Táillí oidis do shealbhóirí cárta leighis

Réamhrá

Ón 1 Deireadh Fómhair 2010, íocann daoine ag a bhfuil cártaí leighis táillí do chógais agus d’earraí eile a fhaigheann siad ar oideas ó chógaslanna. Is ionann an táille oidis agus €2.00 do gach earra a dháiltear ort faoin scéim cártaí leighis, a mhéid le €20 sa mhí in aghaidh duine nó an teaghlaigh.

Rialacha

A fhad agus is féidir le do chógaslann gach duine de mhuintir do theaghlaigh a shainaithint, níor cheart duit níos mó ná €20 sa mhí a íoc. Is éard is teaghlach ann, tú féin, do chéile nó do pháirtnéir, aon leanaí faoi 16 bliana d’aois agus aon leanaí idir 16 agus 21 bliain d’aois atá in oideachas lánaimseartha.

Féadfaidh tú do theaghlach a shocrú mar ghrúpa teaghlaigh ar medicalcard.ie agus deimhniú teaghlaigh a phriontáil lena thabhairt do do chógaiseoir. Léireoidh seo gach duine de mhuintir do theaghlaigh ionas nach mbaileoidh an chógaslann táillí os cionn na huasteorann míosúla.

Mura bhfuil rochtain agat ar an idirlíon, féadfaidh tú cúnamh a fháil ó d'Oifig Sláinte Áitiúil nó glao a chur ar 1890 252 919 agus glacfar na sonraí uait agus seolfar chugat an deimhniú. Ina theannta sin, d’fhéadfadh do chógaiseoir áitiúil cabhrú leat. Beidh ort uimhir an chárta leighis a bheith agat do gach duine i do theaghlach.

Tá na táillí oidis incháilithe chun faoiseamh cánach ar chostas leighis a éileamh.

Aisíocaíochtaí má íocann tú níos mó ná an teorainn mhíosúil

Eisíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte aisíocaíochtaí go huathoibríoch gach sé mhí, bunaithe are an eolas faighte ón gcógaslann. Eisítear aisíocaíochtaí do mhéideanna níos mó ná €10. Tugtar ar aghaidh aisíocaíochtaí faoi €10 go dtí an chéad dáta aisíocaíochta eile.

Is féidir an riachtanas a sheachaint d'aisíocaíochtaí má thugann tú féin agus do theaghlach cuairt ar an gcógaslann chéanna agus gur féidir le do chógaiseoir gach ball den teaghlach a aithint.

Má tá ceist agat faoi aisíocaíochtaí, is féidir teagmháil a dhéanamh ag 1890 252 919.

Sealbhóirí cárta leighis nach n-íocann an táille oidis

Níl daoine agus earraí áirithe faoi dhliteanas íoc as an táille oidis.

  • Leanaí atá faoi chúram FSS ag a bhfuil a gcárta féin leighis. Áirítear leis seo leanaí faoi chúram, cúram altrama, cúram altrama le gaolta agus faoi shocrúcháin eile chúraim. Íocann cúramóirí atá freagrach as leanaí faoi chúram táillí oidis leis an gcógaslann agus éilíonn siad aisíocaíocht iomlán ó FSS.
  • Ní ann d’aon táille ar Mheatadón a sholáthraítear faoin bPrótacal um Chóireáil Meatadóin. Íocfaidh na hothair seo táillí oidis d’aon earraí eile a fhaightear faoin Scéim Cártaí Leighis.
  • Earraí a sholáthraítear faoin Scéim Tinnis Fhadtéarmaigh.
  • Daoine atá faoi chuimsiú ag an Acht Sláinte (Leasú), 1996.
  • Más iarrthóir tearmainn thú i do chonaí i bhforáil dhíreach.
  • An Scéim Ardteicneolaíochta: Táirgí agus cógais Ardteicneolaíochta, ar nós drugaí frithdhiúltaithe d'othair thrasphlandaithe nó cógais a úsáidtear i gcomhar le ceimiteiripe. Mar gheall go n-oibríonn soláthar Cógais Ardteicneolaíochta ar bhonn táille chúram othair, ní ghearrtar táille oidis.

Page edited: 2 January 2018