Ag lorg oibre: oideachas agus oiliúint

Réamhrá

Má tá tú ar tí do phost a chailleadh nó má tá tú dífhostaithe, d'fhéadfá breathnú ar filleadh ar oideachas nó ar oiliúint. Is féidir leanúint le do chuid oideachais nó páirt a ghlacadh i gcúrsa oiliúna chun do chuid scileanna a fhorbairt, laistigh de chóras na scoile agus na gcoláistí nó lasmuigh de.

Qualifax

Tugann Qualifax eolas cuimsitheach ar bhreis oideachais agus ardoideachais agus ar chúrsaí oiliúna. Ina measc tá cineálacha éagsúla de chúrsaí a bhfuil cáilíochtaí mar thoradh ar roinnt acu cé nach bhfuil cáilíochta ag roinnt eile. Cuimsíonn an bunachar sonraí faisnéis d'fhoghlaimeoirí fásta agus aitheantas do réamhfhoghlaim a bhfuil naisc orthu le láithreáin ghréasáin choláistí agus oideachais/oiliúna eile.

Oiliúint agus cúrsaí oideachais do dhaoine dífhostaithe

Cuireann an Clár Springboard áiteanna ardoideachais do dhaoine dífhostaithe ar raon cúrsaí páirtaimseartha ó Leibhéal 6 go Leibhéal 9 ar an gCreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí.

Is ea Skillstowork.ie treoir do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí faoi na tionscnaimh Rialtais mar a leanas – Springboard, JobsPlus agus Skillnets.

Tacaíochtaí

Is féidir leis an gClár um Fhilleadh ar Oideachas tacú le daoine atá ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh rochtain a bheith acu ar oideachas dara leibhéal agus tríú leibhéal.

Ceadaíonn an Rogha Oideachais Páirtaimseartha thú Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist a choinneáil agus freastal ar chúrsa lae páirtaimseartha nó tráthnóna a chuirfidh feabhas ar do sheans post a fháil.

Ceadaíonn an Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha thú d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus freastal ar chúrsa nach bhfuil clúdaithe ag an ngnáth Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, cosúil le cúrsa forbartha pearsanta.

Oideachas

Ní gá duit cáilíochtaí foirmiúla a bheith agat chun páirt a ghlacadh in an-chuid de na cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha atá ar fáil sna hearnálacha oideachais aosaigh agus oideachais phobail. Is féidir le cúrsaí oideachais aosaigh breis oideachas nó oideachas tríú leibhéal nó oideachas agus oiliúint leanúnach a chuimsiú. Áirítear an raon de chúrsaí ar fáil cúrsaí páirtaimseartha agus lánaimseartha araon. Tagraíonn oideachas pobail d’oideachas agus d’fhoghlaim aosach, taobh amuigh d'earnáil an oideachais fhoirmiúil go ginearálta. Cuireann sé foghlaim phearsantaithe agus solúbthacht chun cinn laistigh den ghrúpa foghlama.

Tá roinnt foinsí eolais maidir le filleadh ar oideachas agus is féidir tuilleadh eolais a thabhairt duit ar na cúrsaí a d'fhéadfadh a bheith ar fáil duit.

Oiliúint

Tugann na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO), SOLAS agus gníomhaireachtaí eile maoiniú do roinnt cláir oideachas agus oiliúna leanúnacha. Eagraíonn BOO oideachas dara-leibhéal, oideachas do dhaoine fásta, oideachas pobail agus oideachas athdheise. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil le haghaidh tuilleadh sonraí. Oibríonn siad an Scéim Oiliúna agus Deiseanna Gairmoideachais (SODG) freisin a chuireann réimse cúrsaí ar fáil chun freastal ar na riachtanais oideachais agus oiliúna atá ag daoine dífhostaithe.

Tugann cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) deis duit do chuid scileanna a fhorbairt nó a uasghrádú sna hearnálacha tráchtála agus tionsclaíocha má tá tú dífhostaithe nó iomarcach. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar líne le haghaidh cúrsaí oiliúna.

Cuireann cúrsaí oiliúna meascán d'oiliúint ar an láthair le fostóir chomh maith le hoiliúint lasmuigh den láthair oibre san Ionad Oiliúna duit. Is féidir leat páirt a ghlacadh i gcúrsa má tá tú ag cuardach poist don chéad uair nó má tá tú dífhostaithe.

Soláthraíonn tionscnaimh oiliúna áitiúla taithí oibre agus oiliúint lánaimseartha atá á reáchtáil ag grúpaí pobail áitiúla.

Is eagraíochtaí neamhspléach pobal-bhunaithe iad na hIonaid Oiliúna Pobail. Tugann siad aire do na riachtanais oiliúna agus fostaíochta atá ag daoine atá tar éis an scoil a fhágáil go luath, go príomha idir 16 agus 21 bliain.

Má tá tú idir 15 agus 20 bliana d’aois agus má tá tú tar éis an scoil a fhágáil gan cháilíochtaí foirmiúla ar bith, tugann an clár Youthreach deiseanna duit oideachas bunúsach, forbairt phearsanta, gairmoiliúint agus taithí oibre a fháil.

Gníomhaireachtaí eile

Tugann gníomhaireachtaí cosúil le Fáilte Ireland, Bord Iascaigh Mhara (BIM), Teagasc, Coillte agus Comhairle Ceardaíochta na hÉireann raon cúrsaí speisialta duit ina gcuid réimsí oibre féin. Soláthraíonn eagraíochtaí eile cosúil le hIonaid do Dhaoine Dífhostaithe, le hIonad Acmhainní Teaghlaigh agus le Cuideachtaí Forbartha Áitiúla oiliúint freisin.

Cuireann líonraí Skillnets roinnt oiliúint ar fáil do dhaoine dífhostaithe incháilithe. Má tá tú dífhostaithe ní íocfaidh tú as an oiliúint seo. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar chúrsaí oiliúna ar láithreán gréasáin Skillnets.

Oiliúint agus taithí oibre

Tá an JobBridge, an Scéim Intéirneachta Náisiúnta dírithe ar dhaoine dífhostaithe ag fáil íocaíochta cuardaitheora poist nó ag síniú i gcomhair creidmheasanna ar feadh 3 mhí ar a laghad. .

Cuireann Socrúcháin Oibre taithí oibre ar fáil, agus d'fhéadfá a bheith in ann d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád.

Soláthráíonn scéimeanna fostaíochta, mar shample, Fostaíochta Pobail agus Tús deiseanna oibre gearrthéarmach do dhaoine dífhostaithe. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil inár ndoiciméad, Scéimeanna chun tacú le fostaíocht.

Page edited: 25 September 2017