Cearta achomhairc faoi dlí na hEorpa

Eolas

Europe Direct

Má tá aon cheisteanna agat faoi do chuid ceart mar shaoránach den Aontas Eorpach (AE), soláthraíonn Europe Direct seirbhís saor in aisce ghutháin agus ríomhphoist a ghníomhaíonn mar an chéad phointe teagmhála. Cuireann sé faisnéis ar fáil ar go leor ábhar a bhaineann leis an AE agus féadfaidh sé úsáideoirí a atreorú go dtí an fhoinse comhairle is fearr ar leibhéal an AE, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Tá fáil ar Europe Direct in Éirinn ag europedirect.ie.

Your Europe Advice

Foireann de shaineolaithe neamhspleácha dlí is ea Your Europe Advice a sholáthraíonn comhairle saor in aisce ar do chuid ceart san AE. Féadfaidh sé soiléiriú a thabhairt ar dhlí an AE a bhaineann le do chás agus míniú a thabhairt ar conas is féidir leat do chearta AE a fheidhmiú. Is féidir leat d’fhiosrúchán a sheoladh ar aghaidh trí fhoirm ghréasáin.

Chomh maith leis sin, féadfaidh tú coinne a dhéanamh le haghaidh comhairliúcháin le Comhairleoir Dlí Your Europe trí Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.

An Coimisiún Eorpach

Má mheasann tú gur sháraigh údaráis na hÉireann dlí an AE, féadfaidh tú gearán foirmiúil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach. Fiosróidh an Coimisiún do ghearán agus má sheastar le do ghearán, féadfaidh sé iarraidh ar an rialtas a chinntiú go léirítear meas ar do chuid ceart nó féadfaidh sé an Rialtas a thabhairt a fhad le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Cód Dea-Iompair um chaidreamh leis an bpobal an Choimisiúin Eorpaigh

Ghlac an Coimisiún le Cód Dea-Iompar Riaracháin don chaidreamh a bhíonn aige leis an bpobal. Tá sé ina cheanglas dlíthiúil ar an gCoimisiún mar institiúid agus ar fhoireann aonair an Choimisiúin. Má bhraitheann tú gur theip ar an gCoimisiún an cód seo a chomhlíonadh, féadfaidh tú gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin go leictreonach nó sa phost.

An tOmbudsman Eorpach

Déanann an tOmbudsman Eorpach scrúdú ar ghearáin faoi mhíriarachán ag Institiúidí an AE.

An MECS – An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

an MECS freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar phróiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí AE. Má bhraitheann tú gur sáraíodh do chuid ceart nuair a phróiseáil institiúid nó comhlacht AE sonraí a bhain leat, féadfaidh tú gearán a chur faoi bhráid an MECS.

Coiste Achainíocha Pharlaimint na hEorpa

Tá Coiste Achainíocha i bParlaimint na hEorpa, a éisteann le gearáin ó shaoránaigh faoi cheisteanna a bhaineann leis an AE. Níl an chumhacht acu chun a chinntí a chur i bhfeidhm, ach féadfaidh sé tionchar a imirt. Féadtar achainí a scríobh nó a sheoladh ar aghaidh ar líne.

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Is í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh cúirt an AE a n-atreoraítear saincheisteanna a bhaineann le dlí an AE chuici. Bíonn cearta teoranta rochtana dírí ag daoine aonair ar an gcúirt seo.

An Chúirt Eorpach um Chearta an Duine

Is í an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine an chúirt ar cheart duit gearán a dhéanamh léi faoi sháruithe an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine. Déantar í a idirdhealú ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, arb institiúid AE í.

SOLVIT

Seirbhís AE/LEE is ea seirbhís SOLVIT a dhéanann iarracht chun fadhbanna a réiteach a mbíonn saoránaigh agus gnólachtaí thíos leo a mbíonn mífheidhmiú an dlí margaidh inmheánaigh ina chúis leo agus ní bhíonn aon ghá le caingean dlí. Seirbhís saor in aisce rúnda atá i gceist le SOLVIT atá ar fáil do dhuine ar bith ar fud an AE a bhraitheann nárbh fhéidir leo a gcearta margaidh inmheánaigh a fháil mar gheall go bhfuil an dlí margaidh inmheánaigh á mhífheidhmiú ag rialtas i mballstát eile.

FIN-NET

Meicníocht is ea FIN-NET (an Líonra Trasteorann Gearán lasmuigh den Chúirt um Sheirbhísí Airgeadais) a cheadaíonn díospóidí gan réiteach idir tú féin agus soláthraí seirbhísí airgeadais atá bunaithe i dtír Eorpach eile a réiteach lasmuigh den chúirt. Líonra atá in FIN-NET ina gcuimsítear na scéimeanna reatha náisiúnta gearáin le haghaidh seirbhísí airgeadais san Eoraip. Comhalta den líonra is ea an tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais.

Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí

Cabhraíonn Líonra na nIonad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC-Net) le tomhaltóirí ag a bhfuil imeachtaí réitigh lasmuigh den chúirt ar fud na hEorpa. Tá fáil ar Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí in Éirinn (ECC Éireann).

Cearta saoránach

Tá líonra de phointe teagmhála margaidh singil i ngach ballstát an AE ar mhaithe le cabhrú le saoránaigh má bhíonn deacrachtaí acu chun a gcearta margaidh singil a chur i bhfeidhm, cearta ina measc a bhaineann le saorghluaiseacht daoine agus earraí agus an ceart chun gnólacht a bhunú. In Éirinn, is é an pointe teagmhála an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Europe Direct

Teil:+800 678 91011
Láithreán Gréasáin: http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm
Contact Form: http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm

Oifig an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Teach An Eoraip
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 634 1111
Facs:+353 1 634 1112
Láithreán Gréasáin: http://ec.europa.eu/ireland/home_en
R-phost: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

European Commission

Secretary-General
B-1049 Brussels
Belgium

Láithreán Gréasáin: http://ec.europa.eu/index_en.htm

Fear an Phobail Eorpaigh

1 Avenue de Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
France

Teil:+33 3 88172313
Facs:+33 3 88179062
Láithreán Gréasáin: http://www.ombudsman.europa.eu
Contact Form: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

EDPS - European Data Protection Supervisor

Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium

Teil:+32 2 283 1900
Láithreán Gréasáin: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/offonce/EDPS
R-phost: edps@edps.europa.eu

Coiste Achainíocha Phairlimint na hEorpa

Cathaoirleach an Choiste Achainíocha
Rue Wiertz
B-1047 Brussels
Belgium

Láithreán Gréasáin: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html
R-phost: peti-secretariat@ep.europa.eu

Cúirt Chothromaíocht na hEorpa

Boulevard Konrad Adenauer
2925 Luxembourg

Teil:+352 4303 1
Facs:+352 4303 2600
Láithreán Gréasáin: http://curia.europa.eu/
Contact Form: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/

Cúirt Chearta Daonna na hEorpa

Comhairle na hEorpa
F-67075 Strasbourg-Cedex
France

Teil:+33 3 8841 2018
Facs:+33 3 8841 2730
Láithreán Gréasáin: http://www.echr.coe.int/
Contact Form: http://appform.echr.coe.int/echrrequest/request.aspx?lang=gb

ECC Éire

Ionad Macra
1 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:(01) 879 7620
Facs:(01) 873 4328
Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/
R-phost: info@eccireland.ie

Aonad Mhargadh Inmheánach

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 631 2121
Láithreán Gréasáin: https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/EU-Internal-Market/

Page edited: 27 April 2016