Gairmchlár na hArdteistiméireachta

Eolas

Séard atá i nGairmchlár na hArdteistiméireachta ná Ardteistiméireacht le dreach láidir ghairmiúil.

Tá ábhair na hArdteistiméireachta sa chlár, in éineacht le trí mhódúil nascaithe éigeantach, ar Oideachas Fiontair, Ullmhú Oibre agus Taithí Oibre. Caithfidh scoláirí 5 ábhar Ard-Teiste a bheith acu ar a laghad, Gaeilge a bheith mar cheann acu agus teanga iasachta nó módúl de theanga ghairmiúil.

Na módúil nascaithe

Tá na módúil nascaithe bunaithe ar ghníomhaíocht. Is iondúil go dtógann siad 2 nó 3 ranganna gach seachtain, i gcomparáid le ábhar Ardteistiméireachta a thógann 4 go 5 de ranganna sa tseachtain.

Rangú na nábhar

Cuirtear gnáth-ábhair na hArdteistiméireachta a oireann dá chéile i ngrúpaí. Tá dhá ghrúpa ann:

  • Grúpa speisialta, ina bhfuil eolas faoi ábhar amháin ag cabhrú leis an gceann eile,
  • Grúpa seirbhísí, ina n-oibríonn na hábhair go maith le chéile ó thaobh gnó nó tradáil de, b'fhéidir.

Caithfidh scoláirí dhá ábhar a dhéanamh as an dá ghrúpa.

Measúnú agus scrúduithe

Scrúdaítear na hábhair trí ghnáth-scrúdú na hArdteistiméireachta.

Meastar na módúil nascaithe trí scrúdú scríofa a léiríonn 40% de na marcanna iomlána agus cuntas ar chúrsa oibre a léiríonn 60% de na marcanna iomlána.

Teastas

Fáigheann scoláirí an teastas céanna is a fháigheann scoláirí na hArdteistiméireachta, ach bíonn ráiteas eile sa Teastas faoi thoradh na módúil nascaithe (Pas, Fiúntas nó Gradam)

Slí chuig staidéar níos airde le Gairmchlár na hArdteistiméireachta

Tugann an clár an deis chéanna do mhic léinn dul go dtí ollscoilanna agus coláistí agus a dhéanann an Ardteistiméireacht Bhunaithe.

Tá scéim grádaithe nua don Ardteist ó 2017. Ciallaíonn an scéim nua go ndearnadh leasú ar an Scála Pointí Comónta a úsáideann an CAO chun iontráil ar institiúidí tríú leibhéil a mheas.

Ó 2017, aithníonn na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus na hollscoileanna na modúil naisc mar seo a leanas:

Gradam: 66 pointe

Tuillteanas: 46 points

Pas: 28 points

Is féidir a thuilleadh a léamh anseo transition.ie.

Rátaí

Is é €116 an táille iontrála don bhliain 2018 do mhic léinn scoile de chuid Ghairmchlár na hArdteistiméireachta. Tá tuilleadh eolais faoi tháillí scrúduithe Stáit ar fáil anseo.

Tá iarrthóirí a bhfuil cárta leighis reatha acu nó gur chleithiúnaithe iad de chuid tuismitheora nó caomhnóra a bhfuil cárta leighis reatha aige nó aici díolmhaithe ó tháillí scrúduithe a íoc. Ní foláir d’iarratasóirí a bhfuil díolúine ó tháillí á héileamh acu ar an mbonn sin sonraí maidir leis an gcárta leighis a sholáthar don Choimisiún. Tá iarratais ó iarrthóirí seachtracha a fhaightear tar éis 7 Feabhra 2018 faoi réir táillí deireanacha a íoc fiú má rinneadh an táille thosaigh a tharscaoileadh.

Conas iarratas a dhéanamh

Más scoláire thú atá ar freastal ar scoil dara leibhéil, cuirfidh an scoil do chuid sonraí chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Más iarrthóir seachtrach thú (nach bhfuil ag freastal ar scoil) don Chúrsa Gairmiúil Ardteistiméireachta, ba chóir d’iarratas ar líne nó i scríbhinn dhéanamh agus a bheith curtha chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit faoin dáta deiridh. Tá Clár Gairme na hArdteistiméireachta, Sceideal Dátaí Scrúduithe (pdf) le feiceáil.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Corr na Madadh
Áth Luain
An Iarmhí
Éire

Teil:(090) 644 2700
Facs:(090) 644 2744
Láithreán Gréasáin: http://www.examinations.ie/

Page edited: 31 January 2018