialaigh

Ní dhéileálann an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh le scéimeanna nach bhfuil bunús reachtúil acu - mar shampla, na scéimeanna saora agus na scéimeanna le filleadh ar obair. Níl aon chóras foirmeálta ann le hachomharc a dhéanamh i gcás na scéimeanna seo, ach mura bhfuil tú sásta ba chóir duit a iarradh go ndéanfaidh rannóg an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, a dhéileáil le d'iarratas, athbhreithniú an cinneadh.

Bínse Leasa Shóisialaigh

Is an Bínse Leasa Shóisialaigh é córas reachtúil achomhairc do dhuine a dhiúltaítear Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist le haghaidh aighneas tionsclaíoch ar siúl ina (h)ionad oibre. Is an Binse é dara leibhéal achomhairc tar éis achomharc chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh. Áfach, is féidir achomarc a dhéanamh díreach chuig an Binse, gan an chéad achomharc chuig Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh.

Rataí

Níl aon táille i gceist chun achomharc a dhéanamh faoi chinneadh leasa shóisialaigh chuig Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh.

Má bhíonn ort taisteal le bheith i láthair ag éisteacht, déanfaidh an Oifig Achomharc cúiteamh a thabhairt duit ar aon chostas réasúnta taistil. Is féidir aon chaillteanas íocaíochta a chúiteamh leat freisin, má bhíonn ort fanacht amach ó obair le bheith i láthair. Féadfaidh an Oifig Achomharc dámhachtain a dhéanamh le hionadaí, dlíodóir mar shampla, a rachadh leat chun na héisteachta

Conas íarratas a dhéanamh

Déan d'iarratas ar an fhoirm achomhairc leasa shóisialaigh speisialta (pdf) atá le fáil ó d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil, nó féadfaidh tú na cúiseanna atá agat achomharc a dheanamh a scríobh i litir agus í a sheoladh chuig an Oifig Achomharc. Caithfidh tú an fhaisnéis seo a leanas a sholáthair i d'achomharc:

  • D'ainm agus do shloinne
  • Do sheoladh
  • Do Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
  • An cineál íocaíochta a bhfuil á héileamh agat
  • An cinneadh a bhfuil achomharc á dhéanamh agat ina aghaidh
  • Na fáthanna nach n-aontaíonn tú leis an gcinneadh a rinneadh

Is féidir breis eolais a fháil faoi Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh in Oifig na nAchomharc - Treoir Gearr Tosaigh. Is féidir faisnéis agus comhairle a fháil ón d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil freisin, nó go díreach ón Oifig Achomharc féin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig Achomhairc an Leasa Shóisialaigh

Teach D'Olier
Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 673 2800 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 673 2800)
Lóghlao:1890 747 434 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Facs:(01) 671 8391
Láithreán Gréasáin: http://www.socialwelfareappeals.ie/
R-phost: swappeals@welfare.ie

An Binse Leasa Shóisialaigh

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Teach Gandon
Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1
Éire

Page edited: 27 February 2018