Ceannach Éigeantach

Réamhrá

Is féidir le comhlachtaí reachtúla áirithe talamh nó maoin a ghlacadh gan toiliú an úinéara trí ordú ceannaigh éigeantach (OCP). Déantar ceannach éigeantach ar thalamh ionas gur féidir togra infrastruchtúir phoiblí dul ar aghaidh ar mhaithe le chuile dhuine. Tá go leor cainte déanta ar seo maidir le scéimeanna feabhsucháin bhóithre agus scéimeanna forbartha cathrach, mar shampla an togra Luas i mBaile Átha Cliath.

Córas fíorchasta é ceannach éigeantach. Ba cheart dhuit comhairle proifisiúnta a lorg ó shuirbhéir cairte chomh luath a thagann fógra chugat go bhfuil talamh le ceannacht uait go héigeantach. Is féidir an táille a íocann tú leis an suirbhéir cairte a chur san áireamh in éileamh ar chúiteamh.

Tá sé tábhachtach tuiscint go bhfuil sé de cheart agat gearán a dhéanamh i gcoinne an cheannachta agus cás a dhéanamh, margadh a lorg, dul i muinín réiteoir maoine agus éisteacht a fháil do na gearáin atá agat.

Cúiteamh

Má cheannaítear do theach agus do thalamh go héigeantach beidh tú i dteideal cúitimh a chuirfeadh ar ais bheag nó a mhór thú chuig an stádas céanna a bhí agat roimh an talamh agus an t-áitreabh a bheith ceannaithe.

  • Ba cheart cúiteamh a íoc leat atá bunaithe ar luach an áitribh ar an margadh.
  • Ba cheart go mbeadh stadás airgeadais mar an gcéanna agat tar éis an cheannachta agus roimhe.
  • Ba cheart go mbeadh cúiteamh ann don talamh a ceannaíodh agus don laghdú, más ann, a bheadh ar luach aon talamh a choinnigh tú de bharr an cheannachta.

treoir chliaint foilsithe ag Cumann Shuirbhéirí Cairte na hÉireann (SCSI) maidir le OCÉanna agus cúiteamh

Maoin thréigthe nó chontúirteach

Tá freagracht ar gach údarás áitiúil déileáil le láithreáin thréigthe , áiteanna contúirteacha agus déanmhais chontúirteacha ina limistéar.

Is féidir le húdarás áitiúil talamh atá contúirteach a cheannach ina limistéar (lena n-áirítear talamh nach bhfuil contúirteach a thuilleadh mar gheall go ndearna an t-údarás áitiúil obair uirthi), trí chomhaontú a dhéanamh leis an úinéir nó trí cheannach éigeantach. Baineann sé seo freisin le láithreáin thréigthe.

Ní mór don údarás áitiúil mionsonraí d’aon cheannach éigeantach atá beartaithe a fhógairt sa nuachtán áitiúil agus fógra a thabhairt chuig úinéir nó áititheoir na talún, ag tabhairt faisnéise faoin dóigh agus cén áit a bhféadfaidh sé agóid a dhéanamh i gcoinne an cheannaigh atá beartaithe.

I gcás áite atá contúirteach, caithfear fógra a chur ar an talamh nó gar di, ina dtugtar sonraí faoi rún an údaráis áitiúil.

Má dhéantar agóid, ní féidir leis an údarás áitiúil an talamh a cheannach gan toiliú a fháil ón mBord Pleanála . Má thugann an Bord Pleanála ceadú don cheannach éigeantach agus má dhéileáil an t-údarás áitiúil le haon agóidí a fuarthas, féadfaidh an t-údarás áitiúil an talamh a cheannach, ag baint úsáide as ordú dílseacháin.

Page edited: 3 September 2018