Tithe do Dhaoine Aosta

Réamhrá

Tá dualgas ar na húdaráis áitiúla tithíocht a chur ar fáil do dhaoine aosta ar mórán an bunús céanna leis an gcuid eile den daonra. Go ginearálta, cuireann na húdaráis áitiúla cás faoi leith na ndaoine aosta san áireamh agus a riachtanais i dtaobh tithe dhá mheas acu. Cuireann roinnt údaráis áitiúla agus eagraíochtaí deonacha tithíocht faoi leith ar fáil do dhaoine aosta.

Tá deontais tithe ar fáil a bhaineann go speisialta le daoine aosta agus le daoine le míchumais.Is féidir aisíocaíocht CBL a éileamh ar áiseanna agus trealamh atá in úsáid ag duine atá faoi mhíchumas agus ar an obair shuiteála freisin.

Roghanna do thithíocht shóisialta

Tithíocht ón údarás áitiúil

Cuireann roinnt de na húdaráis áitiúla tithíocht speisialta ar fáil do dhaoine aosta. Comhthithíocht a bhíonn inti go hiondúil, le háiseanna speisialta slándála, mar shampla, maoranna, ceamaraí slándála agus rl. Déanann gach údarás áitiúil tithíocht a leithdháileadh i gcomhréir lena scéim féin leithdháilte (ar ar tugadh scéimeanna tosaíochtaí ligin roimhe seo).

Féadfaidh aoisteorainneacha le haghaidh cóiríocht do dhaoine breacaosta bheith éagsúil i measc scéimeanna leithdháilte tithíochta údaráis áitiúil. Seiceáil le d’údarás áitiúil féin.

Tithíocht dheonach

Cuireann eagraíochtaí tithíochta deonacha tithíocht ar fáil ar an mbunús céanna mórán leis an údarás áitiúil. Cuireann siad dhá chineál tithíochta ar fáil do dhaoine aosta - scéimeanna grúpa agus tithíocht faoi dhídean. Bíonn rogha áirithe acu maidir leis na daoine a gcuireann siad tithe ar fáil dóibh ach is i gcomhair leis an údarás áitiúil don chuid is mó a chuireann siad tithíocht ar fáil. Íocann tionóntaithe i dtithíocht faoi dhídean cíos agus d'fhéadfaidís bheith i dteideal Forlíonadh Cíosa a fháil.

Eagraíochtaí pobail iad formhór na n-eagraíochtaí seo agus d'fhás siad as riachtanas speisialta aitheanta tithíochta taobh istigh den phobal sin. Ní mór dóibh aitheantas a fháil ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil.

Scéimeanna deontas

Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta

Tá an Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta ann chun coinníollacha maireachtála a fheabhsú do dhaoine níos sine trí mhiondeisiúcháin a dhéanamh ar na príomháiteanna i dteach an tseanduine.

Ta difríochtaí idir údaráis áitiúla mar gheal ar an cineál oibre a mbeidh cúnamh deontais ar fáil dó. Go ginearálta, beidh deisiúcháin nó feabhsúcháin struchtúrtha, athsreangú, soláthar uisce, seirbhísí sláintíochta, téamh, glanadh agus péinteáil i gceist.

Déan teagmháil le d'údarás áitiúil chun a fháil amach cé'n sórt oibre a chistíonn sé faoin scéim.

Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

Más gá duit do theach a oiriúnú chun riachtanais atá ag duine den teaghlach atá faoi mhíchumas a shásamh, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Dheontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Féadfaidh an deontas cabhrú leat chun athruithe agus oiriúnuithe a dhéanamh ar do theach, mar shampla, teach a dhéanamh de atá inrochtana do chathaoireacha rothaí, an teach a shíneadh chun breis spáis a chruthú, seomra folctha nó leithreas ar urlár na talún nó cathaoir staighre a shuiteáil.

Má tá teach nua á cheannach nó á thógáil agat, b’fhéidir go gcáileoidh tú don deontas seo, ach ar ráta níos ísle.

An Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta

Cuireann an Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta deontais ar fáil i gcomhair oibreacha atá deartha chun tabhairt faoi fhadhbanna soghluaisteachta sa bhaile. Mar shampla, is féidir an deontas a úsáid chun greimráillí a cheannach agus a chur isteach. Is ar dhaoine níos sine atá an deontas seo dírithe, ach is féidir le daoine faoi mhíchumas tairbhe a bhaint as an scéim freisin.

Tá an méid cúnaimh atá ar fáil faoin Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta níos lú ná mar atá ar fáil faoin Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta agus an Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas. Is scéim úsáideach í an Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta más gá duit mionoiriúnuithe nó feabhsú a dhéanamh go tapa.

An Scéim Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo

Tá de chuspóir na Scéime Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo chun feabhas a chur ar éifeachtachtúlacht fuinnimh agus ar theas tithe atá faoi úinéireacht daoine a bhfuil ioncam íseal á fháil acu. Déanann Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an SEAI) an scéim a oibriú agus tá sí ar fáil ar fud na tíre. Cumhdaíonn sí insliú áiléir, teach a dhéanamh díonmhar ar shéideáin, seaicéid fálaithe, bolgáin atá éifeachtúil i dtaobh fuinnimh de, insliú cuasbhalla agus comhairle faoi fhuinneamh.

Áiseanna slandála do dhaoine aosta

Cuireann an Scéim Thacaíochta Pobail do Dhaoine Níos Sine maoiniú ar fáil d'eagraíochtaí deonacha agus pobail le córais rabhcháin a bhfuil monatóireacht phearsanta dhá dhéanamh orthu agus áiseanna slándála baile a chur ar fáil do dhaoine aosta. Cuireann an scéim deontais ar fáil le háiseanna slándála a chur ar fáil do daoine atá 65 nó ós a chionn agus a chónaíonn ina n-aonair, nó a chónaíonn i líon tí nach bhfuil ach daoine aosta eile ann, agus nach bhfuil in ann iad féin an trealamh cuí a chur isteach nó a cheannach.

Tá tuilleadh eolais faoin scéim seo inár ndoiciméad Scéim Thacaíochta Pobail do Dhaoine Níos Sine.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar thithíocht údaráis áitiúil, comhlánaigh foirm iarratais agus seol ar aghaidh í chuig d’údarás áitiúil.

Más spéis leat bheith i do thionónta i gcomhlachas tithíochta deonaí, ba cheart duit iarratas a dhéanamh, ar dtús, le d’údarás áitiúil ar thithíocht agus ba cheart go ndéanfaí do riachtanas tithíochta a mheasúnú.

I dtaobh na Scéime um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta, an Deontais Áiseanna Soghluaisteachta nó an Deontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas, íoslódáil an fhoirm ábhartha iarratais ó láithreán gréasáin d’údaráis áitiúil agus seol an fhoirm chomhlánaithe chuig d’údarás áitiúil.

I dtaobh na Scéime Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo, déan teagmháil leis an SEAI trí ghlao ar 1800 250 204 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig warmerhomes@seai.ie.

Tá sonraí teagmhála don Scéim Rabhaidh do Sheanóirí ar fáil inár gcáipéis faoin scéim seo.

Page edited: 18 October 2016