An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Réamhrá

Má tá fadhbanna agat le do mhorgáiste a íoc, d’fhéadfá bheith buartha go gcaillfeá do theach.

Labhair le d’iasachtóir. Munar féidir leat – labhair le MABS.

Tá seirbhís tiomnaithe neamhspleách, faoi rún, saor in aisce ag MABS anois i leith riaráistí morgáiste.

Is ionad ilfhreastail é MABS le haghaidh comhairle agus tarchur i leith fiachais mhorgáiste.

Is cuma cad é do chás, cabhróidh MABS leat an chéad chéim eile a aimsiú.

Glac smacht ar cad a tharlóidh anois.

Cuir glao ar MABS inniu ar 0761 07 2000 chun faisnéis, comhairle agus tarchur neamhspleách a fháil.Is seirbhís rúnda agus saor in aisce í an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (SBCA) (MABS) dóibh siúd atá i bhfiacha nó go bhfuil fadhb acu ag bainistiú airgid. Cabhraíonn comhairleoirí airgid SBCA le daoine scrúdú a dhéanamh ar a gcuid fiachais, deileáil lena gcreidiúnaithe agus teacht ar mhodhanna socraithe.

Forbairtí nua

Tugann beartais nua do dhaoine a bhfuil riaráistí morgáiste acu ról níos mó do SBCA, ina mheasc seirbhís tiomnaithe i leith riaráistí morgáiste agus seirbhís meantóireachta sa chúirt - féach thíos.

Tá MABS ina phointe rochtaine don scéim nua Abhaile, chun cabhrú le daoine atá dócmhainneach agus i riaráistí morgáiste comhairle neamhspleách dlí agus airgeadais a fháil.

Seirbhísí a chuireann SBCA ar fáil

Cuireann SBCA raon seirbhísí ar fáil:

Deileáil le fiachas

D'fhéadfadh raon chúiseanna a bheith i gceist más rud é go bhfuil fadhbanna fiachais agat - mar shampla, post a chailleadh, tinneas sa chlann, breis billí na roimhe seo, aisíocaíochtaí iasachta nach féidir a dhéanamh. Féadfaidh comhairleoir airgid SBCA:

 • Cabhrú leat do fhiacha a láimhseáil agus buiséad a réiteach duit féin
 • Scrúdú a dhéanamh ar do ioncam le déanamh cinnte go bhfuil tú ag fáil gach a bhfuil ag dul duit
 • Labhairt le do chreidiúnaithe ar do shon, chun socruithe aisíocaíochta a thairiscint, ar féidir leat a íoc
 • Cabhrú leat a chinneadh conas is fearr faoi an mbealach is fearr na h-aisíocaíochtaí a dhéanamh

Chomhaontaigh an SBCA agus Cónaidhm Bhaincéireachta agus Íocaíochtaí na hÉireann (BPFI) prótacal (pdf) chun cabhrú le daoine a n-aisíocaíochtaí fiachais a bhainistiú ar bhealach inacmhainne. Tá na hiasachtóirí atá bainteach tiomnaithe chun oibriú leis an SBCA chun cabhrú le custaiméirí dul i ngleic lena bhfadhbanna fiachais agus comhaontú a dhéanamh ar phlean inbhuanaithe aisíocaíochta. Ceadaíonn an prótacal roinnt fiachais a dhíscríobh, faoi lánrogha an iasachtóra. Ní bhaineann sé le fiachas morgáiste.

Chomh maith leis sin, féadfaidh an SBCA cabhrú leat comhaontú a dhéanamh ar phlean inbhuanaithe aisíocaíochta le creidiúnaithe eile (nach bhfuil mar chuid den phrótacal).

Munar féidir leat d'fhiacha a íoc

Tá formhór na Seirbhísí SBCA ceadaithe mar Idirghabhálaithe Faofa le Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann agus is féidir leo a mheasúnu an mbeadh Fógra um Fhaoiseamh Fiachais (DRN) oiriúnach duit agus cabhrú leat tríd an próiseas iarratais. Is féidir leo tú a tharchur chuig ceann eile de na roghanna um dhócmhainneacht phearsanta a bheadh oiriúnach duit.

Dul i ngleic le riaráistí morgáiste

Má tá deacrachtaí agat le do mhorgáiste a íoc, féadfaidh leis an SBCA comhairle a chur ort ar do chuid roghanna. Ceanglaítear i gCód Iompair an Bhainc Cheannais um Riaráistí Morgáiste go n-oibríonn iasachtóirí morgáiste Próiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste (PRRM) do dhaoine a bhfuil deacracht mhorgáiste acu. Ní mór don iasachtóir thú a atreorú chuig foinsí faisnéise agus comhairle, ar nós an SBCA agus keepingyourhome.ie. Foilsíonn an SBCA sraith treoracha agus bileog ar dhéileáil le fiachas morgáiste.

Mar chuid den PRRM, ní mór duit do chuid sonraí airgeadais go léir a bhailiú agus ráiteas caighdeánach airgeadais (RCA) (pdf) a chomhlánú do d’iasachtóir, ionas gur féidir leo measúnú a dhéanamh ar do staid airgeadais agus an réiteach is fearr a dheimhniú. Féadfaidh an SBCA cabhrú leat an ráiteas seo a chomhlánú. D’oibrigh siad leis an mBanc Ceannais chun treoir do thomhaltóirí (pdf) a fhorbairt maidir le RCA a chomhlánú.

Seirbhís Riaráistí Morgáiste Tiomnaithe (RMT)

Anuas ar na seirbhísí caighdeánacha a sholáthraíonn an SBCA, tá comhairleoirí speisialaithe um riaráistí morgáiste anois i mbreis agus 20 oifigí den SBCA, ar féidir leo cabhrú le sealbhóirí morgáiste chun measúnú a dhéanamh ar thairiscint a rinne a n-iasachtóir morgáiste agus idirbheartaíocht a dhéanamh leis an iasachtóir, más gá.

Seirbhís mheantóir cúirte

I dtaobh úinéirí tí a mbeidh imeachtaí cúirte i ndán dóibh chun a dtithe a athshealbhú, tá líonra náisiúnta de mheantóirí cúirte i bhfeidhm anois. Cuireann an tseirbhís seo tacaíocht agus comhairle ar fáil i dtaobh imeachtaí cúirte, anuas ar atreorú díreach siar go dtí an SBCA, sa chás go ndéantar cás a chur ar athló. Oibríonn an SBCA i gcomhar le Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (SDÉ) chun seirbhís mheantóir cúirte a sholáthar.

Is féidir leat níos mó a léamh faoin dá sheirbhís anseo.

Seirbhísí eile

Ina theannta sin, soláthraíonn an SBCA oideachas bainistíochta airgeadais agus cuireann sé réimse foilseachán i dtoll a chéile. Tá fáil ar na hacmhainní seo agus ar acmhainní eile, treoir féinchabhrach ina measc, ar mabs.ie.

Cad is féidir a dhéanamh tú féin

Tá sé fíor-thabhachtach dul i dteangmháil le do chreidiúnaithe agus fios a chur orthu go bhfuil fadhbanna agat. Ansin beidh tú in ann obair in éineacht leo chun dul i ngleic le do chuid fadhbanna. Seachas sin, rachadh na fadhbanna agus an brú ó do chreidiúnaithe in ndonas.

Is féidir an treoir féinchabhrach a úsáid chun na céimeanna seo a leanúint:

 1. Déan measúnú ar do chás. Déan liosta de do chuid fiachais go léir. Seiceáil go bhfuil gach fiachas i d’ainm féin. Sainaithin na fiachais a dteastaíonn aird láithreach uatha (riaráistí morgáiste, mar shampla). Déan teagmháil leis na hiasachtóirí láithreach – is fearr seo a dhéanamh i scríbhinn – lena insint dóibh go bhfuil measúnú á dhéanamh agat ar do chás agus iarr orthu do chuid aisíocaíochtaí a chur ar coinneáil shealadach. Tá litir shamplach ar láithreán gréasáin an SBCA.
 2. Leag buiséad amach. Liostaigh cé mhéid airgid atá ag teacht isteach i do theaghlach gach seachtain (nó gach mí) agus cé mhéid atá á chaitheamh agat. Féadfaidh tú cáipéisí áisiúla a fháil ar nós bileog bhán bhuiséid agus dialann chaiteachais (pdf) ó láithreán gréasáin an SBCA nó is féidir leat iarraidh orthu trí líne chabhrach an SBCA.
 3. Déileáil leis an bhfiachas. Scríobh chuig an iasachtóir, ina ndéanann tú tairiscint ar an méid is féidir leat a íoc agus ina míníonn tú do chás airgeadais. Tá litir shamplach thairisceana agus ráitis bhána airgeadais ar láithreán gréasáin an SBCA.
 4. Eagraigh modh chun an méid comhaontaithe a íoc. Féadfaidh tú seo a dhéanamh ar bhealaí éagsúla, ar nós trí dhochar díreach nó baincéireacht idirlín.

Conas is féidir le SBCA cabhrú leat

Cuireann SBCA seirbhís saor in aisce ar fáil agus ní phléifidh an comhairleoir airgid do chás le duine eile ar bith, ach amháin ma aontaíonn tú (i scríbhinn) go dtarlódh a leithéid. Tabharfaidh SBCA faisnéis agus tacaíocht duit chun cinntí a dhéanamh, agus ní inseoidh sé duit cad atá le déanamh faoi do chuid fiachas agus íocaíochtaí. Is tusa an duine a dhéanann cinneadh.

Má dhéanann tú teagmháil le Líne Chabhrach an SBCA – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Tabharfaidh comhairleoir treoir duit i dtaobh do chuid buarthaí airgid agus cuirfidh sé/sí roinnt comhairle ort. Féadfaidh siad roinnt faisnéise agus ábhar a sheoladh chugat chun cabhrú leat dul i ngleic le do chuid fadhbanna airgid. B’fhéidir go mbeidh tú ábalta déileáil leis na saincheisteanna tú féin ag an gcéim seo, nó b’fhéidir go mbeidh ort casadh le Comhairleoir Airgid i bpearsan in oifig an SBCA. Seirbhís trí choinne, amháin, is ea an tseirbhís seo.

Déan cinnte de, nuair a dhéanann tú teangmháil le SCBA, go n'insíonn tú dóibh faoi aon ní tabhachtach, mar shampla, má tá creidiúnaí ag cur cás cúirte ort nó má tá an comhlacht gáis nó leictreachais tar éis tú a ghearradh ón gcóras. I gcásanna mar seo, déanfar coinne éigeandála leat, de ghnáth.

Chun cabhrú leat, caithfidh an comhairleoir airgid gach eolas is féidir a fháil mar gheall ar do chúinsí airgeadais. Beidh ort gach bille, ráiteas, leabhar chuntais, duillín pá, nó admháil leasa shoisialaigh a chuimsiú, chomh maith le gach litir a sheol do chreidiúnaithe chugat, fiú munar éirigh leat go fóill iad a oscailt.

Déanfaidh an comhairleoir an méid a leanas:

 • Súil a chaitheamh ar d’ioncam go léir agus cinntiú go bhfuil do chuid teidlíochtaí go léir á bhfáil agat
 • D’fhiachais go léir a sheiceáil agus cinntiú gur tú féin an duine atá faoi dhliteanas íoc astu
 • Cabhrú leat a dheimhniú cé mhéid a theastaíonn uait chun íoc as do chuid riachtanais laethúla
 • Comhairle a chur ort ar bhuiséadú
 • Ráiteas airgeadais a chur i dtoll a chéile a úsáidfear nuair atáthar ag déileáil le do chuid creidiúnaithe
 • Cabhrú leat cinneadh a dhéanamh ar na fiachais atá agat a dtugtar an tús áite dóibh
 • Cabhrú leat plean íocaíochta a dheimhniú – cé mhéid is féidir leat a íoc gach seachtain as gach fiachas
 • Déan idirbheartaíocht le do chuid creidiúnaithe ar do shon, más mian leat
 • Tacaíocht a sholáthar fad a dhéileálann tú le do chuid fiachas
 • Thú a atreorú chuig seirbhísí eile agus teagmháil a dhéanamh leo thar do cheann, más mian leat
 • Cabhrú leat méid rialta a íoc ó do chuid fiachas, faoi mar a comhaontaíodh le do chuid creidiúnaithe
 • Tú a atreorú chuig duine éigin ar féidir leo cabhrú leat le roghanna um dhócmhainneacht phearsanta, más cuí

Rátaí

Is seirbhís saor in aisce í SCBA agus níl aon táille maidir le faisnéis, comhairle nó cúnamh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Bain úsáid as an treoir féinchabhrach mar phointe tosaigh le do staid a mheas agus le deileáil le do chuid fiachais.

Is féidir leat freisin glao a chur ar Líne Chabhrach SCBA: 0761 07 2000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) nó ríomhphoist a sheol:adh chuig helpline@mabs.ie.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil SBCA chun coinne a dhéanamh le comhairleoir airgid.

Page edited: 3 November 2016